Srpski  English

Glavni potencijal ovog lokaliteta je šuma, uprkos činjenici da na ređim površinama grupa stena i krečnjačkih grebena dominiraju šikare jorgovana i ostalih vrsta. Danas, uzdužni vegetacioni profil (prema Mišić, V., 1981) „Golubačke tvrđave“ i njenog grebena sastoji se od zajednica:  Salicetum, Syringo-Carpinetum orientalis (Mišić 1967), Cotino syringetum (Vukić), Carpino orientalis (Greb 1950, Mišić 1967), Fagetum submontanum carpinetosum orientalis (Gajić), Quercetum farnetto-cerris carpinetosum orientalis (Rud 1949, Jov 1961) i Fagetum submontanum juglandetosum (Mišić 1967) .

Golubački grad

Golubački grad