Srpski  English

Greben je istaknuti geološki profil sa epitetom „najlepše brdo Balkana“, imenovan tako još od strane Jovana Žujovića 1900. godine. Profil sadrži srednjejurske crvenkaste laporovite krečnjake bogate fosilima. Ovaj lokalitet se smatra najboljim izdankom jursko-donjekredne sedimentne sukcesije u ovom delu Karpato-Balkanida.

Nalazi se u produžetku Boljetinskog brda, na obali Dunava, na nadmorskoj visini od 119 metara. Sa njegovog vrha vidljiva je klisura „Gospođin Vir“, kao i arheološko nalazište „Lepenski Vir“. Greben je sačinjen od sedimenata koji potiču iz perioda jure i donje krede.

Geološki profil Grebena

Geološki profil Grebena