Srpski  English

Lokalitet „Bojana“ se nalazi u gornjem području Golubačke klisure između Golubačke tvrđave i „Jelenske stene“ koja je blizu mesta Livadice u Opštini Golubac.

Zaštićeno područje se sastoji od čistog oraha (Parietario-Juglandetum Jov. 68), okruženog visokim, mešovitim sastojinama bukve i oraha (Fagetum submontanum juglandetosum, Mišić 1967). Pored toga, na čitavom području postoje grupe ili pojedinačni primeraci vrsta Corylus colurnaAcer monspessulanum, Fraxinus ornus, Carpinus orientalis Carpinus betulus. Na krečnjačkim stenama je razvijena i kompleksna vegetacija sastavljena od mezofilnih zajednica Fagus moesiaca, Acer sp., Carpinus betulus i ostalih vrsta uključujući zajednice Quercus pubescensSyringa vulgaris.