Srpski  English

Ovaj lokalitet se nalazi na granici dve revirne jedinice „Leva reka“ i „Boljetinska reka“ sa izvorima koji formiraju oblik levka tj. amfiteatra čineći područje refugionalnog karaktera. „Tatarski Vis“ odlikuje se prirodnom šumskom vegetacijom, što je uslovljeno vrstom podloge. U delovima rezervata koji je sačinjen od kristalnih škriljaca dominiraju dve vrste hrasta kitnjaka i graba Querco-Carpinetum orientalis (Jov. 1967), dok se u krečnjačkim oblastima javljaju bukove šume Fagetum moesiacae montanum (Rud. Jov. 76), sa određenim vrstama kao što su lipa, orah i dr.

Šuma na krečnjaku Fagetum submontanum mixtum calcicolum (Jov, Mišić 1967) znatno se razlikuje od šume na silikatnim podlogama prisustvom diferencijalnih vrsta. Zanimljiva činjenica je da je šuma na krečnjaku prilično oskudna, jer se teško regeneriše u uslovima plitkih skeletnih zemljišta sa kamenjem.

tatarski_vis

Tatarski vis