Srpski  English

Lokalitet se nalazi na sredini Đerdapa, između reke Pesača na severozapadu, grebena Štrbine na jugu i Dunava na severu. To je imponzantan krečnjački greben na visini od 669m nadmorske visine, što je ujedno i gornja granica pojasa hrasta u Đerdapskoj klisuri.

Tipovi šuma koji se javljaju na ovom lokalitetu su: Fagetum moesiacae submontanum drymetosum na plitkim i skeletnim krečnjačkim zemljištima, Fraxineto – carpinetum syringetosum na skeletnim krečnjačkim zemljištima, Orno – Polyquercetum na slabo razvijenim krečnjačkim zemljištima i osnovnim silikatnim stenama, Quercetum petraea – cerris purpureum na kiselim tamnim zemljištima i lesu, Fagetum moesiacae submontanum aceretosum na dubokim eutrofičnim tamnim zemljištima, Fagetum moesiaceae montanum cerpitenosum betuli na humusu – silikatnom zemljištu i Luzulo – Fagetum moesiacae montanum na kiselom tamnom zemljištu.