Notice to visitors

На подручју Националног парка Ђердап посетиоцима је доступно више уређених пешачких стаза: Мали Штрбац, Велики Штрбац, Гребен, Градашница, Босман – Соколовац, Ковилово, Кањон Бољетинске реке, Плоче и Златно језеро. Изузев едукативне стазе Златно језеро све остале стазе су у режиму заштите I степена и подлежу одређеним ограничењима односно посета је организована, контролисана и уз обавезну пратњу.

Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ је управљач заштићеног подручја Национални парк Ђердап. Законом о националним парковима („Службени гласник РС“, бр. 84/ 2015, 95/2018 – др. закон), нарочито чланом 16. таксативно су наведене обавезе Управљача у обављању послова заштите и развоја Националног парка. Посебно у ставу 1. тачки 16. поменутог члана у коме се наводи следеће: „организује, координира и планира све врсте посета и обилазака Националног парка преко своје чуварске службе или едуковане водичке службе других организација.“

Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби (Број: 4982 од 26.11 2018.г. (Сагласност Министарства заштите животне средине Број: 110-00-129/2018-04 од 20.12.2018.г.) поред осталог регулисано је „Кретање и боравак посетилаца“ на подручју Националног парка. У члану 8. став 2. овог Правилника наведено је: „Забрањен је улазак, односно приступ без одобрења Управљача или пратње Чувара или других овлашћених лица Управљача на локалитете на којима је утврђен режим заштите I степена, као и на места и објекте за које је Планом управљања Националног парка одређен такав режим посете због потребе очувања дивље флоре и очувања, прихране и праћења дивљих животиња.“

У складу са одредбама Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), а посебно члановима 109. и 110. регулисано је чување заштићених подручја, као и обавезе, дужности и овлашћења чувара заштићеног подручја као службених лица у поступању, између осталог и према посетиоцима.

Чувар заштићеног подручја је службено лице које има право и дужност да легитимише лица, односно да утврђује њихов идентитет и генералије, након чега се записнички утврђује чињенично стање, али и предузимају и друге активности у сарадањи са припадницима МУП-а, надлежних инспекција и других органа Републике Србије. Кршење ових одредби, подлеже казненим одредбама, а што је између осталог регулисано и члан 128. Закона о заштити природе: новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако не поступи по налогу чувара заштићеног подручја или га омете у вршењу његових овлашћења или на други начин поступа противно правилима о унутрашњем реду (члан 56. став 4).

Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/2018) утврђена је накнада за посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима. Према томе, у овом заштићеном подручју се налазе и делови са посебним режимима заштите, а који се ипак не могу посећивати без претходне најаве и уз пратњу чувара Националног парка. Управо због тога је неопходно да на време контактирате Национални парк „Ђердап“ како бисмо Вам изашли у сусрет и адекватно организовали посету Националном парку Ђердап на обострано задовољство.

Rules of conduct

PE ”Djerdap National Park” Donji Milanovac, being the management of the protected area, is designated to protect and preserve natural and cultural riches for today and generations to come. Each of us can and should help, by personal example and responsible behaviour, managers of protected areas in preserving natural and cultural heritage. Therefore, we kindly ask you to respect the following rules of conduct, since our descendants are also entitled to have well preserved nature.

1

Respect forests, plants, animals and natural phenomena. Enjoy them in silence, absorb memories with your eyes and by using cameras.
2

Do not break tree branches in forests, especially offspring which will grow into a big tree.
3

Flowers are prettiest when you observe them in their natural surroundings; therefore, do not pick them.
4

Do not disturb animals or damage nests. Do not pollute rivers, lakes, brooks, springs.
5

Use trash cans, and in case there are no any, take your trash with yourself. Leave behind clean nature, just as you found it.
6

Tread on trails and pathways which are marked and orderly.
7

Do not forget that noise is not a part of natural environment. Enjoy the sounds of nature.
8

When you are visiting a national park or any other natural land, behave in such a manner that you do not endanger in any possible way any natural ecosystems, or harm fundamental properties and marks of nature.
9

Park your vehicles on designated locations and drive slowly when passing hikers and cyclists.

For visitors / Tourism and recreation

Track Usage Schedule

Learn more