Obaveštenje za posetioce

Na području Nacionalnog parka Đerdap posetiocima je dostupno više uređenih pešačkih staza: Mali Štrbac, Veliki Štrbac, Greben, Gradašnica, Bosman – Sokolovac, Kovilovo, Kanjon Boljetinske reke, Ploče i Zlatno jezero. Izuzev edukativne staze Zlatno jezero sve ostale staze su u režimu zaštite I stepena i podležu određenim ograničenjima odnosno poseta je organizovana i kontrolisana.

Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ je upravljač zaštićenog područja Nacionalni park Đerdap. Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, br. 84/ 2015, 95/2018 – dr. zakon), naročito članom 16. taksativno su navedene obaveze Upravljača u obavljanju poslova zaštite i razvoja Nacionalnog parka. Posebno u stavu 1. tački 16. pomenutog člana u kome se navodi sledeće: „organizuje, koordinira i planira sve vrste poseta i obilazaka Nacionalnog parka preko svoje čuvarske službe ili edukovane vodičke službe drugih organizacija.“

Pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi (Broj: 4982 od 26.11 2018.g. (Saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine Broj: 110-00-129/2018-04 od 20.12.2018.g.) pored ostalog regulisano je „Kretanje i boravak posetilaca“ na području Nacionalnog parka. U članu 8. stav 2. ovog Pravilnika navedeno je: „Zabranjen je ulazak, odnosno pristup bez odobrenja Upravljača ili pratnje Čuvara ili drugih ovlašćenih lica Upravljača na lokalitete na kojima je utvrđen režim zaštite I stepena, kao i na mesta i objekte za koje je Planom upravljanja Nacionalnog parka određen takav režim posete zbog potrebe očuvanja divlje flore i očuvanja, prihrane i praćenja divljih životinja.“

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr. i 14/2016), a posebno članovima 109. i 110. regulisano je čuvanje zaštićenih područja, kao i obaveze, dužnosti i ovlašćenja čuvara zaštićenog područja kao službenih lica u postupanju, između ostalog i prema posetiocima.

Čuvar zaštićenog područja je službeno lice koje ima pravo i dužnost da legitimiše lica, odnosno da utvrđuje njihov identitet i generalije, nakon čega se zapisnički utvrđuje činjenično stanje, ali i preduzimaju i druge aktivnosti u saradanji sa pripadnicima MUP-a, nadležnih inspekcija i drugih organa Republike Srbije. Kršenje ovih odredbi, podleže kaznenim odredbama, a što je između ostalog regulisano i član 128. Zakona o zaštiti prirode: novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako ne postupi po nalogu čuvara zaštićenog područja ili ga omete u vršenju njegovih ovlašćenja ili na drugi način postupa protivno pravilima o unutrašnjem redu (član 56. stav 4).

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – usklađeni din. izn., 156/2020 – usklađeni din. izn., 15/2021 – dop. usklađenih din. izn., 15/2023 – usklađeni din. izn., 92/2023 i 120/2023 – usklađeni din. izn.) utvrđena je naknada za posetu zaštićenom području, njegovim delovima i objektima. Prema tome, u ovom zaštićenom području se nalaze i delovi sa posebnim režimima zaštite, a koji se ipak ne mogu posećivati bez prethodne najave i uz kontrolu čuvara i drugih ovlašćenih lica Upravljača Nacionalnog parka. Upravo zbog toga je neophodno da na vreme kontaktirate Nacionalni park „Đerdap“ kako bismo Vam pružili sve potrebne informacije i adekvatno organizovali posetu Nacionalnom parku „Đerdap“ na obostrano zadovoljstvo.

Pravila ponašanja

JP ’’Nacionalni park Đerdap’’ Donji Milanovac, upravljač zaštićenog područja ima zadatak da zaštiti i sačuva prirodna i kulturna blaga za današnje i buduće generacije. Ličnim primerom i odgovornim ponašanjem, svako od nas, može i treba da pomogne upravljačima zaštićenih područja u očuvanju prirodne i kulturne baštine. Stoga vas molimo da se pridržavate sledećih pravila ponašanja jer i naši potomci imaju pravo na očuvanu prirodu.

1

Poštujte šume, biljke, životinje i prirodne fenomene. Uživajte u njima u tišini, upijajte uspomene očima i uz pomoć fotoaparata.
2

U šumi ne lomite grane drveća, posebno mladica koje će izrasti u veliko stablo.
3

Cveće je najlepše kada ga posmatrate u prirodnom okruženju, zato ga ne berite.
4

Nemojte uznemiravati životinje, oštećivati gnezda. Nemojte zagađivati reke, jezera, potoke, izvore.
5

Koristite kante za otpatke, a u slučaju da ih nema, ponesite svoje smeće sa sobom. Ostavite za sobom čistu prirodu, onako kako ste je našli.
6

Krećite se stazama i putevima koji su obeleženi i uređeni.
7

Ne zaboravite da buka nije deo prirodne sredine. Uživajte u zvucima prirode.
8

Kada ste u poseti nacionalnom parku ili bilo kom drugom prirodnom dobru, ponašajte se tako da ni na koji način ne ugrozite prirodne ekosisteme ili narušite osnovna svojstva i obeležja prirode.
9

Parkirajte svoja vozila na predviđenim mestima i vozite sporije kada prolazite pored šetača i biciklista.

Za posetioce / Najava dolaska i cene usluga

Najava dolaska i cene usluga

Saznajte više