Organization and Management

Организациона структура

Организација послова унутар Јавног предузећа Национални парк Ђердап, утврђена је Правилником о унутрашњој организацији систематизацији послова Јавног предузећа Национални парк Ђердап, број 4546 од 30.10.2018. године.

У Предузећу се образује:

 • 1. Сектор за заједничке послове,
 • 2. Сектор за заштиту и одрживи развој,
 • 3. Сектор за правне, опште и послове туризма,
 • 4. Сектор за планирање газдовања шумама.

Сектор за заједничке послове

Делокруг Сектора за заједничке послове чине послови заштите на раду, послови финансијске оперативе, књиговодства, рачуноводства, продаје и набавке и студијско-аналитички послови. У саставу Сектора су образоване:

 • 1. Служба за економско-финансијске послове,
 • 2. Служба за комерцијалу, план и анализу.

Сектор за заштиту и одрживи развој

Делокруг Сектора за заштиту и одрживи развој чине послови заштите, очувања и унапређивања природних вредности Националног парка и његових репрезентативних, биолошких, геоморфолошких, геолошких, хидрографских и предеоних обележја; заштите, очувања и унапређивања репрезентативних облика етнолошког наслеђа и других културно-историјских вредности; организовања научноистраживачких и едукативних активности; презентације и популаризације вредности Националног парка; уређивања подручја и пројектовања, изградње и одржавања објеката у сврхе очувања, обнављања и унапређивања вредности Националног парка и њихове презентације, санације и ревитализације и управљања грађевинским земљиштем које је пренето Предузећу на управљање и коришћење; плана, анализе, заштите, гајења и уређивања шума; активна улога у изради предлога правила унутрашњег реда и услова за спровођење режима заштите природног и културног добра Предузећа; заштите на раду; активности везане за пројекат Геопарк Ђердап. У саставу Сектора су образоване:

 • 1. Служба заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја,
 • 2. Служба заштите и унапређења лова и риболова,
 • 3 Служба чувара Националног парка.

Сектор за правне, опште и послове туризма

Делокруг Сектора за правне, опште и послове туризма чине правни, општи, административни, нормативни послови и сви послови везани за информисање, презентацију и туризам у области заштићеног подручја Националног парка, као и активности везане за пројекат Геопарк Ђердап. У саставу Сектора су образоване:

 • 1. Служба за правне и опште послове,
 • 2. Служба за информисање, презентацију, туризам и геопарк.

Сектор за планирање газдовања шумама

Делокруг Сектора за планирање газдовања шумама чине послови одрживог газдовања шумама; дугорочног планирања; рада на нези, заштити и обнављању постојећих шума; очувања биодиверзитета; одржавања плодности шумског земљишта; оперативне разраде програма рада, праћења правилности и благовремености извршавања послова, вођења прописане евиденције, припремања извештаја о извршавању послова и задатака Службе; непосредног извршавања најсложенијих послова везаних за делокруг Сектора; учешћа у изради програма и планова управљања Националним парком, изради годишњих планова газдовања шумама и других планова и програма. У саставу Сектора су образоване:

 • 1. Радна јединица Доњи Милановац,
 • 2. Радна јединица Текија,
 • 2. Радна јединица Добра.

Руководство

Директор

Лазар Митровић, дипл. економиста

Извршни директор

мр Ненад Радаковић, магистар шумарских наука

Саветник директора за заједничке послове

Милица Адамовић, дипл. економиста

Саветник директора за заштиту и одрживи развој

Драгана Милојковић, дипл. биолог

Саветник директора за планирање и газдовање шумама

Драган Крагуљ, дипл. инж. шумарства

About Us

Supervisory board

Learn more