Обавештење за посетиоце

На подручју Националног парка Ђердап посетиоцима је доступно више уређених пешачких стаза: Мали Штрбац, Велики Штрбац, Гребен, Градашница, Босман – Соколовац, Ковилово, Кањон Бољетинске реке, Плоче и Златно језеро. Изузев едукативне стазе Златно језеро све остале стазе су у режиму заштите I степена и подлежу одређеним ограничењима односно посета је организована и контролисана.

Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ је управљач заштићеног подручја Национални парк Ђердап. Законом о националним парковима („Службени гласник РС“, бр. 84/ 2015, 95/2018 – др. закон), нарочито чланом 16. таксативно су наведене обавезе Управљача у обављању послова заштите и развоја Националног парка. Посебно у ставу 1. тачки 16. поменутог члана у коме се наводи следеће: „организује, координира и планира све врсте посета и обилазака Националног парка преко своје чуварске службе или едуковане водичке службе других организација.“

Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби (Број: 4982 од 26.11 2018.г. (Сагласност Министарства заштите животне средине Број: 110-00-129/2018-04 од 20.12.2018.г.) поред осталог регулисано је „Кретање и боравак посетилаца“ на подручју Националног парка. У члану 8. став 2. овог Правилника наведено је: „Забрањен је улазак, односно приступ без одобрења Управљача или пратње Чувара или других овлашћених лица Управљача на локалитете на којима је утврђен режим заштите I степена, као и на места и објекте за које је Планом управљања Националног парка одређен такав режим посете због потребе очувања дивље флоре и очувања, прихране и праћења дивљих животиња.“

У складу са одредбама Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), а посебно члановима 109. и 110. регулисано је чување заштићених подручја, као и обавезе, дужности и овлашћења чувара заштићеног подручја као службених лица у поступању, између осталог и према посетиоцима.

Чувар заштићеног подручја је службено лице које има право и дужност да легитимише лица, односно да утврђује њихов идентитет и генералије, након чега се записнички утврђује чињенично стање, али и предузимају и друге активности у сарадањи са припадницима МУП-а, надлежних инспекција и других органа Републике Србије. Кршење ових одредби, подлеже казненим одредбама, а што је између осталог регулисано и члан 128. Закона о заштити природе: новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако не поступи по налогу чувара заштићеног подручја или га омете у вршењу његових овлашћења или на други начин поступа противно правилима о унутрашњем реду (члан 56. став 4).

Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн., 15/2021 – доп. усклађених дин. изн., 15/2023 – усклађени дин. изн., 92/2023 и 120/2023 – усклађени дин. изн.) утврђена је накнада за посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима. Према томе, у овом заштићеном подручју се налазе и делови са посебним режимима заштите, а који се ипак не могу посећивати без претходне најаве и уз контролу чувара и других овлашћених лица Управљача Националног парка. Управо због тога је неопходно да на време контактирате Национални парк „Ђердап“ како бисмо Вам пружили све потребне информације и адекватно организовали посету Националном парку „Ђердап“ на обострано задовољство.

Правила понашања

JП ’’Национални парк Ђердап’’ Доњи Милановац, управљач заштићеног подручја има задатак да заштити и сачува природна и културна блага за данашње и будуће генерације. Личним примером и одговорним понашањем, свако од нас, може и треба да помогне управљачима заштићених подручја у очувању природне и културне баштине. Стога вас молимо да се придржавате следећих правила понашања јер и наши потомци имају право на очувану природу.

1

Поштујте шуме, биљке, животиње и природне феномене. Уживајте у њима у тишини, упијајте успомене очима и уз помоћ фотоапарата.
2

У шуми не ломите гране дрвећа, посебно младица које ће израсти у велико стабло.
3

Цвеће је најлепше када га посматрате у природном окружењу, зато га не берите.
4

Немојте узнемиравати животиње, оштећивати гнезда. Немојте загађивати реке, језера, потоке, изворе.
5

Користите канте за отпатке, а у случају да их нема, понесите своје смеће са собом. Оставите за собом чисту природу, онако како сте је нашли.
6

Крећите се стазама и путевима који су обележени и уређени.
7

Не заборавите да бука није део природне средине. Уживајте у звуцима природе.
8

Када сте у посети националном парку или било ком другом природном добру, понашајте се тако да ни на који начин не угрозите природне екосистеме или нарушите основна својства и обележја природе.
9

Паркирајте своја возила на предвиђеним местима и возите спорије када пролазите поред шетача и бициклиста.

За посетиоце / Најава доласка и цене услуга

Најава доласка и цене услуга

Сазнајте више