Documents

Plans and programs

2019

– Годишњи план газдовања ловиштем „Ђердап“ за период од 01.04.2019. до 31.03.2020. године (DOCX DOC PDF ODT)
Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања ловиштем „Ђердап“ за период од 01.04.2019. до 31.03.2020. године (DOCX DOC PDF ODT)

– Програм управљања Националним парком Ђердап за 2019. годину (DOCX DOC PDF ODT)
Сагласност на Програм управљања Националним парком Ђердап за 2019. годину (DOCX DOC PDF ODT)

– Програм пословања Јавног предузећа Национални парк Ђердап за 2019. годину (DOCX DOC PDF ODT)
Сагласност на Програм пословања Јавног предузећа Национални парк Ђердап за 2019. годину (DOCX DOC PDF ODT)

2018

– Програм пословања јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2018. годину (DOCX DOC PDF ODT)

– Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2018. годину (DOCX DOC PDF ODT)

Reports and decisions

2019

– Биланс успеха ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2019. годину за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године (DOCX DOC PDF ODT)

– Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2019. годину за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године (DOCX DOC PDF ODT)

– Извештај о степену усплађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године (DOCX DOC PDF ODT)

– Одлука о усвајању Извештаја о степену усплађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године (DOCX DOC PDF ODT)

– Одлука о усвајању Допуне елабората о процени ризика на радном месту и у радној околини за Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ из Доњег Милановца бр. 1796/3 од 24.04.2019. године. (DOCX DOC PDF ODT)

– Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.03.2019.године, бр. 1796/2 од 24.04.2019.године (DOC PDF ODT)

– Одлука о усвајању Тржишног ценовника уловљене дивљачи и услуга у лову за ловну 2019/2020 годину у ловишту „Ђердап“ за период од 01.04.2019.године до 31.03.2020.године., бр. 1291/5 од 28.03.2019.године (DOCX DOC PDF ODT)

– Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања ловиштем „Ђердап“ за период од 01.04.2019.године до 31.03.2020.године, бр. 1291/4 од 28.03.2019.године (DOCX DOC PDF ODT)

– Одлука о усвајању Посебне основе за газдовање шумама за ГЈ „Поречке шуме“ (2019-2028), бр. 1291/3 од 28.03.2019.године (DOCX DOC PDF ODT)

– Одлука о усвајању Основе за газдовање шумама за ГЈ „Бољетинка“ (2019-2028) бр. 1291/2 од 28.03.2019.године (DOCX DOC PDF ODT)

– Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања ловиштем „Ђердап“ за период од 01.04.2019. до 31.03.2020. године (DOCX DOC PDF ODT)

– Одлука о изменама и допунама Одлуке о усвајању Ценовника производа искоришћавања шума Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац бр. 5480/5 од 25.12.2017.године, број 1068/2 од 13.03.2019.године (DOCX DOC PDF ODT)

– Извештај о реализацији годишњег програма управљања рибарским посручјем „Ђердап“ за 2018. годину (DOCX DOC PDF ODT)

– Одлука о усвајању Извештаја о реализацији годишњег програма управљања рибарским посручјем „Ђердап“ за 2018. годину (DOCX DOC PDF ODT)

– Ревизија Годишњег плана газдовања ловиштем „Ђердап“ за период од 11.02.2019. године до 31.03.2019. године (DOCX DOC PDF ODT)

– Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђердап“ (DOCX DOC PDF ODT)

– Извештај о реализацији Програма управљања Националним парком Ђердап за 2018. годину (DOCX DOC PDF ODT)

2018

– Посебни подаци (DOCX DOC PDF ODT)

– Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину (DOCX DOC PDF ODT)

– Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2017. до 31.12.2017.године (DOCX DOC PDF ODT)

– Извештај о променама на капиталу за период од 01.01.2017. до 31.12.2017.године (DOCX DOC PDF ODT)

– Извештај о осталом резултату за период од 01.01.2017. до 31.12.2017.године (DOCX DOC PDF ODT)

– Биланс успеха за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године (DOCX DOC PDF ODT)

– Биланс стања на дан 31.12.2017. године (DOCX DOC PDF ODT)

– Извештај независног ревизора о извршеној ревизији Годишњих финансијских извештаја за 2017. годину (DOCX DOC PDF ODT)

Regulations

01

– Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка Ђердап (DOCX DOC PDF ODT)

Пратећа акта
– Одлука о усвајању правилника о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка Ђердап