Организација и руководство

Организациона структура

Организација послова унутар Јавног предузећа Национални парк Ђердап, утврђена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Јавног предузећа Национални парк Ђердап, број 4546 од 30.10.2018. године.

У Предузећу се образује:

 • 1. Сектор за заједничке послове,
 • 2. Сектор за заштиту и одрживи развој,
 • 3. Сектор за правне, опште и послове туризма,
 • 4. Сектор за планирање газдовања шумама.

Сектор за заједничке послове

Делокруг Сектора за заједничке послове чине послови заштите на раду, послови финансијске оперативе, књиговодства, рачуноводства, продаје и набавке и студијско-аналитички послови. У саставу Сектора су образоване:

 • 1. Служба за економско-финансијске послове,
 • 2. Служба за комерцијалу, план и анализу.

Сектор за заштиту и одрживи развој

Делокруг Сектора за заштиту и одрживи развој чине послови заштите, очувања и унапређивања природних вредности Националног парка и његових репрезентативних, биолошких, геоморфолошких, геолошких, хидрографских и предеоних обележја; заштите, очувања и унапређивања репрезентативних облика етнолошког наслеђа и других културно-историјских вредности; организовања научноистраживачких и едукативних активности; презентације и популаризације вредности Националног парка; уређивања подручја и пројектовања, изградње и одржавања објеката у сврхе очувања, обнављања и унапређивања вредности Националног парка и њихове презентације, санације и ревитализације и управљања грађевинским земљиштем које је пренето Предузећу на управљање и коришћење; плана, анализе, заштите, гајења и уређивања шума; активна улога у изради предлога правила унутрашњег реда и услова за спровођење режима заштите природног и културног добра Предузећа; заштите на раду; активности везане за пројекат Геопарк Ђердап. У саставу Сектора су образоване:

 • 1. Служба заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја,
 • 2. Служба заштите и унапређења лова и риболова,
 • 3 Служба чувара Националног парка.

Сектор за правне, опште и послове туризма

Делокруг Сектора за правне, опште и послове туризма чине правни, општи, административни, нормативни послови и сви послови везани за информисање, презентацију и туризам у области заштићеног подручја Националног парка, као и активности везане за пројекат Геопарк Ђердап. У саставу Сектора су образоване:

 • 1. Служба за правне и опште послове,
 • 2. Служба за информисање, презентацију, туризам и геопарк.

Сектор за планирање газдовања шумама

Делокруг Сектора за планирање газдовања шумама чине послови одрживог газдовања шумама; дугорочног планирања; рада на нези, заштити и обнављању постојећих шума; очувања биодиверзитета; одржавања плодности шумског земљишта; оперативне разраде програма рада, праћења правилности и благовремености извршавања послова, вођења прописане евиденције, припремања извештаја о извршавању послова и задатака Службе; непосредног извршавања најсложенијих послова везаних за делокруг Сектора; учешћа у изради програма и планова управљања Националним парком, изради годишњих планова газдовања шумама и других планова и програма. У саставу Сектора су образоване:

 • 1. Радна јединица Доњи Милановац,
 • 2. Радна јединица Текија,
 • 2. Радна јединица Добра.

Руководство

Директор

Саша Јаношевић, дипл. инж. шумарства

Извршни директор

мр Ненад Радаковић, магистар шумарских наука

Саветник директора за заједничке послове

Милица Адамовић, дипл. економиста

Саветник директора за заштиту и одрживи развој

Саша Несторовић, дипл. инж.шумарства

Саветник директора за планирање и газдовање шумама

Александар Остојић, дипл. инж. шумарства

Саветник директора за правне, опште и послове туризма

Милан Ђорђевић, дипл. правник

О нама

Надзорни одбор

Сазнајте више