Srpski  English

Lokalitet Diana se nalazi na obali Dunava na oko 2 km nizvodno od Hidroelektrane Đerdap I, pored puta Tekija – Kladovo. Smatra se da je jedan od najvećih i najbolje očuvanih vojnih utvrđenja gornjo-mezijskog limesa. Logor je bio u upotrebi od 1. do 6. veka. Prva iskopavanja manjeg obima vršena su u 1964. i 1965. godine. Tokom 1971. i 1972. godine su nastavljena istraživanja dok su 1978. godine počela velika sistematska iskopavanja koji su još uvek u toku. Izgradnja prvog kampa je počela kada su prve trupe stigle u ovu oblast početkom 1. veka, a druga kada su vojni interesi bili fokusiran ka Dunavu sredinom istog veka. Konstituisanje prvih kamenih utvrđenja datira krajem 1. i početkom 2. veka, za vreme cara Trajana. Ovo utvrđenje je imalo skoro kvadratnu osnovu (140m x 134m). U kasnijem rimskom periodu, na prelasku iz 3. u 4. vek postoje značajne arhitektonske promene na utvrđenju. Završna faza utvrđenja datira iz perioda cara Justiniana, odnosno iz 6. veka.