Skip to main content

JP „Nacionalni park Đerdap“ učestvuje u programu „Moja prva plata” koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje i objavljuje sledeće radne pozicije za koje kandidati zainteresovani za program „Moja prva plata“ mogu da se prijave na portalu Moja prva plata do 31. oktobra 2022. godine. Ukoliko ste mlađi od 30 godina, imate stečeno srednje ili visoko obrazovanje i ukoliko ste bez radnog iskustva, odnosno sa manje od šest meseci radnog iskustva stečenog na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkurišete i nemate položen stručni ispit – Program „Moja prva plata” idealna je šansa za vas.
Osposobljavanje za rad u JP „Nacionalni park Đerdap“ traje devet meseci na sledećim radnim pozicijama i sa sledećim kvalifikacijama:

-saradnik za pravne i opšte poslove – diplomirani pravnik – jedan kandidat

-blagajnik – ekonomski tehničar – jedan kandidat

-referent za turizam – turistički tehničar – jedan kandidat

– revirni tehničar za državne šume – šumarski tehničar – tri kandidata

-referent premera i katastarskih podataka – smer geodetski tehničar, geometar – jedan kandidat

Mladima srednjeg obrazovanja obezbeđena je mesečna novčana naknada u iznosu od 25.000,00 dinara, dok za one visokog obrazovanja naknada iznosi 30.000,00 dinara.