Skip to main content

Са уписивањем подручја „Ђердап” у Списак мочвара од међународног значаја Рамсарске конвенције, међувладиног споразума који обезбеђује оквир за националне активности и међународну сарадњу на заштити и одрживом коришћењу влажних подручја, Република Србија има једанаест Рамсарских односно међународно значајних влажних подручја.

Са проглашењем за Рамсарско подручје, а након проглашења за Геопарк у јулу, подручје Националног парка Ђердап стекло још један вид међународне заштите у овој години. Обавезе земаља чланица Рамсарскe конвенцијe су заштита и одрживо коришћење влажних подручја као и миграторних врста птицa, одређивање нових подручја и подстицање истраживања.

Граница Рамсарског подручја „Ђердап“ обухвата Национални парк „Ђердап“ и међународно значајно подручје за птице (Important Bird Area – IBA) „Мала Врбица“, које се налази ван граница Националног парка. Простире се на површини од 66.525,11 хектара и обухвата општине Голубац, Мајданпек и Кладово, а статус међународно значајног локалитета добило је нарочито због станишта птица мочварница.

Највећи број влажних станишта је смештен у узводном делу Националног парка „Ђердап“ и настао је као резултат подизања нивоа воде узводно од бране и сталног плављења околних површина. Дунав са Ђердапском клисуром представља миграторни пут многих миграторних врста птица, а по свом значају на том путу се издваја локалитет Мала Врбица, због чега је и укључен у Листу међународно значајних подручја за птице (IBAs).

Ђердапска клисура се убраја у највеће и најстарије водене пробојнице и припада ретким пределима на нашем континенту у којима је концентрисан велики број геолошких, геоморфолошких, палеонтолошких, климатских, едафских, фитоценолошких, фитогеографских, флористичких, фаунистичких, али и културно-историјских и археолошких специфичних феномена. То подручје испуњава осам од девет критеријума предвиђених Рамсарском конвенцијом за упис у Списак мочвара од међународног значаја.

Усвајањем номинације „Ђердапа“, на простору Србије налази се близу 0,06% територије проглашене за светски значајна међународна влажна подручја. Десет подручја у Србији, која су на Листи међународно значајних влажних подручја, простиру се на 63,919 хектара (Пештерско поље, Горње Подунавље, Ковиљско-Петроварадински-рит, Лабудово окно, Лудашко језеро, Обедска бара, Слано Копово, Стари Бегеј-Царска бара, Засавица, Власина), док подручје „Ђердап“ заузима простор већи од свих ових подручја.

Информација о проглашењу на интернет страници Рамсарске конвенције Serbia adds Djerdap to the Ramsar List | Ramsar