Zaštićena prirodna dobra spadaju u najaktuelnije savremene turističke destinacije. Potencijalne koristi od turizma u zaštićenim područjima se prvenstveno odnose na zaštitu prirodnog i kulturnog nasleđa i ekonomsko blagostanje.

Veze i odnosi između zaštićenih prirodnih dobara i turizma su toliko ojačale da se sve više koristi termin turistička zaštita prirode. Nacionalni pakovi kao zaštićeni prostori, mogu doprineti privredi i društvu kroz generisanje prihoda i otvaranja novih radnih mesta, istraživanje i monitoring, edukaciju, rekreaciju i turizam. Svetska turistička organizacija održivi turizam definiše kao načelo koje zadovoljava potrebe turista i potrebe turističke destinacije, a istovremeneo štiti i povećava turističke mogućnosti za potrebe budućih generacija, zadovoljava potrebe današnjih turista i regije domaćina i štiti i uvećava razvojne potencijale.

U Nacionalnom parku Đerdap, na relativno malom geografskom prostoru, formirao se mozaik vrednih prirodnih i kulturnih resursa od ključnog značaja za razvoj atraktivnih turističkih prizvoda, koje dobijaju sve veći značaj i prioritet u svim planovima razvoja.

Organizacija turizma u zaštićenim prirodnim dobrima je komleksan zadatak, što ove turističke destinacije čini veoma specifičnim. Na osnovu koncepcije razvoja područja posebne namene Nacionalni park Đerdap prioritet je ostvarivanje zaštite, prezentacije i održivog korišćenja zaštićenih i predviđenih za zaštitu prirodnih vrednosti kojima se obezbeđuje ekološki javni interes, omogućava razvoj lokalnih zajednica i stvaraju uslovi za odmor, rekreaciju, edukaciju i uživanje posetilaca.

Promocija i popularizacija vrednosti Nacionalnog parka Đerdap sprovodi se kroz različite promotivne aktivnosti, saradnju sa medijima, izdavanje propagandnog materijala, naučno-popularnih publikacija, sajamske nastupe i manifestacije, saradnju sa obrazovnim i ustanovama kulture, sprovođenje ekoloških edukativnih radionica.

Šumarstvo

Saznajte više