Врсте риба

У Дунаву и притокама на подручју Националног парка Ђердап присутно је око 50 врста риба, што говори о богатству и разноврсности рибљег фонда.

Изградњом хидроелектрана ”Ђердап 1“ и “Ђердап 2“ на Дунаву заустављени су миграторни токови црноморских риба које су се мрестиле у Дунаву. Дошло је до промене хемијског састава воде, промене конфигурације дна и од једне брзе реке, Дунав је на простору Националног парка Ђердап претворен у језеро. Самим тим дошло је до нестанка појединих врста риба: црноморских због механичких препрека, а осталих због измене животних услова и истовремено експлозије популације алохтоних врста – толстолобик, амур, бабушка које су случајно или намерно унете у Дунав.

Најзначајније врсте риба су:

сом (Silurus glanis), смуђ (Стизостедион луциоперца), смуђ камењар (Stizostedion volgensis), деверика (Abramis brama), клен (Leuciscus cephalus), мрена (Barbus barbus), штука (Esox lucius), буцов (Aspius aspius), бодорка, жутоокица (Rutilus rutilus), кесега (Abramis ballerus), шљивоноса, гиборт, буборак (Vimbra vimbra). На Рибарском подручју Ђердап присутне су и строго заштићене рибље врсте на које риболов није дозвољен. Међу њима су кечига (Acipenser ruthenus), мали вретенар (Zingel streber) и велики вретенар (Zingel zingel), лињак (Tinca tincа) и друге.

Богатство и разноврсност рибљег света Ђердапа веома су значајни за овдашње становништво, јер је рибарење од најстаријих дана било занимање великог броја људи и читаве породице генерацијама су се бавиле рибарењем.

Nacionalni park Đerdap - Lov i ribolov2
Nacionalni park Đerdap - Lov i ribolov3
Nacionalni park Đerdap - Lov i ribolov1
Nacionalni park Đerdap - Lov i ribolov4
previous arrowprevious arrow
next arrow

Рибочуварска служба

На Рибарском подручју Ђердап рекреативни и привредни риболов обавља се у складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, подзаконским актима произашлим из њега, Законом о заштити природе, Правилнику о унутрашњем реду у Националном парку Ђердап, Програму управљања рибарским подручјем Ђердап, Годишњем програму управљања рибарским подручјем Ђердап.

Контролу на рибарском подручју Ђердап спроводи рибочуварска служба ЈП „Национални парк Ђердап“ на основу овлашћења која произилазе из Закоna о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда.

Режими заштите у којима се налазе поједине риболовне воде рибарског подручја Ђердап:

 • Читавим током кроз Национални парк „Ђердап“ Дунав је у III степену заштите, као и већи део приобаља, док је један део приобаља у II степену заштите;
 • Брњичка река у свом кањонском делу по Просторном плану налази се у I степену заштите, док је низводни део у III степену заштите;
 • Чезава је у III степену заштите.
 • Лева и Десна Добранска река налазе се већим делом у III степену заштите, а малим делом у II степену заштите;
 • Песача је већим делом у I степену заштите, а горњим током у II степену заштите;
 • Велика Бољетинска река и Мала Бољетинска река су у III степену заштите. У изворишном делу Мале Бољетинске реке проглашено је посебно станиште риба и ту је забрањен сваки вид риболова;
 • Ратарска река је читавим током у III степену заштите као и део Златице до изворишног дела где је због проглашења посебног станишта риба забрањен сваки облик риболова;
 • Поречка река само малим током на простору Националног парка „Ђердап“ и тај део је у III степену заштите;
 • Кашајна и Косовица налазе се у III степену заштите;
 • Златно језеро налази се у II степену заштите.

На риболовним водама рибарског подручја Ђердап за рекреативне риболовце интересантни су сом и смуђ када су у питању грабљиве врсте, а код шаранских врста риба то су шаран, деверика, јаз. Од унетих (интродукованих) врста присутни су бабушка, толстолобик, четири врсте главоча…

Ценовници

Правилником о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2023. годину („Сл. гласник РС“, бр. 99/2022) који је 25. августа донела министарка заштите животне средине, а који се примењује од 1. јануара следеће године, прописано је да вредност годишње дозволе за рекреативни риболов на Рибарском подручју Ђердап на подручју Националног парка „Ђердап“ износи 6.000 динара.

Годишња дозвола за рекреативни риболов на Рибарском подручју Ђердап је јединствена за све категорије рекреативних риболоваца.

Дневна дозвола на Рибарском подручју Ђердап кошта 1.000 динара, а вишедневна за максимално седам дана кошта 2.000 динара.

Од 1. јануара идуће године предузетници који се баве привредним риболовом на Рибарском подручју Ђердап годишњу дозволу за привредни риболов за све алате на основу одлуке Надзорног одбора ЈП „Национални парк Ђердап“ плаћаће 100.000 динара.

Годишње дозволе за привредни и рекреативни риболов могу да се купе у просторијама ЈП „Национални парк Ђердап“ у Доњем Милановцу, Добри и Текији.

Годишње дозволе за рекреативни риболов продају и следећа риболовачка удружења: КСР „Штука“ Доњи Милановац, УРР „Риболовац“ Зајечар, ОСР „Тимок“ Зајечар, КСР „Поштар“ Бор, КСР „Рудар“ Бор, КСР „Дунав“ Кладово, ОРР „Пек“ Кучево, СРК „Риболовачка прича“ велико Градиште“.

Привредни риболов

 • Годишња дозвола за привредни риболов на рибарском подручју Ђердап од 1. јануара 2023. године – 100.000,00 динара.

Рекреативни риболов

 • Дневна дозвола – 1.000,00 динара
 • Недељна дозвола – 2.000,00 динара
 • Годишња дозвола – 5.000,00 динара (6.000,00 дин. од 1. јануара 2023. год.)

Ловни туризам

Подручје Националног парка „Ђердап“ је истовремено и Ловиште „Ђердап“ којим газдује Јавно предузеће „Национални парк Ђердап”.

Ово отворено ловиште које карактерише бројност и разноврсност ловне фауне и квалитет трофеја, обухвата делове масива Северног Кучаја, Мироча и Штрпца који гравитирају према Дунаву, као и саму реку у дужини од око 100 км. Највећи део ловишта је под шумом, има ливада и пашњака, њива, језера и водотокова који се простиру у висинском појасу између 60 и 600 метара надморске висине. Заступљена је јеленска и срнећа дивљач, дивље свиње, дивокозе, зец, јаребица, фазан, а није реткост сусрет са вуком, шакалом, лисицом, рисом, дивљом мачком.

Nacionalni park Đerdap - Lovni turizam6
Divlje svinje
Nacionalni park Đerdap - Lovni turizam2
Nacionalni park Đerdap - Lovni turizam1
Vuk - Nacionalni park Djerdap
Srna
Nacionalni park Đerdap - Lovni turizam4
previous arrowprevious arrow
next arrow

Ловиште Ђердап располаже адекватним ловним и ловно – техничким објектима. У ловишту Ђердап лов је усклађен са планским документима, професионално је организован уз пуно поштовање ловне културе. Уз погонски лов на дивље свиње, вука, шакала и лисицу, организује се и лов са чека на јеленску и срнећу дивљач, дивље свиње, предаторе…

Дозволе за лов издаје Служба ловства и рибарства ЈП „Национални парк Ђердап“.

Трајно заштићене врсте дивљачи у ловишту су: видра (Lutra lutra), ласица (Mustela nivalis), сове (Strigidae), орлови (Aquile), соколови (Falco), јастребови (Accipiter), осим јастреба кокошара (Accipiter gentilis), чапље (Ardeidae), осим сиве чапље (Ardea cinerea), роде (Ciconia), ронци (Mergus), еје (Circus) и друге које стално живе или се повремено појављују.

Ловостајем заштићене врсте у ловишту су: дивокоза (Rupicapra rupicapra), срна (Capreolus capreolus), јелен европски (Cervus elaphus), дивља свиња (Sus scrofa), зец (Lepus europeus), куна белица (Martes foina), куна златица (Martes martes), вук (Canis lupus), лисица (Vulpes vulpes), шакал (Canis aureus), твор (Putorius putorius).