Надзорни одбор

Председник Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“

др Милија Булатовић, доктор биотехничких наука

Чланови Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“

др Мехо Махмутовић, доктор медицинских наука

Коста Галијаш, дипл. економиста

Војислав Милошевић, дипл. економиста

Драгана Милојковић, дипл. биолог

Извештаји са седница

Прва редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ своју 1. редовну седницу одржао је 17.01.2014. године у Доњем Милановцу. Седницом је председавао председник Надзорног одбора, мр Зоран Шкобић. Чланови Надзорног одбора су на овој седници разматрали и усвојили записник са 43. редовне седнице Управног одбора у вршењу функције надзорног одбора , разматрали и усвојили дневни ред за 1. седницу Надзорног одбора, разматрали и усвојили Пословник о раду Надзорног одбора ЈП „Национални парк Ђердап“ .

Једногласно је донета Одлука о усвајању записника са 43. редовне седнице Управног одбора у вршењу функције надзорног одбора број 117/1.

На 1. редовној седници једногласно је донета Одлука о усвајању Пословника о раду Надзорног одбора ЈП „Национални парк Ђердап“ број 117/3.

Друга редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ своју II редовну седницу одржао је 27.01.2014. године у Доњем Милановцу. Седницом је председавао председник Надзорног одбора, мр Зоран Шкобић. Чланови Надзорног одбора су на овој седници разматрали и усвојили записник са I редовне седнице Надзорног одбора и предлог дневног реда за II редовну седницу. Разматрани су такође Извештај о реализацији Програма управљања Националним парком Ђердап за 2013.годину, Програм управљања Националним парком Ђердап за 2014.годину, Извештај о реализацији Годишњег плана газдовања шумама у државној својини ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2013. годину, Годишњи план газдовања шумама у државној својини ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2014. годину, План набавки ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2014.годину, Програм пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2014. годину, Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2014. годину, Предлог споразума о признању дуга и начину измирења обавеза са предузећем „Беомарк индустрија“ д.о.о. Мосна, Ценовник о производа искоришћавања шума са одштетним ценовницима Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“.

Једногласно је донета Одлука о усвајању записника са I редовне седнице Надзорног одбора, број 225/1.

На II редовној седници једногласно је донета Одлука о усвајању споразума са „Беомарк индустријом“ д.о.о. о признању дуга и начину измирења обавеза број 225/10.

На II редовној седници једногласно је донета Одлука о усвајању Ценовника производа искоришћавања шума са одштетним ценовницима Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ 225/11.

Што се тиче Извештаја о реализацији Програма управљања Националним парком Ђердап за 2013.годину, Програма управљања Националним парком Ђердап за 2014.годину, Извештаја о реализацији Годишњег плана газдовања шумама у државној својини ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2013. годину, Годишњег плана газдовања шумама у државној својини ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2014. годину, Плана набавки ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2014.годину, Програма пословања ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2014. годину, Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2014. годину, закључено је да поменута документа буду допуњена корекцијама које су прихваћене током расправе и буду достављена на увид члановима Надзорног одбора на једној од будућих седница. Због хитности, коригован План набавки за 2014. годину биће на дневном реду редовне електронске седнице Надзорног одбора.

Трећа редовна електронска седница

Надзорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ своју III редовну електронску седницу одржао је 03.02.2014.године. У раду седнице учествовала четири члана, који су размотрили и усвојили Записник са II редовне седнице Надзорног одбора ЈП „Национални парк Ђердап“, предлог дневног реда за III редовну електронску седницу и План набавки ЈП „Национални парк Ђердап“ за 2014.годину.

Једногласно је донета Одлука о усвајању Плана набавки за 2014. годину број 389/3.

Четврта редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју IV редовну седницу одржао је 01.04.2014.године у Београду. Седницом је председавао председник Надзорног одбора, мр Зоран Шкобић. Чланови Надзорног одбора на овој седници разматрали су и усвојили записник са III електронске седнице и предлог дневног реда за IV редовну седницу. Разматрани су такође Програм пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2014.годину са Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за Јавно предузеће ,,Национални парк Ђердап“ за 2014.годину, Извештај о реализацији Годишњег програма управљања рибарским подручјем Ђердап за 2013.годину, Информација о инспекцијском надзору ловишта посебне намене ,,Ђердап“, Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке – интерни акт, Захтев АД,,Лепенски вир“ за умањење накнаде за коришћење заштићеног подручја, Информациа о маркетиншким активностима ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2013.годину и Одлука о усвајању споразума о регулисању међусобних права и обавеза коришћења подручја Националног парка Ђердап за период од 09.04.2005.године до 31.12.2013.године.

На IV редовној седници Надзорног одбора је донета Одлука о усвајању записника са III редовне електронске седнице, број 1346/1.

На IV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2014.годину са Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за Јавно предузеће ,,Национални парк Ђердап“ за 2014.годину, број 1346/3.

На IV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Годишњег програма управљања рибарским подручјем Ђердап за 2013.годину, број 1346/4.

На IV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке – интерни акт, број 1346/6.

Што се тиче Одлуке о усвајању споразума о регулисању међусобних права и обавеза коришћења подручја Националног парка Ђердап за период од 09.04.2005.године до 31.12.2013.године, закључено је да треба обрачунати износ камате, након чега ће се одлучивати о споразуму о регулисању међусобних права и обавеза коришћења подручја Националног парка Ђердап за период од 09.04.2005.године до 31.12.2013.године.

Пета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју V редовну седницу одржао је 28.05.2014.године у управној згради предузећа. Седницом је председавао председник Надзорног одбора, мр Зоран Шкобић. Чланови Надзорног одбора разматрали су и усвојили записник са IV редовне седнице и предлог дневног реда за V редовну седницу. Разматрани су такође, Извештај о газдовању ловиштем ,,Ђердап“ у ловној 2013/2014. години, Годишњи план газдовања ловиштем ,,Ђердап“ за 2014/2015.године, Тржишни ценовник уловљене дивљачи, делова дивљачи и услуга у лову за ловну 2014/2015.годину, Тржишни ценовник уловљене дивљачи, делова дивљачи и услуга у лову за ловну 2014/2015.годину за чланове ЛУ ,,Ђердап“ и ЛУ ,,Куна“, Уговор о коришћењу ловишта ,,Ђердап“ са ЛУ,,Куна“ и ЛУ ,,Ђердап“ за ловну 2014/2015.годину, Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби, Правилник о облику, садржини и начину постављања информативних и других ознака на подручју Националног парка Ђердап и Правилник о имену и изгледу заштитног знака – логоа Националног парка Ђердап, поступку и условима за њихово коришћење.

На V редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању записника са IV редовне седнице, број 2288/1 од 28.05.2014. године.

На V редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о газдовању ловиштем ,,Ђердап“ у ловној 2013/2014. години, број 2288/3 од 28.05.2014.године.

На V редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања ловиштем ,,Ђердап“ за 2014/2015.године, број 2288/4 од 28.05.2014.године.

На V редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Тржишног ценовника уловљене дивљачи, делова дивљачи и услуга у лову за ловну 2014/2015.годину, број 2288/5 од 28.05.2014.године.

На V редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Тржишног ценовника уловљене дивљачи, делова дивљачи и услуга у лову за ловну 2014/2015.годину за чланове ЛУ ,,Ђердап“ и ЛУ ,,Куна“, број 2288/6 од 28.05.2014.године.

На V редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Уговора о коришћењу ловишта ,,Ђердап“ са ЛУ,,Куна“ и ЛУ ,,Ђердап“ за ловну 2014/2015.годину, број 2288/7 од 28.05.2014.године.

На V редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби, број 2288/8 од 28.05.2014.године.

На V редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Правилник о облику, садржини и начину постављања информативних и других ознака на подручју Националног парка Ђердап, број 2288/9 од 28.05.2014.године.

На V редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Правилник о имену и изгледу заштитног знака – логоа Националног парка Ђердап, поступку и условима за њихово коришћење, број 2288/10 од 28.05.2014.године.

Шеста редовна електронска седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју VI редовну електронску седницу одржао је 25.06.2014.године. У VI редовној електронској седници учествовали су председник Надзорног одбора мр Зоран Шкобић и чланови Надзорног одбора Драган Коларов, Ружица Грбић и Миланко Максимовић и записничар Јелена Радић. Разматрали су и усвојили записник са V редовне седнице и предлог дневног реда за VI редовну електронску седницу. Разматран је и усвојен Правилник о коришћењу ловишта ,,Ђердап“.

На VI редовној електронској седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлука о усвајању записника са V редовне седнице, број 2724/1 од 25.06.2014. године.

На VI редовној електронској седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлука о усвајању Правилника о коришћењу ловишта ,,Ђердап“, број 2724/3 од 25.06.2014.године.

Седма редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју VII редовну седницу одржао је 29.09.2014.године у управној згради предузећа. Седницом је председавао председник Надзорног одбора, мр Зоран Шкобић. Чланови Надзорног одбора разматрали су и усвојили записник са VI редовне електронске седнице и предлог дневног реда за VII редовну седницу. Разматрани су такође и Извештај о пословању Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за период 01.01. – 31.12.2013. године, Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2013. годину број 4253 од 11.09.2014. године, Одлука о расподели добити за 2013. годину, Извештај комисије за ревизију Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Одлука о избору друштва за ревизију финансијских извештаја Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2014. годину, Одлука о отуђењу коришћених бицикала са мотором, Извештај о учешћу Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ у отклањању последица мајских поплава у Републци Србији, Извештај о учешћу Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ у отклањању последица поплава изазваних бујичним потоцима у септембру 2014. године.

На VII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању записника са VI редовне електронске седнице, број 4528/1 од 29.09.2014. године.

На VII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о пословању Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за период 01.01. – 31.12.2013. године, број 4528/3 од 29.09.2014.године.

На VII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2013. годину број 4253 од 11.09.2014. године, број 4528/4 од 29.09.2014.године.

На VII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о расподели добити за 2013. годину, број 4528/5 од 29.09.2014.године.

На VII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја комисије за ревизију Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, број 4528/6 од 29.09.2014.године.

На VII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о отуђењу коришћених бицикала са мотором, број 4528/8 од 29.09.2014.године.

На VII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о Извештаја о учешћу Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ у отклањању последица мајских поплава у Републци Србији, број 4528/9 од 29.09.2014.године.

На VII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о учешћу Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ у отклањању последица поплава изазваних бујичним потоцима у септембру 2014. године, број 4528/10 од 29.09.2014.године.

На VII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о избору друштва за ревизију финансијских извештаја Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2014. годину.

Осма редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју VIII редовну седницу одржао је 09.10.2014.године у Београду. Седницом је председавао председник Надзорног одбора, мр Зоран Шкобић. Чланови Надзорног одбора разматрали су и усвојили записник са VII редовне седнице и предлог дневног реда за VIII редовну седницу. Разматрани су такође и Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2014. годину са Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ за 2014. годину, Ребаланс Плана набавки Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2014. годину, Ребаланс Годишњег плана газдовања шумама у државној својини Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2014.годину и Одлука о отуђењу 7 путничко теренских возила марке Лада Нива.

На VIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању записника са VII редовне седнице, број 4765/1 од 09.10.2014. године.

На VIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програмa пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2014. годину са Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ за 2014.годину, број 4765/3 од 09.10.2014.године.

На VIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Ребалансa Плана набавки Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2014. годину, број 4765/4 од 09.10.2014.године.

На VIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Ребаланса Годишњег плана газдовања шумама у државној својини Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2014.годину, број 4765/5 од 09.10.2014.године.

На VIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о отуђењу 7 путничко теренских возила марке Лада Нива, број 4765/6 од 09.10.2014.године.

Девета редовна електронска седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју IX редовну електронску седницу одржао је 05.11.2014.године. Седницом је председавао председник Надзорног одбора, мр Зоран Шкобић. Чланови Надзорног одбора разматрали су и усвојили записник са VIII редовне седнице и предлог дневног реда за IX редовну електронску седницу. Разматрани су такође и Ребаланс Плана набавки Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2014. годину, Одлука о отуђењу коришћених чамаца, ванбродских мотора и приколица за чамац, Одлука о отуђењу коришћеног мобилног грађевинског контејнера, Одлука о отуђењу неисправних котлова за грејање и других секундарних сировина, Молба Комерцијалне бакне АД Београд за инсталирање баномата у Визитор центру Доњи Милановац, Захтев за донацију Клиничког центра Ниш – Клинике за кардиохирургију и Захтев за донаторство Ловачког удружења ,,Ђердап“.

На IX редовној електронској седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању записника са VIII редовне седнице, број 5470/1 од 05.11.2014. године.

На IX редовној електронској седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Ребалансa Плана набавки Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2014. годину, број 5470/3 од 05.11.2014.године.

На IX редовној електронској седници Надзорног одбора донета је Одлука о о отуђењу коришћених чамаца, ванбродских мотора и приколица за чамац, број 5470/4 од 05.11.2014.године.

На IX редовној електронској седници Надзорног одбора донета је Одлука o отуђењу коришћеног мобилног грађевинског контејнера, број 5470/5 од 05.11.2014.године.

На IX редовној електронској седници Надзорног одбора донета је Одлука о отуђењу неисправних котлова за грејање и других секундарних сировина број 5470/6 од 05.11.2014.године.

На IX редовној електронској седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Молбе Комерцијалне банке АД Београд за инсталирање банкомата у Визитор центру Доњи Милановац, број 5470/7 од 05.11.2014.године.

На IX редовној електронској седници Надзорног одбора донета је Одлука о донаторству – Клиничком центру Ниш – Клинике за кардиохирургију, број 5470/8 од 05.11.2014.године.

На IX редовној електронској седници Надзорног одбора донета је Одлука о поклону коришћеног возила, број 5470/9 од 05.11.2014.године.

Десета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју X редовну седницу одржао је 15.11.2014.године у Београду. Седницом је председавао председник Надзорног одбора, мр Зоран Шкобић. Чланови Надзорног одбора разматрали су и усвојили записник са IX редовне електронске седнице и предлог дневног реда за X редовну седницу. Разматране су такође и Одлука о стављању ван снаге Одлуке о расподели добити за 2013.годину, бр. 4528/5 од 29.09.2014.године, Одлука о расподели добити за 2013.годину, Одлука о усвајању привременог програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Голубац за 2015.годину, бр. 4931 од 17.10.2014.године, Одлука о усвајању привременог програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Мајданпек за 2015.годину, бр. 4932 од 17.10.2014.године, Одлука о усвајању привременог програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Кладово за 2015.годину, 4933 од 17.10.2014.године, Одлука о усвајању Правилника о раду Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, разматран је и усвојен Извештај о имплементацији пројекта ,,Посматрање дивљих животиња на Ђердапу“, Одлука о отуђењу коришћених мобилних телефона, фиксних телефона, ручних радио станица, база радио станица, штампача и друге опреме, Одлука о отуђењу коришћених замрзивача у ЈП,,Национални парк Ђердап“ и Одлука о отуђењу 2 путничко теренскa возила марке Лада Нива.

На X редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању записника са IX редовне електронске седнице, број 5742/1 од 15.11.2014. године.

На X редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о стављању ван снаге Одлуке о расподели добити за 2013.годину, бр. 4528/5 од 29.09.2014.године, број 5742/3 од 15.11.2014.године.

На X редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о расподели добити за 2013.годину, број 5742/4 од 15.11.2014.године.

На X редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању привременог програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Голубац за 2015.годину, бр. 4931 од 17.10.2014.године, број 5742/5 од 15.11.2014.године.

На X редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању привременог програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Мајданпек за 2015.годину, бр. 4932 од 17.10.2014.године, број 5742/6 од 15.11.2014.године.

На X редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању привременог програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Кладово за 2015.годину, 4933 од 17.10.2014.године, број 5742/7 од 15.11.2014.године.

На X редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о отуђењу коришћених мобилних телефона, фиксних телефона, ручних радио станица, база радио станица, штампача и друге опреме, број 5742/11 од 15.11.2014.године.

На X редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о отуђењу коришћених замрзивача у ЈП,,Национални парк Ђердап“, број 5742/12 од 15.11.2014.године.

На X редовној седници Надзорног одбора донета Одлука о отуђењу 2 путничко теренскa возила марке Лада Нива, број 5742/13 од 15.11.2014.године.

Поновљена једанаеста редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју поновљену XI електронску седницу одржао је 10.12.2014.године. У поновљеној XI електронској седници учествовали су председник Надзорног одбора мр Зоран Шкобић и чланови Надзорног одбора Драган Коларов, Ружица Грбић и Миланко Максимовић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен записник са X редовне седнице и предлог дневног реда за XI редовну електронску седницу. Разматране су такође и Одлука о умањењу почетне вредности коришћених мобилних телефона, фиксних телефона, ручних радио станица, база радио станица, штампача и друге опреме, Одлука о усвајању Програма управљања Националним парком Ђердап за 2015. годину, Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања шумама у државној својини Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2015. годину, Одлука о висини вредности дозволе за привредни риболов за 2015.годину, Одлука о усвајању Годишњег Програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2015.годину.

На поновљеној XI електронској седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлука о усвајању записника са X редовне седнице, број 6182/1 од 10.12.2014. године.

На поновљеној XI електронској седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлука о умањењу почетне вредности коришћених мобилних телефона, фиксних телефона, ручних радио станица, база радио станица, штампача и друге опреме за 30 %, број 6182/3 од 10.12.2014. године.

На поновљеној XI електронској седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлука о усвајању Програма управљања Националним парком Ђердап за 2015. годину, број 6182/4 од 10.12.2014. године.

На поновљеној XI електронској седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања шумама у државној својини Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2015. годину, број 6182/5 од 10.12.2014. године.

На поновљеној XI електронској седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлука о висини вредности дозволе за привредни риболов за 2015.годину, број 6182/6 од 10.12.2014. године.

На поновљеној XI електронској седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлука о усвајању Годишњег Програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2015.годину, број 6182/7 од 10.12.2014. године.

Дванаеста редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XII редовну седницу одржао је 30.12.2014.године. XII редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора мр Зоран Шкобић и чланови Надзорног одбора Драган Коларов, Ружица Грбић и Миланко Максимовић, директор Срђан Стефановић, помоћник директора за заштиту и тазвој Нинослав Јовановић, руководилац службе маркетинга Невенка Јеврић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен записник са XI поновљене електронске седнице и предлог дневног реда за XII редовну седницу. Разматране су такође и Одлука о усвајању Допуне Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2014.годину са Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ за 2014. годину, Одлука о усвајању Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2015.годину, Одлука о усвајању Плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2015.годину, Одлука о условима за обављање привредног и рекреативног риболова за 2015.годину, Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма управљања Националним парком Ђердап за 2014. годину, Одлука о умањењу почетне вредности неисправних котлова за грејање и других секундарних сировина, Одлука о давању на трајно коришћење коришћеног изложбеног пулта, 2 (два) стола и 30 (тридесет) столица ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац, Одлука о давању на трајно коришћење 2 (два) стола, 2 (две) столице и 5(пет) фотеља Дому здравља ,,Др Верољуб Цакић“ Мајданпек, Здравствена станица Доњи Милановац, Одлука о давању на трајно коришћење 4 (четири) столице ЛУ ,,Ђердап“.

На XII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлука о усвајању записника са поновљене XI електронске седнице, број 6684/1 од 30.12.2014. године.

На XII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлука о усвајању Допуне Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2014.годину са Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ за 2014. годину, број 6684/3 од 30.12.2014. године.

Одлука о усвајању Програму пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2014. годину.

На XII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлука о усвајању Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2015.годину, број 6684/4 од 30.12.2014. године.

На XII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлука о усвајању Плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2015.годину, број 6684/5 од 30.12.2014. године.

На XII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлука о условима за обављање привредног и рекреативног риболова за 2015.годину, број 6684/6 од 30.12.2014. године.

На XII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма управљања Националним парком Ђердап за 2014. годину, број 6684/7 од 30.12.2014. године.

На XII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлука о умањењу почетне вредности неисправних котлова за грејање и других секундарних сировина, број 6684/9 од 30.12.2014. године.

На XII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлука о давању на трајно коришћење коришћеног изложбеног пулта, 2 (два) стола и 30 (тридесет) столица ОШ ,,Вук Караџић“ Доњи Милановац, број 6684/10 од 30.12.2014. године.

На XII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлука о давању на трајно коришћење 2 (два) стола, 2 (две) столице и 5(пет) фотеља Дому здравља ,,Др Верољуб Цакић“ Мајданпек, Здравствена станица Доњи Милановац, број 6684/11 од 30.12.2014. године.

На XII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлука о давању на трајно коришћење 4 (четири) столице ЛУ ,,Ђердап“, број 6684/12 од 30.12.2014. године.

На XII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлука о стављању ван снаге бр. 5470/4 од 05.11.2014.године о отуђењу коришћених чамаца, ванбродских мотора и приколице, број 6684/8 од 30.12.2014. године.

На XII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлука о отуђењу коришћених чамаца, ванбродских мотора и приколице, број 6684/8-1 од 30.12.2014. године.

Тринаеста редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XIII редовну седницу одржао је 07.02.2015.године. XIII редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора мр Зоран Шкобић и чланови Надзорног одбора Драган Коларов, Ружица Грбић, Славиша Божиновић и Миланко Максимовић, директор Срђан Стефановић, помоћник директора за заштиту и развој Нинослав Јовановић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен записник са XII редовне седнице и предлог дневног реда за XIII редовну седницу. Разматране су такође и Одлукa о усвајању Програма газдовања шумама сопственика не територији општине Мајданпек за период од 2014. до 2023.године, Одлукa о усвајању Програма газдовања шумама сопственика не територији општине Голубац за период од 2014. до 2023.године, Одлукa о усвајању Програма газдовања шумама сопственика не територији општине Кладово за период од 2014. до 2023.године, Одлукa о усвајању Извештаја о реализацији Годишњег плана газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2014.годину, Одлукa о усвајању Измена и допуна Годишњег плана газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2015.годину, Одлукa о усвајању Измена и допуна Програма управљања Националним парком Ђердап за 2015. годину, Одлукa о усвајању Извештаја о реализацији Годишњег Програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2014.годину, Одлукa о усвајању Измена и допуна Годишњег Програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“за 2015.годину, Одлукa о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Одлукa о усвајању Ребаланса Плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2015.годину, Одлукa о стављању ван снаге Одлуке о именовању комисије за ревизију, број 4972/15 од 16.12.2013.године, Одлукa о именовању комисије за ревизију.

На XIII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлука о усвајању записника са XIII редовне седнице, број 620/1 од 07.02.2015. године.

На XIII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлукa о усвајању Програма газдовања шумама сопственика не територији општине Мајданпек за период од 2014. до 2023.године, број 620/3 од 07.02.2015. године.

На XIII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлукa о усвајању Програма газдовања шумама сопственика не територији општине Голубац за период од 2014. до 2023.године, број 620/4 од 07.02.2015. године.

На XIII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлукa о усвајању Програма газдовања шумама сопственика не територији општине Кладово за период од 2014. до 2023.године, број 620/5 од 07.02.2015. године.

На XIII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлукa о усвајању Извештаја о реализацији Годишњег плана газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2014.годину, број 620/6 од 07.02.2015. године.

На XIII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлукa о усвајању Извештаја о реализацији Годишњег Програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2014.годину, број 620/9 од 07.02.2015. године.

На XIII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлукa о усвајању Измена и допуна Годишњег Програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“за 2015.годину, број 620/10 од 07.02.2015. године.

На XIII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлукa о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, број 620/11 од 07.02.2015. године.

На XIII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлукa о усвајању Ребаланса Плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2015.годину, број 620/12 од 07.02.2015.године.

На XIII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлукa о стављању ван снаге Одлуке о именовању комисије за ревизију, број 4972/15 од 16.12.2013.године, број 620/13 од 07.02.2015.године.

На XIII редовној седници Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ донета је Одлукa о именовању комисије за ревизију, број 620/14 од 07.02.2015.године.

Четрнаеста редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XIV редовну седницу одржао је 24.02.2015.године. XIV редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора мр Зоран Шкобић и чланови Надзорног одбора Драган Коларов, Ружица Грбић, Славиша Божиновић и Миланко Максимовић, директор Срђан Стефановић, помоћник директора за заштиту и развој Нинослав Јовановић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен записник са XIII редовне седнице и предлог дневног реда за XIV редовну седницу. Разматране су такође и Одлукa о усвајању Измена и допуна Годишњег плана газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2015.годину, Одлукa о усвајању Измена и допуна Програма управљања Националним парком Ђердап за 2015. годину.

Петнаеста редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XV редовну седницу одржао је 24.03.2015.године. XV редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Билатовић и чланови Надзорног одбора Јасмина Радуловић, Славиша Божиновић и Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен записник са XIV редовне седнице и предлог дневног реда за XV редовну седницу. Разматране су такође и Одлукa о усвајању Измена и допуна Годишњег плана газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2015.годину, Одлукa о усвајању Измена и допуна Програма управљања Националним парком Ђердап за 2015. годину и Усклађивање постојећих нормативних аката предузећа са Законом.

На XV редовној Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању записника са XIV редовне седнице, број 1226/2 од 24.03.2015.године.

Шеснаеста редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XVI редовну седницу одржао је 08.04.2015.године. XVI редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Билатовић и чланови Надзорног одбора Јасмина Радуловић, Ружица Грбић, Славиша Божиновић и Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен записник са XV редовне седнице и предлог дневног реда за XVI редовну седницу. Разматране су такође и Одлукa о усвајању Измена и допуна Годишњег плана газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2015.годину, Одлукa о усвајању Измена и допуна Програма управљања Националним парком Ђердап за 2015. годину и Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања ловиштем ,,Ђердап“ за ловну 2015./2016.годину.

На XVI редовној Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању записника са XV редовне седнице, број 1528/1 од 08.04.2015.године.

На XVI редовној Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Измена и допуна Годишњег плана газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2015.годину, број 1528/3 од 08.04.2015.године.

На XVI редовној Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Измена и допуна Програма управљања Националним парком Ђердап за 2015. годину, број 1528/4 од 08.04.2015.године.

На XVI редовној Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања ловиштем ,,Ђердап“ за ловну 2015./2016.годину, број 1528/5 од 08.04.2015.године.

Седамнаеста редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XVII редовну седницу одржао је 29.04.2015.године. XVII редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора Јасмина Радуловић, Ружица Грбић, Драган Коларов и Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен записник са XVI редовне седнице и предлог дневног реда за XVII редовну седницу. Разматране су и Одлукa о изменама и допунама статута Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” и Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“. Разматрани су и Правилник о понашању запослених у јавном предузећу „Национални парк Ђердап”, Правилник о коришћењу средстава јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за донаторства, спонзорства и хуманитарну помоћ и Правилник о безбедности и здрављу на раду у Јавном предузећу „Национални парк Ђердап”, затим Извештај о дуговањима и потраживањима ЈП НП „Ђердап“,Извештај поводом захтева Надзорног одбора (24.03.2015.) бившем председнику Надзорног одбора да достави Извештај о раду Надзорног одбора у његовом мандату за Седницу НО 08.04.2015., Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2015.годину

На XVII редовној Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању записника са XVI редовне седнице, број 1878/1 од 29.04.2015.године.

На XVII редовној Надзорног одбора донета је Одлука о изменама и допунама статута Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”, број 1878/2 од 29.04.2015.године.

На XVII редовној Надзорног одбора донета је Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, број 1878/3 од 29.04.2015.године.

На XVII редовној Надзорног одбора донет је Правилник о понашању запослених у јавном предузећу „Национални парк Ђердап”, број 1878/4 од 29.04.2015.године.

На XVII редовној Надзорног одбора донет је Правилник о коришћењу средстава јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за донаторства, спонзорства и хуманитарну помоћ, број 1878/5 од 29.04.2015.године.

На XVII редовној Надзорног одбора донет је Правилник о безбедности и здрављу на раду у Јавном предузећу „Национални парк Ђердап”, број 1878/6 од 29.04.2015.године.

Осамнаеста редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XVIII редовну седницу одржао је 29.04.2015.године. XVIII редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора Јасмина Радуловић, Ружица Грбић, Драган Коларов и Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Маја Бинђеско. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XVIII редовну седницу и записник са XVII редовне седнице. Разматран је и усвојен Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2015.годину, затим Програм пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2015.годину, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ и разматран је Попис недовршене производње у шуми и попис готових производа на привременом и главном стоваришту.

На XVIII редовној Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2015.годину, број 2339/2-1

На XVIII редовној Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2015.годину, број 2339/2-2

Деветнаеста редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XIX редовну седницу одржао је 19.06.2015.године. XIX редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора Јасмина Радуловић, Ружица Грбић, Драган Коларов и Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XIX редовну седницу и записник са XVIII редовне седнице. Разматрана је и усвојена Одлука о утврђивању и усвајњу годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2014.годину и извештаја независног ревизора, затим Одлука о расподели добити за 2014.годину, Одлука о стављању ван снаге Одлуке о именовању комисије за ревизију, број 620/14 од 07.02.2015.године, Одлука о именовању комисије за ревизију. Разматран је и усвојен усклађени Програм управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ од 1040 км до 940 км за период од 01.јануара 2015. До 31.децембра 2020.године, затим Извештај комисије за Попис недовршене производње у шуми и попис готових производа на привременом и главном стоваришту везано за настале вишкове и мањкове по попису дрвних сортимената под 31.12.2014.године, Извештај везан за Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка Ђердап односно о сагласности Министарства које се очекује и Извештај в.д. директара везан за закључак под тачком 5. са петнаесте редовне седнице Надзорног везане за усклађивање нормативних аката са Законом.

На XIX редовној Надзорног одбора донета је Одлука о утврђивању и усвајњу годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2014.годину и извештаја независног ревизора, број 2835/2 од 19.06.2015.године

На XIX редовној Надзорног одбора донета је Одлука о расподели добити за 2014.годину, број 2835/3 од 19.06.2015.године

На XIX редовној Надзорног одбора донета је Одлука о стављању ван снаге Одлуке о именовању комисије за ревизију, број 620/14 од 07.02.2015.године, број 2835/4 од 19.06.2015.године

На XIX редовној Надзорног одбора донета је Одлука о именовању комисије за ревизију, број 2835/5 од 19.06.2015.године

На XIX редовној Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању усклађеног Програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ од 1040 км до 940 км за период од 01.јануара 2015. До 31.децембра 2020.године, број 2835/6 од 19.06.2015.године

Двадесета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XX редовну седницу одржао је 03.08.2015.године. XX редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Ружица Грбић, Драган Коларов и Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XX редовну седницу и записник са XIX редовне седнице. Разматрана је и усвојена Одлука о усвајању Предлога измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2015.годину, затим Одлука о усвајању Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2015.годину, Одлука о усвајању тромесечног извештаја за други квартал 2015.године о реализацији Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2015.годину, Одлука о усвајању ребаланса плана набавки за 2015.годину. Разматран је и усвојен Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу ,,Националнни парк Ђердап, Одлука о висини вредности дозволе за привредни риболов на рибарском подручју Ђердап за 2016.годину затим Извештај комисије за Попис недовршене производње у шуми и попис готових производа на привременом и главном стоваришту везано за настале вишкове и мањкове по попису дрвних сортимената закључно са 31.12.2014.године.

На XX редовној Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2015.годину, број 3498/2-1 од 03.08.2015.године.

На XX редовној Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Предлога измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2015.годину, број 3498/2-2 од 03.08.2015.године.

На XX редовној Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању тромесечног извештаја за други квартал 2015.године о реализацији Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2015.годину, број 3498/3 од 03.08.2015.године.

На XX редовној Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању ребаланса плана набавки за 2015.годину, број 3498/4 од 03.08.2015.године.

На XX редовној Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу ,,Националнни парк Ђердап, број 3498/5 од 03.08.2015.године.

На XX редовној Надзорног одбора донета је Одлука о висини вредности дозволе за привредни риболов на рибарском подручју Ђердап за 2016.годину, број 3498/6 од 03.08.2015.године.

Двадесет прва ванредна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XXI ванредну седницу одржао је 16.09.2015.године. XXI редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драган Коларов и Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XXI ванредну седницу и записник са XX редовне седнице. Разматрано је и усвојено Обавештење о бесправним сечама у Газдинској јединици ,,Ђердап“ и Газдинској јединици ,,Штрбачко корито, затим Извештај комисије за ревизију и предлог кандидата за ревизора и Додатно објашњење о расподели добити за 2014.године.

На XXI ванредној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја комисије за ревизију ЈП ,,Национални парк Ђердап“, број 4195/3 од 16.09.2015.године.

На XXI ванредној седници Надзорног одбора донета је Одлука о избору друштва за ревизију финансијских извештаја Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2015.годину, број 4195/3-1 од 16.09.2015.године.

Двадесет друга редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XXII редовну седницу одржао је 30.10.2015.године. XXII редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Ружица Грбић и Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Члан Надзорног одбора Драган Коларов није био у могућности да присуствује седници услед здравствених проблема, али је послао своја изјашњења, у писаном облику, по тачкама дневног реда. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XXII редовну седницу и записник са XXI ванредне седнице. Разматран је и усвојен тромесечни извештај о реализацији Програма пословања (01.07. – 30.09.2015.године), затим Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке – интерног акта на основу Правилника о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца (,,Сл.гласник РС“, бр. 083/2015 од 03.10.2015.године), Елаборат са изменама и допунама о процени ризика на радном месту и у радној околини ЈП,,Национални парк Ђердап“, Основа за газдовање шумама за Газдинску јединицу ,,Ђердап“, Основа за газдовање шумама за Газдинску јединицу ,,Чезава“, Одлука о стављању ван снаге Одлуке о расподели добити за 2014.годину, бр. 2835/3 од 19.06.2015.године, Одлуке о расподели добити за 2014.годину.

На XXII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању тромесечног извештај о реализацији Програма пословања (01.07. – 30.09.2015.године), број 5215/2 од 30.10.2015.године.

На XXII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке – интерног акта, број 5215/3 од 30.10.2015.године.

На XXII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Елабората са изменама и допунама о процени ризика на радном месту и у радној околини ЈП,,Национални парк Ђердап“, број 5215/4 од 30.10.2015.године.

На XXII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Основа за газдовање шумама за Газдинску јединицу ,,Ђердап“, број 5215/5 од 30.10.2015.године.

На XXII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Основа за газдовање шумама за Газдинску јединицу ,,Чезава“, број 5215/6 од 30.10.2015.године.

На XXII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о стављању ван снаге Одлуке о расподели добити за 2014.годину, бр. 2835/3 од 19.06.2015.године, број 5215/7 од 30.10.2015.године.

На XXII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о расподели добити за 2014.годину, бр. 2835/8 од 30.10.2015.године.

Двадесет трећа редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XXIII редовну седницу одржао је 30.11.2015.године. XXIII редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драган Коларов и Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Маја Бинћеско. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XXIII редовну седницу и записник са XXII редовне седнице. Разматран је и усвојен записник са XXII редовне седнице Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, затим Годишњи програм управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2016.годину, Одлука о усвајању Услова за обављање рекреативног и привредног риболова на рибарском подручју ,,Ђердап“ за 2016.године, Одлука о изменама и допунама статута Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”. Разматран је и усвојен Годишњи програм газдовања шумама сопственика на подручју општине Голубац за 2016.годину, затим Годишњи програм газдовања шумама сопственика на подручју општине Мајданпек за 2016.годину и Годишњи програм газдовања шумама сопственика на подручју општине Кладово за 2016.годину. Разматран је такође и Годишњи план газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2016.годину, затим Основа за газдовање шумама за Газдинску јединицу ,,Десна река“, као и Измене и допуне Основе за газдовање шумама за Газдинску јединицу ,,Лева река“ и Измене и допуне Основе за газдовање шумама за Газдинску јединицу ,,Бољетинка“.

На XXIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програм управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2016.годину), број 5620/2 од 30.11.2015.године.

На XXIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Услова за обављање рекреативног и привредног риболова на рибарском подручју ,,Ђердап“ за 2016.године), број 5620/3 од 30.11.2015.године.

На XXIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о изменама и допунама статута Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”, број 5620/4 од 30.11.2015.године.

На XXIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Голубац за 2016.годину, број 5620/5 од 30.11.2015.године.

На XXIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Мајданпек за 2016.годину, број 5620/6 од 30.11.2015.године.

На XXIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Кладово за 2016.годину, број 5620/7 од 30.11.2015.године.

На XXIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2016.годину, број 5620/8 од 30.11.2015.године.

На XXIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Основе за газдовање шумама за Газдинску јединицу ,,Десна река“, број 5620/9 од 30.11.2015.године.

На XXIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Измена и допуна Основе за газдовање шумама за Газдинску јединицу ,,Лева река“, број 5620/10 од 30.11.2015.године.

На XXIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Измена и допуна Основе за газдовање шумама за Газдинску јединицу ,,Бољетинка“, број 5620/11 од 30.11.2015.године.

Двадесет четврта редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XXIV редовну седницу одржао је 29.12.2015.године. XXIV редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Ружица Грбић, Драган Коларов и Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Маја Бинћеско. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XXIV редовну седницу и записник са XXIII редовне седнице. Разматран је и усвојен Програм управљања Националним парком Ђердап за 2016.годину, Извештај о реализацији Програма управљања Националним парком Ђердап за 2015.годину, Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2016.годину, Измене и допуне образложења одлуке о расподели добити за 2014.годину, затим План набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2016.годину и Основа за газдовање шумама за Газдинску јединицу ,,Кожица“.

На XXIV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма управљања Националним парком Ђердап за 2016.годину, број 6049/2 од 29.12.2015.године.

На XXIV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма управљања Националним парком Ђердап за 2015.годину, број 6049/3 од 29.12.2015.године.

На XXIV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2016.годину, број 6049/4 од 29.12.2015.године.

На XXIV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о расподели добити за 2014.годину, број 6049/5 од 29.12.2015.године.

На XXIV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2016.годину, број 6049/6 од 29.12.2015.године.

На XXIV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Основе за газдовање шумама за Газдинску јединицу ,,Кожица“, број 6049/7 од 29.12.2015.године.

Двадесет пета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XXV редовну седницу одржао је 29.01.2016.године. XXV редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Ружица Грбић, Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Маја Бинћеско. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XXV редовну седницу и записник са XXIV редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“за IV квартал 2015.године, затим Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење подручја Националног парка Ђердап. Разматрано је и усвојено и Пописано стање дрвних сортимената са стањем на дан 31.12.2015.године и отпис целокупно наведене количине дрвних сортимената на основу извештаја комисије за попис недовршене производње у шуми и пописа готових производа на привременом и главном стоваришту и Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.

На XXV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“за IV квартал 2015.године, број 257/2 од 29.01.2016.године.

На XXV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење подручја Националног парка Ђердап, број 257/3 од 29.01.2016.године.

На XXV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Пописаног стања дрвних сортимената са стањем на дан 31.12.2015.године, број 257/4 од 29.01.2016.године.

На XXIV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања, број 257/5 од 29.01.2016.године.

Двадесет шеста редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XXVI редовну седницу одржао је 29.02.2016.године. XXVI редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Маја Бинђеско. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XXVI редовну седницу и записник са XXV редовне седнице. Разматран је и усвојен извештај о реализацији Годишњег програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2015.годину и Програм пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2016.годину (по примедбама Министарства привреде).

На XXVI редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Годишњег програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2015.годину, број 568/2 од 29.02.2016.године.

На XXVI редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2016.годину, број 568/3 од 29.02.2016.године.

Двадесет седма редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XXVII редовну седницу одржао је 04.04.2016.године. XXVII редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Ружица Грбић, Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Маја Бинђеско. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XXVII редовну седницу и записник са XXVI редовне седнице. Разматран је и Годишњи план газдовања ловиштем „Ђердап„ за 2016./2017.годину и Тржишни ценовник уловљене дивљачи, делова дивљачи и услуга у лову за ловну 2016./2017.годину.

На XXVII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања ловиштем „Ђердап„ за 2016./2017.годину, број 1085/2 од 04.04.2016.године.

На XXVII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Тржишног ценовника уловљене дивљачи, делова дивљачи и услуга у лову за ловну 2016./2017.годину, број 1085/3 од 04.04.2016.године.

Двадесет осма редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XXVIII редовну седницу одржао је 27.04.2016.године. XXVIII редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XXVIII редовну седницу и записник са XXVII редовне седнице. Разматран је и Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за први квартал 2016.године и Ценовник туристичких услуга ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац.

На XXVIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за први квартал 2016.године, број 1451/2 од 27.04.2016.године.

На XXVIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Ценовника туристичких услуга ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац, број 1451/3 од 27.04.2016.године.

Двадесет девета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XXIX редовну седницу одржао је 21.06.2016.године. XXIX редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Ружица Грбић, Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XXIX редовну седницу и записник са XXVIII редовне седнице. Разматрана је и усвојена Одлука о утврђивању и усвајњу годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2015.годину и извештаја независног ревизора, затим Одлука о расподели добити за 2015.годину и Одлука о проглашењу рибарског подручја ,,Ђердап“. Разматрана је и усвојена и Одлука о стављању ван снаге Ценовника туристичких услуа ЈП ,,Националлни парк Ђердап“ као и Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Ђердап.

На XXIX редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о утврђивању и усвајaњу годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2015.годину и извештаја независног ревизора, број 2236/2 од 21.06.2016.године.

На XXIX редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о расподели добити за 2015.годину, број 2236/3 од 21.06.2016.године.

На XXIX редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о проглашењу рибарског подручја ,,Ђердап“, број 2236/4 од 21.06.2016.године.

На XXIX редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о стављању ван снаге Ценовника туристичких услуа ЈП ,,Националлни парк Ђердап“, број 2236/5 од 21.06.2016.године.

На XXIX редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Ђердап, број 2236/6 од 21.06.2016.године.

Тридесета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XXX редовну седницу одржао је 01.08.2016.године. XXX редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Ружица Грбић и Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XXX редовну седницу и записник са XXIX редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за други квартал 2016.године и Одлука о висини вредности дозволе за привредни риболов на рибарском подручју Ђердап за 2017.годину.

На XXX редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за други квартал 2016.године, број 2740/2 од 01.08.2016.године.

На XXX редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о висини вредности дозволе за привредни риболов на рибарском подручју Ђердап за 2017.годину, број 2740/3 од 01.08.2016.године.

Tридесет прва редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XXXI редовну седницу одржао је 12.09.2016.године. XXXI редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Ружица Грбић, Јасмина Радуловић. Драган Коларов и Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Маја Бинђеско. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XXXI редовну седницу и записник са XXX редовне седнице. Разматрана је и усвојена Одлука о именовању комисије за ревизију и Одлука о изменама и допунама одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Ђердап

На XXXI редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о именовању комисије за ревизију, број 3287/2 од 12.09.2016.године.

На XXXI редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о изменама и допунама одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Ђердап, број 3287/3 од 12.09.2016.године.

Тридесет друга редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XXXII редовну седницу одржао је 01.11.2016.године. XXXII редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Ружица Грбић, Јасмина Радуловић и Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Маја Бинђеско. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XXXII редовну седницу и записник са XXXI редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.09.2016.године, Предлог пилот пројекта за рано откривање шумских пожара и упозорења на подручју ЈП НП Ђердап и Предлог пројекта за праћење загађења воде на подручју ЈП НП Ђердап

На XXXII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.09.2016.године, број 4073/2 од 01.11.2016.године.

Tридесет трећа редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XXXIII редовну седницу одржао је 29.11.2016.године. XXXIII редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драган Коларов и Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Маја Бинђеско. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XXXIII редовну седницу и записник са XXXII редовне седнице. Разматран је и усвојен Годишњи програм управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2017.годину, Измена и допуна Годишњег плана газдовања ловиштем ,,Ђердап“ за ловну 2016/17.годину, Годишњи програм газдовања шумама сопственика на подручју општине Голубац за 2017.годину, Годишњи програм газдовања шумама сопственика на подручју општине Мајданпек за 2017.годину, Годишњи програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Кладово за 2017.годину, затим Годишњи план газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2017.годину и Програм управљања Националним парком Ђердап за 2017.годину. Разматран је и Записник комисије о процењеној вредности коришћених десктоп рачунара ради продаје путем огласа.

На XXXIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2017.годину, број 4421/2 од 29.11.2016.године.

На XXXIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Измена и допуна Годишњег плана газдовања ловиштем ,,Ђердап“ за ловну 2016/17.годину, број 4421/3 од 29.11.2016.године.

На XXXIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Голубац за 2017.годину, број 4421/4 од 29.11.2016.године.

На XXXIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Мајданпек за 2017.годину, број 4421/5 од 29.11.2016.године.

На XXXIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Кладово за 2017.годину, број 4421/6 од 29.11.2016.године.

На XXXIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2017.годину, број 4421/7 од 29.11.2016.године.

На XXXIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма управљања Националним парком Ђердап за 2017.годину, број 4421/8 од 29.11.2016.године.

На XXXIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Записника бр. 4389 од 25.11.2016.године, комисије за утврђивање чињеничног стања у објектима ЈП,,Национални парк Ђердап“ у Орешковици за отпис основних средстава, број 4421/10 од 29.11.2016.године.

Тридесет четврта редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XXXIV редовну седницу одржао је 27.12.2016.године. XXXIV редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Ружица Грбић, Драган Коларов и Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Маја Бинђеско. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XXXIV редовну седницу и записник са XXXIII редовне седнице. Разматран је и усвојен Програм пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2017.годину, затим План набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2017.годину. Разматрана је и усвојена Ревизија Ловне Основе ловишта,,Ђердап“ за период од 01.04.2017.године до 31.03.2023.године, као и Извештај о реализацији Програма управљања националним парком Ђердап за 2016.годину.

На XXXIV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програм пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2017.годину, број 4753/2 од 27.12.2016.године.

На XXXIV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2017.годину, број 4753/3 од 27.12.2016.године.

На XXXIV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Ревизије Ловне Основе ловишта,,Ђердап“ за период од 01.04.2017.године до 31.03.2023.године, број 4753/4 од 27.12.2016.године.

На XXXIV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештај о реализацији Програма управљања националним парком Ђердап за 2016.годину, број 4753/5 од 27.12.2016.године.

На XXXIV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о о прихватању допуне записника која се односи на предлог комисије за отпис процењених вредности деск топ рачунара од 23.11.2016.године, прихватају се подаци шифара конфигурација рачунара са годином куповине ради продаје путем огласа, број 4753/6-1 од 27.12.2016.године.

На XXXIV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука Надзорни одбор је сагласан са предлогом уговора о закупу који би се закључио између Електропривреде Србије ЈП Београд, огранак ХЕ Ђердап, ЈП,,Национални парк Ђердап“ и Предузећа за телекомуникације ,,Телеком Србије“, акционарско друштво Београд. Даје се у задатак стручним службама ЈП,,Национални парк Ђердап“ да наведену сагласност доставе ресорном Министарству – Министарству пољопривреде и заштите животне средине, број 4753/6-2 од 27.12.2016.године.

Тридесет пета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XXXV редовну седницу одржао је 30.01.2017.године. XXXV редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Ружица Грбић, Драган Коларов и Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Маја Бинђеско. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XXXV редовну седницу и записник са XXXIV редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.12.2016.године као и Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана урављања Националим парком Ђердап за период 2017-2026.год.

На XXXV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.12.2016.године, број 277/2 од 30.01.2017.године.

На XXXV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана урављања Националим парком Ђердап за период 2017-2026.год., број 277/3 од 30.01.2017.године

Тридесет шеста редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XXXVI редовну седницу одржао је 27.02.2017.године. XXXVI редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Ружица Грбић и Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XXXVI редовну седницу и записник са XXXV редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о реализацији Годишњег програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2016.годину као и Извештај о активностима око корпоративног управљања ЈП,,Национални парк Ђердап“.

На XXXVI редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Годишњег програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2016.годину, број 692/2 од 27.02.2017.године.

На XXXVI редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о активностима око корпоративног управљања ЈП,,Национални парк Ђердап“, број 692/3 од 27.02.2017.године.

Tридесет седма редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XXXVII редовну седницу одржао је 27.03.2017.године. XXXVII редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Ружица Грбић и Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XXXVII редовну седницу и записник са XXXVI редовне седнице. Разматране су и усвојене Измене и допуне Годишњег плана газдовања шумама у државној својини Јавног предузећа,,Национални парк Ђердап“ за 2017.годину на основу Мишљења Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 011-00-00007/2017-09 од 01.фебруара 2017.године, затим Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа,,Национални парк Ђердап“ за 2017.годину на основу Мишљења Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 011-00-00007/2017-09 од 01.фебруара 2017.године, као и План Управљања Националним парком Ђердап за период 2017-2026.године, ради усклађивања са Законом о Националним парковима.Усвојен је Годишњи план газдовања ловиштем ,,Ђердап“ за 2017/2018.годину и Тржишни ценовник уловљене дивљачи, делова дивљачи и услуга у лову за ловну 2017/2018.годину.

На XXXVII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Измена и допуна Годишњег плана газдовања шумама у државној својини Јавног предузећа,,Национални парк Ђердап“ за 2017.годину, број 1264/2/2 од 27.03.2017.године.

На XXXVII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма пословања ЈП,,Национални парк Ђердап“, број 1264/3 од 27.03.2017.године.

На XXXVII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Плана Управљања Националним парком Ђердап за период 2017-2026.године, број 1264/4 од 27.03.2017.године.

На XXXVII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања ловиштем ,,Ђердап“ за 2017/2018.годину, број 1264/5 од 27.03.2017.године.

На XXXVII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Тржишни ценовник уловљене дивљачи, делова дивљачи и услуга у лову за ловну 2017/2018.годину, број 1264/6 од 27.03.2017.године.

Тридесет осма редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XXXVIII редовну седницу одржао је 28.04.2017.године. XXXVIII редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић и Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XXXVIII редовну седницу и записник са XXXVII редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа,,Национални парк Ђердап“ за период 01.01. – 31.03.2017.године, као и Статут Јавног предузећа,,Национални парк Ђердап“Доњи Милановац, ради усклађивања са Законом о јавним предузећима (..Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и Одлуком Оснивача о усклађивању пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац са Законом о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС“, бр. 5/2017, бр. Одлуке 05 бр. 023-354/2017 од 24.01.2017.године)..

На XXXVIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа,,Национални парк Ђердап“ за период 01.01. – 31.03.2017.године, број 1788/2 од 28.04.2017.године.

На XXXVIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Статута Јавног предузећа,,Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац, број 1788/2 од 28.04.2017.године.

Тридесет девета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XXXIX редовну седницу одржао је 23.06.2017.године. XXXIX редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Ружица Грбић, Драган Коларов и Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XXXIX редовну седницу и записник са XXXVIII редовне седнице. Разматран је и усвојен Годишњи финансијски извештај Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2016.годину и извештај независног ревизора, разматрана је и усвојена и Одлука о расподели добити за 2016.годину, Санациони план за Газдинску јединицу ,,Златица“ и Ребаланс плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2017.годину.

На XXXIX редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о утврђивању и усвајњу годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2016.годину и извештаја независног ревизора, број 2530/2 од 23.06.2017.године.

На XXXIX редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о расподели добити за 2016.годину, број 2530/3 од 23.06.2017.године.

На XXXIX редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Санационог плана за Газдинску јединицу ,,Златица“, број 2530/4 од 23.06.2017.године.

На XXXIX редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о Ребаланса плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2017.годину.број 2530/5 од 23.06.2017.године.

Четрдесета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XL редовну седницу одржао је 28.07.2017.године. XL редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Драган Коларов и Миланко Максимовић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XL редовну седницу и записник са XXXIX редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.06.2017.године и Одлука о висини вредности дозволе за привредни риболов на рибарском подручју Ђердап за 2018.годину. Донета је и Одлука о усвајању Основе за газдовања шумама у државној својини за Газдинску јединицу Штрбачко корито као и Одлука о усвајању Основе за газдовања шумама у државној својини за Газдинску јединицу Златица.

На XL редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.06.2017.године, број 2986/2 од 28.07.2017.године.

На XL редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о висини вредности дозволе за привредни риболов на рибарском подручју Ђердап за 2018.годину, број 2986/3 од 28.07.2017.године.

На XL редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Основе за газдовања шумама у државној својини за Газдинску јединицу Штрбачко корито, број 2986/4 од 28.07.2017.године.

На XL редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Основе за газдовања шумама у државној својини за Газдинску јединицу Златица, број 2986/5 од 28.07.2017.године.

Четрдесет прва редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XLI редовну седницу одржао је 31.08.2017.године. XLI редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Миланко Максимовић, Ружица Грбић и Јасмина Радуловић, в.д. директор Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XLI редовну седницу и записник са XL редовне седнице. Разматран је и усвојен Статут Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“.

На XLI редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Статута Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, број 3458/2 од 31.08.2017.године.

Четрдесет друга редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XLII редовну седницу одржао је 30.10.2017.године. XLII редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Миланко Максимовић, Ружица Грбић и Јасмина Радуловић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XLII редовну седницу и записник са XLI редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.09.2017.године, затим Измена и допуна тржишног ценовника уловљене дивљачи, делова дивљачи и услуга у лову за ловну 2017/2018. годину, Мониторинг рибарског подручја ,,Ђердап“ као и Ценовник производа искоришћавања шума са одштетним ценовницима ЈП,,Национални парк Ђердап“.

На XLII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.09.2017.године, број 4581/2 од 30.10.2017.године.

На XLII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Измена и допуна тржишног ценовника уловљене дивљачи, делова дивљачи и услуга у лову за ловну 2017/2018. годину, број 4581/3 од 30.10.2017.године.

На XLII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Мониторинга рибарског подручја ,,Ђердап“, број 4581/4 од 30.10.2017.године.

На XLII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Ценовника производа искоришћавања шума са одштетним ценовницима ЈП,,Национални парк Ђердап“, број 4581/5 од 30.10.2017.године.

Четрдесет трећа редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XLIII редовну седницу одржао је 30.11.2017.године. XLIII редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Миланко Максимовић, Ружица Грбић и Јасмина Радуловић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XLIII редовну седницу и записник са XLII редовне седнице. Разматран је и усвојен Програм управљања Националнм парком Ђердап за 2018.годину, затим Годишњи програм управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2018.годину. Разматран је и усвојен Годишњи план газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2018.годину, затим Годишњи програм газдовања шумама сопственика на подручју општине Голубац за 2018.годину, Годишњи програм газдовања шумама сопственика на подручју општине Мајданпек за 2018.годину и Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Кладово за 2018.годину. Разматран је и усвојен Анекс уговора о раду број 1545 од 08.04.2015. године са в.д. директором Предузећа Лазаром Митровићем и Правилник о поклонима запослених у Јавном предузећу ,,Национални парк Ђердап“.

На XLIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма управљања Националнм парком Ђердап за 2018.годину, број 5127/2 од 30.11.2017.године.

На XLIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2018.годину, број 5127/3 од 30.11.2017.године.

На XLIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2018.годину, број 5127/4 од 30.11.2017.године.

На XLIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Голубац за 2018.годину, број 5127/5 од 30.11.2017.године.

На XLIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Мајданпек за 2018.годину, број 5127/6 од 30.11.2017.године.

На XLIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Кладово за 2018.годину, број 5127/7 од 30.11.2017.године.

На XLIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Правилника о поклонима запослених у Јавном предузећу ,,Национални парк Ђердап“, број 5127/9 од 30.11.2017.године.

Четрдесет четврта редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XLIV редовну седницу одржао је 25.12.2017.године. XLIV редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Миланко Максимовић, Ружица Грбић и Јасмина Радуловић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XLIV редовну седницу и записник са XLIII редовне седнице. Разматран је и усвојен Програма пословања ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2018.годину, затим Извештај о реализацији Програма управљања Националним парком Ђердап за 2017.годину. Разматран је и усвојен Ценовник производа искоришћавања шума ЈП,,Национални парк Ђердап“ и стављена је ван снаге Одлука о усвајању Ценовника производа искоришћавања шума са одштетним ценовником ЈП,,Национални парк Ђердап“, бр. 4581/5 од 30.10.2017.године, затим Одштетни Ценовник производа искоришћавања шума ЈП,,Национални парк Ђердап“ и Измене и допуне Основе за газдовање шумама за Газдинску јединицу ,,Ђердап“.

На XLIV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма пословања ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2018.годину, број 5480/2 од 25.12.2017.године.

На XLIV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма управљања Националним парком Ђердап за 2017.годину, број 5480/4 од 25.12.2017.године.

На XLIV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Ценовника производа искоришћавања шума ЈП,,Национални парк Ђердап“ и стављање ван снаге Одлуке о усвајању Ценовника производа искоришћавања шума са одштетним ценовником ЈП,,Национални парк Ђердап“, бр. 4581/5 од 30.10.2017.године, број 5480/5 од 25.12.2017.године.

На XLIV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Одштетног Ценовника производа искоришћавања шума ЈП,,Национални парк Ђердап“, број 5480/6 од 25.12.2017.године.

На XLIV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Измена и допуна Основе за газдовање шумама за Газдинску јединицу ,,Ђердап“., број 5480/7 од 25.12.2017.године.

Четрдесет пета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XLV редовну седницу одржао је 17.01.2018.године. XLV редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Миланко Максимовић, Др Мехо Махмутовић и Јасмина Радуловић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XLV редовну седницу и записник са XLIV редовне седнице. Разматран је и усвојен План набавки ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2018.годину и Предлог половних мотоцикала (мопеда) за продају путем лицитације.

На XLV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Плана набавки ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2018.годину, број 162/2 од 17.01.2018.године.

На XLV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Предлога половних мотоцикала (мопеда) за продају путем лицитације, број 162/3 од 17.01.2018.године.

Четрдесет шеста редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XLVI редовну седницу одржао је 29.01.2018.године. XLVI редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Миланко Максимовић, Ружица Грбић и Јасмина Радуловић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XLVI редовну седницу и записник са XLV редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.12.2017.године и Измена и допуна Плана управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ од 1040km до 940km за период од 01.јануара 2011.године до 31.12.2020.године.

На XLVI редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.12.2017.године, број 369/2 од 29.01.2018.године.

На XLV редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању измена и допуна Плана управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ од 1040km до 940km за период од 01.јануара 2011.године до 31.12.2020.године, број 369/3 од 29.01.2018.године.

Четрдесет седма редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XLVII редовну седницу одржао је 26.02.2018.године. XLVII редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Миланко Максимовић, Ружица Грбић и Јасмина Радуловић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XLVII редовну седницу и записник са XLVI редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о реализацији годишњег програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2017.годину.

На XLVII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о реализацији годишњег програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2017.годину, број 740/2 од 26.02.2018.године.

Четрдесет осма редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XLVIII редовну седницу одржао је 10.04.2018.године. XLVIII редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Миланко Максимовић, Ружица Грбић и Јасмина Радуловић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XLVIII редовну седницу и записник са XLVII редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о реализацији годишњег програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2017.годину.

На XLVIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања ловиштем ,,Ђердап“ за период од 01.04.2018.године до 31.03.2019.године, број 1406/2 од 10.04.2018.године.

На XLVIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Тржишног ценовника уловљене дивљачи, делова дивљачи и услуга у лову за ловну 2018/2019.годину, број 1406/3 од 10.04.2018.године.

На XLVIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Одлуке о преносу власништва над службеним пиштољима у корист Републике Србије, број 1406/4 од 10.04.2018.године.

Четрдесет девета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју XLIX редовну седницу одржао је 30.04.2018.године. XLIX редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Миланко Максимовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за XLIX редовну седницу и записник са XLVIII редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.03.2018.године, Закључак о стављању ван снаге Одлуке о именовању комисије за ревизију, бр. 3287/2 од 12.09.2016.године и Одлука о именовању комисије за ревизију.

На XLIX редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.03.2018.године, број 1693/2 од 30.04.2018.године.

На XLVIII редовној седници Надзорног одбора донет је Закључак о стављању ван снаге Одлуке о именовању комисије за ревизију, бр. 3287/2 од 12.09.2016.године, број 1693/3 од 30.04.2018.године.

На XLVIII редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о именовању комисије за ревизију, бр. 3287/2 од 12.09.2016.године, број 1693/4 од 30.04.2018.године.

Педесета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју L (педесету) редовну седницу одржао је 26.06.2018.године. L (педесетој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за L (педесету) редовну седницу и записник са XLIX редовне седнице. Разматрана је и усвојена Одлука о утврђивању и усвајњу годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2017.годину и извештаја независног ревизора, Одлука о расподели добити за 2017.годину, затим Одлука о продаји половних службених моторних возила по систему замене старих возила за нова возила и Ребаланс плана јавних набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2018.годину.

На L(педесетој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о утврђивању и усвајњу годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2017.годину и извештаја независног ревизора, број 2534/2 од 26.06.2018.године.

На L(педесетој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о расподели добити за 2017.годину, број 2534/3 од 26.06.2018.године.

На L(педесетој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о продаји половних службених моторних возила по систему замене старих возила за нова возила, број 2534/4 од 26.06.2018.године.

На L(педесетој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Ребаланс плана јавних набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2018.годину, број 2534/5 од 26.06.2018.године.

Педесет прва редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 51 (педесет прву) редовну седницу одржао је 30.07.2018.године. 51 (педесет првој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Дејан Стијовић, Драгана Милојковић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 51 (педесет прву) редовну седницу и записник са 50. редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.06.2018.године, затим Одлука о висини вредности дозволе за привредни риболов на рибарском подручју Ђердап за 2019.годину и Одлука о усвајању Основе газдовања шумама за Газдинску јединицу ,,Бољетинска река“ (2018-2026). Разматрана је и усвојена Одлука о стављању ван снаге Правилника о коришћењу службених станова Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, као и Закључак о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању накнаде – закупнине за службене станове Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, бр. 510/8 од 01.03.2010.године и разматрана је и донета Одлука о усвајању Правилника о коришћењу службених станова Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“.

На 51 (педесет првој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о и усвајњу Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.06.2018.године, број 2996/2 од 30.07.2018.године.

На 51 (педесет првој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о висини вредности дозволе за привредни риболов на рибарском подручју Ђердап за 2019.годину, број 2996/3 од 30.07.2018.године.

На 51 (педесет првој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Основе газдовања шумама за Газдинску јединицу ,,Бољетинска река“ (2018-2026, број 2996/4 од 30.07.2018.године.

На 51 (педесет првој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о стављању ван снаге Правилника о коришћењу службених станова Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап, број 2996/5 од 30.07.2018.године.

На 51 (педесет првој) редовној седници Надзорног одбора донет је Закључак о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању накнаде – закупнине за службене станове Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“,, број 2996/6 од 30.07.2018.године.

На 51 (педесет првој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Правилника о коришћењу службених станова Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, број 2996/7 од 30.07.2018.године.

Педесет друга редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 52 (педесет другу) редовну седницу одржао је 30.08.2018.године. 52 (педесет другој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Мехо Махмутовић, Дејан Стијовић, Драгана Милојковић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 52 (педесет другу) редовну седницу и записник са 51. редовне седнице. Разматран је и усвојен Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2019-2028.године и донет је Закључак о усвајању Правилникa о поступку провере алкохолисаности и утицаја других средстава зависности запослених у Јавном предузећу „Национални парк Ђердап“.

На 52 (педесет другој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о доношењу Дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и развоја за период 2019-2028.године, број 3445/2 од 30.08.2018.године.

На 52 (педесет другој) редовној седници Надзорног одбора донет је Закључак о усвајању Правилникa о поступку провере алкохолисаности и утицаја других средстава зависности запослених у Јавном предузећу „Национални парк Ђердап“, број 3445/3 од 30.08.2018.године.

Педесет трећа редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 53 (педесет трећу) редовну седницу одржао је 26.10.2018.године. 53 (педесет трећој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 53 (педесет трећу) редовну седницу и записник са 52. редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.09.2018.године и Годишњи програм управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2019.годину.

На 53 (педесет трећој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.09.2018.године, број 4471/2 од 26.10.2018.године.

На 53 (педесет трећој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2019.годину, број 4471/3 од 26.10.2018.године.

Педесет четврта редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 54 (педесет четврту) редовну седницу одржао је 26.11.2018.године. 54 (педесет четвртој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Мехо Махмутовић, Драгана Милојковић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 54 (педесет четврту) редовну седницу и записник са 53. редовне седнице. Разматран је и усвојен Програм управљања Националнм парком Ђердап за 2019.годину и План набавки ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2019.годину, затим Годишњи план газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2019.годину, Годишњи програм газдовања шумама сопственика на подручју општине Голубац за 2019.годину, Годишњи програм газдовања шумама сопственика на подручју општине Мајданпек за 2019.годину, Годишњи програм газдовања шумама сопственика на подручју општине Кладово за 2019.годину и Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка Ђердап.

На 54 (педесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма управљања Националнм парком Ђердап за 2019.годину, број 4961/2 од 26.11.2018.године.

На 54 (педесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Плана набавки ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2019.годину, број 4961/3 од 26.11.2018.године.

На 54 (педесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2019.годину, број 4961/4 од 26.11.2018.године.

На 54 (педесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Голубац за 2019.годину, број 4961/5 од 26.11.2018.године.

На 54 (педесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Мајданпек за 2019.годину, број 4961/6 од 26.11.2018.године.

На 54 (педесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Кладово за 2019.годину, број 4961/7 од 26.11.2018.године.

На 54 (педесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка Ђердап., број 4961/8 од 26.11.2018.године.

Педесет пета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 55 (педесет пету) редовну седницу одржао је 24.12.2018.године. 55 (педесет петој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 55 (педесет пету) редовну седницу и записник са 54. редовне седнице. Разматран је и усвојен Програм пословања ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2019.годину.

На 55 (педесет петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма пословања ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2019.годину., број 5340/2 од 24.12.2018.године.

На 55 (педесет петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма управљања Националнм парком Ђердап за 2018.годину, број 5340/3 од 24.12.2018.године.

На 55 (педесет петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Основе газдовања шумама за Газдинску јединицу ,,Пецка бара“ (2019 – 2028), број 5340/4 од 24.12.2018.године.

На 55 (педесет петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о изради Програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за период од 01.01.2021.године до 31.12.2030.године, број 5340/5 од 24.12.2018.године.

На 55 (педесет петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о изменама и допунама Ценовника производа искоришћавања шума са одштетним ценовницима Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац бр. 283 од 28.01.2014. године, број 5340/6 од 24.12.2018.године.

На 55 (педесет петој) редовној седници Надзорног одбора донет је Закључак о стављању ван снаге Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Ђердап, број 5340/7 од 24.12.2018.године.

На 55 (педесет петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Ђердап, број 5340/8 од 24.12.2018.године.

Педесет шеста редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 56 (педесет шесту) редовну седницу одржао је 30.01.2019.године. 56 (педесет шестој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 56 (педесет шесту) редовну седницу и записник са 55. редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.12.2018.године и Одлука о измени одлуке о расподели исказане добити предузећа за 2017.годину.

На 56 (педесет шестој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.12.2018.године, број 465/2 од 30.01.2019.године.

На 56 (педесет шестој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о измени одлуке о расподели исказане добити предузећа за 2017.годину, број 465/3 од 30.01.2019.године.

Педесет седма ванредна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 57 (педесет седму) ванредну седницу одржао је 13.02.2019.године. 57 (педесет седмој) ванредној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 57 (педесет седму) редовну седницу и записник са 56. редовне седнице. Разматрана је и усвојена Ревизија Годишњег плана газдовања ловиштем ,,Ђердап“ за период од 11.02.2019.године до 31.03.2019.године и Извештај о реализацији Годишњег програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2018. годину.

На 57 (педесет седмој) ванредној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Ревизија Годишњег плана газдовања ловиштем ,,Ђердап“ за период од 11.02.2019.године до 31.03.2019.године, број 678/2 од 13.02.2019.године.

На 57 (педесет седмој) ванредној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Годишњег програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2018. годину, број 678/3 од 13.02.2019.године.

Педесет осма ванредна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 58 (педесет осму) ванредну седницу одржао је 13.03.2019.године. 58 (педесет осмој) ванредној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 58 (педесет осму) ванредну седницу и записник са 57. ванредне седнице. Разматрана је и усвојена Одлука о изменама и допунама Одлуке о усвајању Ценовника производа искоришћавања шума Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац бр. 5480/5 од 25.12.2017.године.

На 58 (педесет осмој) ванредној седници Надзорног одбора донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о усвајању Ценовника производа искоришћавања шума Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац бр. 5480/5 од 25.12.2017.године, број 1068/2 од 13.03.2019.године.

Педесет девета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 59 (педесет девету) редовну седницу одржао је 28.03.2019.године. 59 (педесет деветој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 59 (педесет девету) редовну седницу и записник са 58. ванредне седнице. Разматрана је и усвојена Основа за газдовање шумама за ГЈ ,,Бољетинка“ (2019-2028) и Посебна основа за газдовање шумама за ГЈ ,,Поречке шуме“ (2019-2028). Разматран је и усвојен Годишњи план газдовања ловиштем ,,Ђердап“ за период од 01.04.2019.године до 31.03.2020.године и Тржишни ценовник уловљене дивљачи и услуга у лову за ловну 2019/2020 годину у ловишту ,,Ђердап“ за период од 01.04.2019.године до 31.03.2020.године.

На 59 (педесет деветој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Основе за газдовање шумама за ГЈ ,,Бољетинка“ (2019-2028) бр. 1291/2 од 28.03.2019.године.

На 59 (педесет деветој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Посебне основе за газдовање шумама за ГЈ ,,Поречке шуме“ (2019-2028), бр. 1291/3 од 28.03.2019.године.

На 59 (педесет деветој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања ловиштем ,,Ђердап“ за период од 01.04.2019.године до 31.03.2020.године, бр. 1291/4 од 28.03.2019.године.

На 59 (педесет деветој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Тржишног ценовника уловљене дивљачи и услуга у лову за ловну 2019/2020 годину у ловишту ,,Ђердап“ за период од 01.04.2019.године до 31.03.2020.године., бр. 1291/5 од 28.03.2019.године.

Шездесета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 60 (шездесету) редовну седницу одржао је 24.04.2019.године. 60 (шездесетој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 60 (шездесету) редовну седницу и записник са 59. редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.03.2019.године и Допуна елабората о процени ризика на радном месту и у радној околини за Јавно предузеће ,,Национални парк Ђердап“ из Доњег Милановца.

На 60 (шездесетој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.03.2019.године, бр. 1796/2 од 24.04.2019.године.

На 60 (шездесетој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Допуне елабората о процени ризика на радном месту и у радној околини за Јавно предузеће ,,Национални парк Ђердап“ из Доњег Милановца бр. 1796/3 од 24.04.2019.године.

Шездесет прва редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 61 (шездесет прву) редовну седницу одржао је 27.06.2019.године. 61 (шездесет првој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 61 (шездесет прву) редовну седницу и записник са 60. редовне седнице. Разматрана је и усвојена Одлука о утврђивању и усвајњу годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2018.годину и извештаја независног ревизора и Одлука о расподели добити за 2018.годину. Разматрана је и усвојена измена Програма управљања Националнм парком Ђердап за 2019.годину.

На 61 (шездесет првој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о утврђивању и усвајњу годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2018.годину и извештаја независног ревизора, бр. 2707/2 од 27.06.2019.године.

На 61 (шездесет првој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о расподели добити за 2018.годину, бр. 2707/3 од 27.06.2019.године.

На 61 (шездесет првој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању измена Програма управљања Националнм парком Ђердап за 2019.годину, бр. 2707/4 од 27.06.2019.године.

Шездесет друга редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 62 (шездесет другу) редовну седницу одржао је 29.07.2019.године. 62 (шездесет другој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић и Драгана Милојковић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 62 (шездесет другу) редовну седницу и записник са 61. редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.06.2019.године. Разматрана је и усвојена Одлука о висини вредности дозволе за привредни риболов на рибарском подручју „Ђердап“ за 2020.годину и Ребаланс Плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2019.годину. Разматрана је и усвојена Одлука о изменама и допунама Одкуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Ђердап.

На 62 (шездесет другој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.06.2019.године, бр. 3200/2 од 29.07.2019.године.

На 62 (шездесет другој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о висини вредности дозволе за привредни риболов на рибарском подручју „Ђердап“ за 2020.годину, бр. 3200/3 од 29.07.2019.године.

На 62 (шездесет другој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Ребаланса Плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2019.годину, бр. 3200/4 од 29.07.2019.године.

На 62 (шездесет другој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о изменама и допунама Одкуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Ђердап, бр. 3200/5 од 29.07.2019.године. (.pdf) (и пречишћен текст комплетне Одлуке, бр. 3200/5-1 од 29.07.2019.године). (.pdf)

Шездесет трећа редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 63 (шездесет трећу) редовну седницу одржао је 28.10.2019.године. 63 (шездесет трећој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић и Дејан Стијовић, извршни директор Мр Ненад Радаковић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 63 (шездесет трећу) редовну седницу и записник са 62. редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.09.2019.године. Разматран је и усвојен Програм управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за период 2021-2030.године. Разматрана је и усвојена Измена и допуна Годишњег плана газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2019.годину.

На 63 (шездесет трећој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.09.2019.године, бр. 4744/2 од 28.10.2019.године. 

На 63 (шездесет трећој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за период 2021-2030.године, бр. 4744/3 од 28.10.2019.године. 

На 63 (шездесет трећој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Измена и допуна Годишњег плана газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2019.годину, бр. 4744/4 од 28.10.2019.године.

Шездесет четврта редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 64 (шездесет четврту) редовну седницу одржао је 27.11.2019.године. 64 (шездесет четвртој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 64 (шездесет четврту) редовну седницу и записник са 63. редовне седнице. Разматран је и усвојен Програм управљања Националнм парком Ђердап за 2020.годину. Разматран је и усвојен Годишњи план газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2020.годину. Разматран је и усвојен Годишњи програм газдовања шумама сопственика на подручју општине Голубац за 2020.годину. Разматран је и усвојен Годишњи програм газдовања шумама сопственика на подручју општине Мајданпек за 2020.годину и Годишњи програм газдовања шумама сопственика на подручју општине Кладово за 2020.годину. Разматрана је и усвојена Одлука о измењеном предлогу уговора о закупу који би се закључио између, ЈП,,Национални парк Ђердап“ и Предузећа за Телекомуникације ,,Телеком Србије“акционарско друштво Београд. Разматран је и усвојен Програм мониторинга Рибарског подручја ,,Ђердап“ за 2019.годину и Годишњи програм управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2020.годину.

На 64 (шездесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма управљања Националнм парком Ђердап за 2020.годину, бр. 5093/2 од 27.11.2019.године.

На 64 (шездесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2020.годину, бр. 5093/3 од 27.11.2019.године.

На 64 (шездесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Голубац за 2020.годину, бр. 5093/4 од 27.11.2019.године.

На 64 (шездесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Мајданпек за 2020.годину, бр. 5093/5 од 27.11.2019.године.

На 64 (шездесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Кладово за 2020.годину, бр. 5093/6 од 27.11.2019.године.

На 64 (шездесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о измењеном предлогу уговора о закупу који би се закључио између, ЈП,,Национални парк Ђердап“ и Предузећа за Телекомуникације ,,Телеком Србије“акционарско друштво Београд., бр. 5093/7 од 27.11.2019.године.

На 64 (шездесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма мониторинга Рибарског подручја ,,Ђердап“ за 2019.годину, бр. 5093/8 од 27.11.2019.године.

На 64 (шездесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњи програм управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2020.годину, бр. 5093/9 од 27.11.2019.године.

Шездесет пета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 65 (шездесет пету) редовну седницу одржао је 13.12.2019.године. 65 (шездесет петој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Сања Манојловић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 65 (шездесет пету) редовну седницу и записник са 64. редовне седнице. Разматран је и усвојен Програм пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2020.годину. Разматран је и усвојен План набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2020.годину као и Извештај о реализацији Програма управљања Националним парком Ђердап за 2019.годину и Извештај комисије за ревизију.

На 65 (шездесет петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2020.годину, бр. 5311/2 од 13.12.2019.године.

На 65 (шездесет петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2020.годину, бр. 5311/3 од 13.12.2019.године.

На 65 (шездесет петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма управљања Националним парком Ђердап за 2019.годину, бр. 5311/4 од 13.12.2019.године.

На 65 (шездесет петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја комисије за ревизију, бр. 5311/5 од 13.12.2019.године.

Шездесет шеста редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 66 (шездесет шесту) редовну седницу одржао је 29.01.2020.године. 66 (шездесет шестој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Др Мего Махмутовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 66 (шездесет шесту) редовну седницу и записник са 65. редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.12.2019.године. Разматран је и усвојен Извештаја о реализацији годишњег програма управљања рибарским подручјем „Ђердап“ за 2019. годину као и измена и допуна Годишњег плана газдовања ловиштем “ Ђердап “ за период од 01.04.2019. године до 31.03.2020. године.

На 66 (шездесет шестој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.12.2019.године, бр. 359/2 од 29.01.2020.године.

На 66 (шездесет шестој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о реализацији годишњег програма управљања рибарским подручјем „Ђердап“ за 2019. годину, бр. 359/3 од 29.01.2020.године.

На 66 (шездесет шестој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању измена и допуна Годишњег плана газдовања ловиштем “ Ђердап “ за период од 01.04.2019. године до 31.03.2020. године, бр. 359/4 од 29.01.2020.године.

Шездесет седма редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 67 (шездесет седму) редовну седницу одржао је 01.04.2020.године, електронским путем. У 67 (шездесет седмој) редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Др Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 67 (шездесет седму) редовну седницу и записник са 66. редовне седнице. Разматран је и усвојен Годишњи план газдовања ловиштем ,,Ђердап“ за период од 01.04.2020.године до 31.03.2021.године и Тржишни ценовник уловљене дивљачи и услуга у лову за ловну 2020/2021 годину у ловишту ,,Ђердап“ за период од 01.04.2020.године до 31.03.2021.године. Разматрана је и усвојена Одлука о образовању Oгранка ,,Ловачка кућа Орешковица“, Одлука о одговорном лицу за чување, држање, издавање и вођење евиденције службеног оружја у Јавном предузећу ,,Национални парк Ђердап“ и Одлука о прихватању Пројекта конкурса буџетског фонда за ловство Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

На 67 (шездесет седмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања ловиштем ,,Ђердап“ за период од 01.04.2020.године до 31.03.2021.године, бр. 1561/2 од 01.04.2020.године.

На 67 (шездесет седмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Тржишни ценовник уловљене дивљачи и услуга у лову за ловну 2020/2021 годину у ловишту ,,Ђердап“ за период од 01.04.2020.године до 31.03.2021.године, бр. 1561/3 од 01.04.2020.године.

На 67 (шездесет седмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о образовању Oгранка ,,Ловачка кућа Орешковица“, бр. 1561/4 од 01.04.2020.године.

На 67 (шездесет седмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о одговорном лицу за чување, држање, издавање и вођење евиденције службеног оружја у Јавном предузећу ,,Национални парк Ђердап“, бр. 1561/5 од 01.04.2020.године.

На 67 (шездесет седмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о прихватању Пројекта конкурса буџетског фонда за ловство Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр. 1561/6 од 01.04.2020.године.

Шездесет осма редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 68 (шездесет осму) редовну седницу одржао је 13.05.2020.године, електронским путем. У 68 (шездесет осмој) редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, Др Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 68 (шездесет осму) редовну седницу и записник са 67. редовне седнице. Разматран је и усвојен Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2020.годину, затим Ребаланс Плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2020.годину и Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.03.2020.године.

На 68 (шездесет осмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2020.годину, бр. 2410/2 од 13.05.2020.године.

На 68 (шездесет осмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Ребаланса Плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2020.годину, бр. 2410/3 од 13.05.2020.године.

На 68 (шездесет осмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.03.2020.године, бр. 2410/4 од 13.05.2020.године.

Шездесет девета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 69 (шездесет девету) редовну седницу одржао је 28.07.2020.године, електронским путем. У 69 (шездесет деветој) редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 69 (шездесет девету) редовну  седницу  и записник са 68. редовне седнице. Разматран је и усвојен Годишњи финансијски извештај Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2019.годину и извештај независног ревизора, затим Одлука о расподели добити за 2019.годину и Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.06.2020.године. Разматран је и усвојен План набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2020.годину (усклађивање са новим Законом о јавним набавкама ,,Сл.гласник РС“, бр. 91/2019), Одлука о висини вредности дозволе за привредни риболов на  рибарском подручју „Ђердап“ за 2021.годину, затим План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, Правилник о условима и начину коришћења службених возила и Предлог половних мотоцикала (мопеда) за продају путем лицитације.

На 69 (шездесет деветој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука оусвајању Годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа ,,Национални паркЂердап“, Доњи Милановац за 2019.годину и извештај независног ревизора, бр. 3844/2 од 28.07.2020.године.

На 69 (шездесет деветој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука орасподели добити за 2019.годину, бр. 3844/3 од 28.07.2020.године.

На 69 (шездесет деветој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука оусвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.06.2020.године, бр. 3844/4 од28.07.2020.године.

На 69 (шездесет деветој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука оусвајању Плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2020.годину(усклађивање са новим Законом о јавним набавкама ,,Сл.гласник РС“, бр. 91/2019), бр.3844/5 од 28.07.2020.године.

На 69 (шездесет деветој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука овисини вредности дозволе за привредни риболов на рибарском подручју „Ђердап“ за2021.годину, бр. 3844/6 од 28.07.2020.године.

На 69 (шездесет деветој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука оусвајању Плана примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразнеболести, бр. 3844/7 од 28.07.2020.године.

На 69 (шездесет деветој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука оусвајању Правилника о условима и начину коришћења службених возила, бр. 3844/8 од 28.07.2020.године.

На 69 (шездесет деветој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука оусвајању Предлога половних мотоцикала (мопеда) за продају путем лицитације, бр.3844/9 од 28.07.2020.године.

Седамдесета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 70 (седамдесету)
редовну седницу одржао је 02.10.2020.године, електронским путем. У 70 (седамдесетој)
редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и
чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, Др Мехо
Махмутовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Јелена
Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 70 (седамдесету) редовну
седницу и записник са 69. редовне седнице. Разматране и усвојене су Измене и допуне
Плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2020.годину.

На 70 (седамдесетој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајањуИзмена и допуна Плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за2020.годину, бр. 4871/2 од 02.10.2020.године.

Седамдесет прва редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 71 (седамдесет
прву) редовну седницу одржао је 29.10.2020.године, електронским путем. У 71
(седамдесет првој) редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др
Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана
Милојковић, Др Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и
записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 71
(седамдесет прву) редовну седницу и записник са 70. редовне седнице. Разматран и
усвојен је Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа
,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.09.2020.године, Програм
управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2021. годину. Донета је и Одлука о
прихватању конкурса за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства
Републике Србије у 2020. години, Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде.

На 71 (седамдесет првој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука оусвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.09.2020.године, бр. 5162/2 од29.10.2020.године.

На 71 (седамдесет првој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука оусвајању Програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2021. годину, бр.5162/3 од 29.10.2020.године.

На 71 (седамдесет првој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука оприхватању конкурса за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловстваРепублике Србије у 2020. години, Министарства пољопривреде, шумарства иводопривреде, бр. 5162/4 од 29.10.2020.године.

Седамдесет друга редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 72 (седамдесет другу) редовну седницу одржао је 30.11.2020.године, електронским путем. У 72 (седамдесет другој) редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, Др Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 72 (седамдесет другу) редовну седницу и записник са 71. редовне седнице. Разматран и усвојен је Програм управљања Националнм парком Ђердап за 2021.годину, Годишњи план газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2021.годину, Годишњи програм газдовања шумама сопственика на подручју општине Голубац за 2021.годину, Годишњи програм газдовања шумама сопственика на подручју општине Мајданпек за 2021.годину и Годишњи програм газдовања шумама сопственика на подручју општине Кладово за 2021.годину. Донете су и Одлука о усвајању Основе за газдовања шумама у државној својини за Газдинску јединицу ,,Лева река“ (2021 – 2030) и Одлука о усвајању Плана управљања Националним парком Ђердап за период од 2020-2029.године.

На 72 (седамдесет другој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма управљања Националнм парком Ђердап за 2021.годину, бр. 5546/2 од 30.11.2020.године.

На 72 (седамдесет другој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2021.годину, бр. 5546/3 од 30.11.2020.године.

На 72 (седамдесет другој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Голубац за 2021.годину, бр. 5546/4 од 30.11.2020.године.

На 72 (седамдесет другој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Мајданпек за 2021.годину, бр. 5546/5 од 30.11.2020.године.

На 72 (седамдесет другој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Кладово за 2021.годину, бр. 5546/6 од 30.11.2020.године.

На 72 (седамдесет другој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Основе за газдовања шумама у државној својини за Газдинску јединицу ,,Лева река“ (2021 – 2030), бр. 5546/7 од 30.11.2020.године.

На 72 (седамдесет другој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Плана управљања Националним парком Ђердап за период од 2020-2029.године, бр. 5546/8 од 30.11.2020.године.

Седамдесет трећа редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 73 (седамдесет трећу) редовну седницу одржао је 25.12.2020.године, електронским путем. У 73 (седамдесет трећој) редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, Др Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 73 (седамдесет другу) редовну седницу и записник са 72. редовне седнице. Разматран и усвојен је Програм пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2021.годину, План набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2021.годину, Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки у ЈП ,,Национални парк Ђердап“ и Извештај о реализацији Програма управљања Националним парком Ђердап за 2020.годину.

На 73 (седамдесет трећој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2021.годину, бр. 5850/2 од 25.12.2020.године.

На 73 (седамдесет трећој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2021.годину, бр. 5850/3 од 25.12.2020.године.

На 73 (седамдесет трећој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки у ЈП ,,Национални парк Ђердап“, бр. 5850/4 од 25.12.2020.године.

На 73 (седамдесет трећој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма управљања Националним парком Ђердап за 2020.годину, бр. 5850/5 од 25.12.2020.године.

Седамдесет четврта редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 74 (седамдесет четврту) редовну седницу одржао је 22.01.2021.године, електронским путем. У 74 (седамдесет четвртој) редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, Др Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 74 (седамдесет четврту) редовну седницу и записник са 73. редовне седнице. Разматран и усвојен је Закључак о стављању ван снаге Одлуке о усвајању Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2021.годину, бр.5850/2 од 25.12.2020.године, као и Закључак о стављању ван снаге Одлуке о усвајању Плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2021.годину, бр.5850/3 од 25.12.2020.године. Разматран и усвојен је Програм пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2021.годину и План набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2021.годину.

На 74 (седамдесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Закључка о стављању ван снаге Одлуке о усвајању Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2021.годину, бр.5850/2 од 25.12.2020.године, бр. 285/2 од 22.01.2021.године.

На 74 (седамдесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Закључка о стављању ван снаге Одлуке о усвајању Плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2021.годину, бр.5850/3 од 25.12.2020.године, бр. 285/3 од 22.01.2021.године.

На 74 (седамдесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2021.годину, бр.5850/3 од 25.12.2020.године, бр. 285/4 од 22.01.2021.године.

На 74 (седамдесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању План набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2021.годину, бр. 285/5 од 22.01.2021.године.

Седамдесет пета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 75 (седамдесет пету) редовну седницу одржао је 29.01.2021.године, електронским путем. У 75 (седамдесет петој) редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, Др Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 75 (седамдесет пету) редовну седницу и записник са 74. редовне седнице. Разматран и усвојен је Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.12.2020.године.

На 75 (седамдесет петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.12.2020.године, бр. 444/2 од 29.01.2021.године.

Седамдесет шеста редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 76 (седамдесет шесту) редовну седницу одржао је 22.02.2021.године, електронским путем. У 76 (седамдесет шестој) редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, Др Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 76 (седамдесет шесту) редовну седницу и записник са 75. редовне седнице. Разматран и усвојен је Извештај о реализацији годишњег програма управљања рибарским подручјем „Ђердап“ за 2020. годину.

На 76 (седамдесет шестој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о реализацији годишњег програма управљања рибарским подручјем „Ђердап“ за 2020. годину, бр. 940/2 од 22.02.2021.године.

Седамдесет седма редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 77 (седамдесет седму) редовну седницу одржао је 29.03.2021.године, електронским путем. У 77 (седамдесет седмој) редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, Др Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 77 (седамдесет седму) редовну седницу и записник са 76. редовне седнице. Разматран и усвојен је Годишњи план газдовања ловиштем „Ђердап“ за период од 01.04.2021.године до 31.03.2022. године, Тржишни ценовник уловљене дивљачи и услуга у лову за ловну 2021/2022 годину у ловишту ,,Ђердап“ за период од 01.04.2021.године до 31.03.2022.године, Ловна основа ловишта ,,Ђердап“ за период од 01.04.2021.године до 31.03.2031.године, Програм улагања у ловиште „Ђердап“ за период од 2021.године до 2040. године као и Предлог половних моторцикала (мопеда) за продају путем лицитације.

На 77 (седамдесет седмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања ловиштем „Ђердап“ за период од 01.04.2021.године до 31.03.2022. године, бр. 1530/2 од 29.03.2021.године.

На 77 (седамдесет седмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Тржишног ценовника уловљене дивљачи и услуга у лову за ловну 2021/2022 годину у ловишту ,,Ђердап“ за период од 01.04.2021.године до 31.03.2022.године, бр. 1530/3 од 29.03.2021.године.

На 77 (седамдесет седмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Ловне основе ловишта ,,Ђердап“ за период од 01.04.2021.године до 31.03.2031.године, бр. 1530/4 од 29.03.2021.године.

На 77 (седамдесет седмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма улагања у ловиште „Ђердап“ за период од 2021.године до 2040. године, бр. 1530/5 од 29.03.2021.године.

На 77 (седамдесет седмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Предлога за продају половних мотора (мопеда) путем лицитације, бр. 1530/6 од 29.03.2021.године.

Седамдесет осма редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 78 (седамдесет осму) редовну седницу одржао је 26.04.2021.године, електронским путем. У 78 (седамдесет осмој) редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, Др Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 78 (седамдесет седму) редовну седницу и записник са 77. редовне седнице. Разматран и усвојен је Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.03.2021.године и Одлука о продаји половног службеног моторног возила по систему замене старог возила за ново возило.

На 78 (седамдесет осмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.03.2021.године, бр. 1997/2 од 26.04.2021.године.

На 78 (седамдесет осмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о продаји половног службеног моторног возила по систему замене старог возила за ново возило, бр. 1997/3 од 26.04.2021.године.

Седамдесет девета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 79 (седамдесет девету) редовну седницу одржао је 28.06.2021.године, електронским путем. У 79 (седамдесет деветој) редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, Др Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 79 (седамдесет девету) редовну седницу и записник са 78. редовне седнице. Разматрана је и донета Одлука о утврђивању и усвајњу годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2020.годину и извештаја независног ревизора, Одлука о расподели добити за 2020.годину и Одлука о усвајању Измена и допуна Плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2021.годину.

На 79 (седамдесет деветој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о утврђивању и усвајњу годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2020.годину и извештаја независног ревизора, бр. 2927/2 од 28.06.2021.године.

На 79 (седамдесет деветој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о расподели добити за 2020.годину, бр. 2927/3 од 28.06.2021.године.

На 79 (седамдесет деветој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Измена и допуна Плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2021.годину, бр. 2927/4 од 28.06.2021.године.

Осамдесета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 80 (осамдесету) редовну седницу одржао је 26.07.2021.године, електронским путем. У 80 (осамдесетој) редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, Др Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 80 (осамдесету) редовну седницу и записник са 79. редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.06.2021.године и Одлука о висини вредности дозволе за привредни риболов на рибарском подручју ,,Ђердап“ за 2022.годину.

На 80 (осамдесетој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о утврђивању и усвајњу Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.06.2021.године, бр. 3372/2 од 26.07.2021.године.

На 80 (осамдесетој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о висини вредности дозволе за привредни риболов на рибарском подручју ,,Ђердап“ за 2022.годину, бр. 3372/3 од 26.07.2021.године.

Осамдесет прва редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 81 (осамдесет прву) редовну седницу одржао је 06.10.2021.године, електронским путем. У 81 (осамдесет првој) редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, Др Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 81 (осамдесет прву) редовну седницу и записник са 80. редовне седнице. Разматран је и усвојен Ценовник производа искоришћавања шума са одштетним ценовником Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Правилник о рачуноводству Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Правилник о стицању права на употребу заштитног знака „Ђердап Геопарк“ и слогана ,,Зато што вреди!“ и Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка Ђердап. Разматран је и усвојен Извештај комисије за ревизију за 2019.годину.

На 81 (осамдесет првој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајњу Ценовника производа искоришћавања шума Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, бр. 4328/2-1 од 06.10.2021.године.

На 81 (осамдесет првој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајњу Одштетним ценовника производа искоришћавања шума Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, бр. 4328/2-2 од 06.10.2021.године.

На 81 (осамдесет првој) редовној седници Надзорног одбора донет је Правилник о рачуноводству Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, бр. 4328/3 од 06.10.2021.године.

На 81 (осамдесет првој) редовној седници Надзорног одбора донет је Правилник о стицању права на употребу заштитног знака „Ђердап Геопарк“ и слогана ,,Зато што вреди!“, бр. 4328/4 од 06.10.2021.године.

На 81 (осамдесет првој) редовној седници Надзорног одбора донет је Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка Ђердап, бр. 4328/5 од 06.10.2021.године.

На 81 (осамдесет првој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајњу Извештај комисије за ревизију за 2019.годину, бр. 4328/6 од 06.10.2021.године.

Осамдесет друга редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 82 (осамдесет другу) редовну седницу одржао је 28.10.2021.године, електронским путем. У 82 (осамдесет другој) редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, Др Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 82 (осамдесет другу) редовну седницу и записник са 81. редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.09.2021.године, Правилника о рачуноводственим политикама у складу са међународним рачуноводственим стандардима односно међународним стандардима финанасисјког извештавања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ и Годишњи програм управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2022. годину. Разматран је и усвојен Правилник о коришћењу ловишта ,,Ђердап“, Правилник о чувању шума, Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала и Листа категорија документарног материјала са роковима чувања.

На 82 (осамдесет другој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.09.2021.године, бр. 4639-2 од 28.10.2021.године.

На 82 (осамдесет другој) редовној седници Надзорног одбора донет је Правилник о рачуноводственим политикама у складу са међународним рачуноводственим стандардима односно међународним стандардима финанасисјког извештавања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, бр. 4639-3 од 28.10.2021.године.

На 82 (осамдесет другој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2022. годину, бр. 4639-4 од 28.10.2021.године.

На 82 (осамдесет другој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Правилника о коришћењу ловишта ,,Ђердап“, бр. 4639-5 од 28.10.2021.године.

На 82 (осамдесет другој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Правилника о чувању шума, бр. 4639-6 од 28.10.2021.године.

На 82 (осамдесет другој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Правилника о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала, бр. 4639-7 од 28.10.2021.године.

На 82 (осамдесет другој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Листе категорија документарног материјала са роковима чувања ., бр. 4639-8 од 28.10.2021.године.

Осамдесет трећа редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 83 (осамдесет трећу) редовну седницу одржао је 22.11.2021.године, електронским путем. У 83 (осамдесет трећој) редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, Др Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 83 (осамдесет трћу) редовну седницу и записник са 82. редовне седнице. Разматрана је и усвојена Измена Програма управљања Националнм парком Ђердап за 2021.годину и Програм управљања Националнм парком Ђердап за 2022.годину. Разматран је и усвојен Годишњи план газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2022.годину, Годишњи програм газдовања шумама сопственика на подручју општине Голубац за 2022.годину, Годишњи програм газдовања шумама сопственика на подручју општине Мајданпек за 2022.годину и Годишњи програм газдовања шумама сопственика на подручју општине Кладово за 2022.годину. На 83 (осамдесет трећој) редовној седници донет је и Закључак о стављању ван снаге Одлуке о именовању Комисије за ревизију бр. 1693/4 од 30.04.2018. године и Одлука о именовању Комисије за ревизију.

На 83 (осамдесет трећој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Измена Програма управљања Националнм парком Ђердап за 2021.годину, бр. 4980-2 од 22.11.2021.године.

На 83 (осамдесет трећој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма управљања Националнм парком Ђердап за 2022.годину, бр. 4980-3 од 22.11.2021.године.

На 83 (осамдесет трећој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2022.годину, бр. 4980-4 од 22.11.2021.године.

На 83 (осамдесет трећој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Голубац за 2022.годину, бр. 4980-5 од 22.11.2021.године.

На 83 (осамдесет трећој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Мајданпек за 2022.годину, бр. 4980-6 од 22.11.2021.године.

На 83 (осамдесет трећој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Кладово за 2022.годину, бр. 4980-7 од 22.11.2021.године.

На 83 (осамдесет трећој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Закључка о стављању ван снаге Одлуке о именовању Комисије за ревизију бр. 1693/4 од 30.04.2018. године, бр. 4980-8 од 22.11.2021.године.

На 83 (осамдесет трећој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о именовању Комисије за ревизију, бр. 4980-9 од 22.11.2021.године.

Осамдесет четврта редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 84 (осамдесет четврту) редовну седницу одржао је 09.12.2021.године, електронским путем. У 84 (осамдесет четвртој) редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, Др Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 84 (осамдесет четврту) редовну седницу и записник са 83. редовне седнице. Разматран је и усвојен Програм пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2022.годину и План набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2022.годину.

На 84 (осамдесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2022.годину, бр. 5201-2 од 09.12.2021.године.

На 84 (осамдесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању План набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2022.годину, бр. 5201-3 од 09.12.2021.године.

Осамдесет пета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 85 (осамдесет пету) редовну седницу одржао је 13.12.2021.године, електронским путем. У 85 (осамдесет петој) редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, Др Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 85 (осамдесет пету) редовну седницу и записник са 84. редовне седнице. Разматран је и усвојен Закључак о стављању ван снаге Одлуке о усвајању Плана управљања Националним парком Ђердап за период од 2020-2029.године, бр. 5546/8 од 30.11.2020.године и Одлука о усвајању Плана управљања Националним парком Ђердап за период од 2020-2029.године.

На 85 (осамдесет петој) редовној седници Надзорног одбора донет је Закључак о стављању ван снаге Одлуке о усвајању Плана управљања Националним парком Ђердап за период од 2020-2029.године, бр. 5546/8 од 30.11.2020.године, бр. 5236-2 од 13.12.2021.године.

На 85 (осамдесет петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Плана управљања Националним парком Ђердап за период од 2020-2029.године, бр. 5236-3 од 13.12.2021.године.

Осамдесет шеста редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 86 (осамдесет шесту) редовну седницу одржао је 29.12.2021.године, електронским путем. У 86 (осамдесет шестој) редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, Др Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 86 (осамдесет шесту) редовну седницу и записник са 85. редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о реализацији Програма управљања Националним парком Ђердап за 2021.годину, Извештај комисије за ревизију за 2020.годину, Закључак о стављању ван снаге Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Ђердап – пречишћен текст, бр. 3200/5-1 од 29.07.2019.године и Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Ђердап. Разматрана је и усвојена и Одлука о накнадама за коришћење шумског земљишта у државној својини у нешумске намене код корисника шума и шумског земљишта Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац.

На 86 (осамдесет шестој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма управљања Националним парком Ђердап за 2021.годину, бр. 5523-2 од 29.12.2021.године.

На 86 (осамдесет шестој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештајa комисије за ревизију за 2020.годину, бр. 5523-3 од 29.12.2021.године.

На 86 (осамдесет шестој) редовној седници Надзорног одбора донет је Закључак о стављању ван снаге Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Ђердап – пречишћен текст, бр. 3200/5-1 од 29.07.2019.године, бр. 5523-4 од 29.12.2021.године.

На 86 (осамдесет шестој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Ђердап, бр. 5523-5 од 29.12.2021.године.

На 86 (осамдесет шестој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о накнадама за коришћење шумског земљишта у државној својини у нешумске намене код корисника шума и шумског земљишта Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац, бр. 5523-6 од 29.12.2021.године.

Осамдесет седма редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 87 (осамдесет седму) редовну седницу одржао је 27.01.2022.године, електронским путем. У 87 (осамдесет седмој) редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, Др Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 87 (осамдесет седму) редовну седницу и записник са 86. редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.12.2021.године и Извештај o реализацији годишњег програма управљања рибарским подручјем „Ђердап“ за 2021. годину.

На 87 (осамдесет седмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.12.2021.године, бр. 354-2 од 27.01.2022.године.

На 87 (осамдесет седмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја o реализацији годишњег програма управљања рибарским подручјем „Ђердап“ за 2021. годину, бр. 354-3 од 27.01.2022.године.

Осамдесет осма редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 88 (осамдесет осму) редовну седницу одржао је 21.03.2022.године, електронским путем. У 88 (осамдесет осмој) редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, Др Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, в.д. директора Лазар Митровић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 88 (осамдесет осму) редовну седницу и записник са 87. редовне седнице. Разматран је и усвојен Закључак о стављању ван снаге Одлуке о усвајању Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2022.годину, бр. 5201-2 од 09.12.2021.године и Програм пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2022.годину. Разматран је и усвојен Годишњи план газдовања ловиштем „Ђердап“ за период од 01.04.2022.године до 31.03.2023.године и Тржишни ценовник уловљене дивљачи и услуга у лову за ловну 2022/2023 годину у ловишту ,,Ђердап“ за период од 01.04.2022.године до 31.03.2023.године.

На 88 (осамдесет осмој) редовној седници Надзорног одбора донет Закључак о стављању ван снаге Одлуке о усвајању Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2022.годину, бр. 5201-2 од 09.12.2021.године, бр. 1412-2 од 21.03.2022.године.

На 88 (осамдесет осмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2022.годину, бр. 1412-3 од 21.03.2022.године.

На 88 (осамдесет осмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања ловиштем „Ђердап“ за период од 01.04.2022.године до 31.03.2023.године, бр. 1412-4 од 21.03.2022.године.

На 88 (осамдесет осмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Тржишног ценовника уловљене дивљачи и услуга у лову за ловну 2022/2023 годину у ловишту ,,Ђердап“ за период од 01.04.2022.године до 31.03.2023.године., бр. 1412-5 од 21.03.2022.године.

Осамдесет девета ванредна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 89 (осамдесет девету) ванредну седницу одржао је 26.04.2022.године, у просторијама Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“. 89 (осамдесет деветој) ванредној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, Др Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, извршни директор Ненад Радаковић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 89 (осамдесет девету) ванредну седницу. Надзорни одбор упознат је са са дешавањима у вези интервенције УБПОК-а (на основу захтева Председника Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Др Милије Булатовића од 19.04.2022.године) од стране извршног директора Ненада Радаковића. Разматран је и усвојен записник са 88. редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.03.2022.године и Основа за газдовање шумама за Газдинску јединицу ,,Црни врх“ (2022-2031).

На 89 (осамдесет деветој) ванредној седници Надзорног одбора донет је Закључак на основу усменог извештаја Извршног директора Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ Ненада Радаковића и извештаја Саветника директора за правне и опште послове Милана Ђорђевића, о активностима инспектора Управе за спровођење кривичних санкција СБПОК-а, бр. 2039-1 од 26.04.2022.године.

На 89 (осамдесет деветој) ванредној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.03.2022.године, бр. 2039-3 од 26.04.2022.године.

На 89 (осамдесет деветој) ванредној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Основе за газдовање шумама за Газдинску јединицу ,,Црни врх“ (2022-2031), бр. 2039-4 од 26.04.2022.године.

Деведесета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 90 (деведесету) редовну седницу одржао је 27.05.2022.године, у просторијама Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“. 90 (деведесетој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић и Дејан Стијовић, вд директора Саша Јаношевић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 90 (деведесету) редовну седницу и записник са 89. ванредне седнице. Разматрана је и усвојена Одлука о утврђивању и усвајњу годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2021.годину и извештаја независног ревизора и Одлука о расподели добити за 2021.годину. Разматран је и усвојен Ценовник производа коришћења шума Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ и Одлука о изменама Одлуке о образовању огранка ,,Ловачка кућа Орешковица“ бр. 1561/4 од 01.04.2020.године. Под тачком Разно Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ упознат је са предлогом Меморандума о разумевању и сарадњи са ,,Алпен Текија“ доо из Крагујевца, ул. Цара Лазара бр. 3 и информацијом о Пројекту ,,Европско етно село Текија са приказом развоја цивилизације у земљама дунавског слива и човечанства“.

На 90 (деведесетој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о утврђивању и усвајњу годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2021.годину и извештаја независног ревизора, бр. 3054-2 од 27.06.2022.године.

На 90 (деведесетој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о расподели добити за 2021.годину, бр. 3054-3 од 27.06.2022.године.

На 90 (деведесетој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Ценовника производа коришћења шума Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, бр. 3054-4 од 27.06.2022.године.

На 90 (деведесетој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о о изменама Одлуке о образовању огранка ,,Ловачка кућа Орешковица“ бр. 1561/4 од 01.04.2020.године, бр. 3054-5 од 27.06.2022.године.

Деведесет прва редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 91 (деведесет прву) редовну седницу одржао је 28.07.2022.године, у просторијама Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“. 91 (деведесет првој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић и Дејан Стијовић, вд директора Саша Јаношевић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 91 (деведесет прву) редовну седницу и записник са 90. редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.06.2022.године. Разматрана је и усвојена и Одлука о висини вредности дозволе за привредни риболов на рибарском подручју ,,Ђердап“ за 2023.годину. Разматран је и усвојен Закључак о стављању ван снаге Одлуке о усвајању Плана управљања Националним парком Ђердап за период од 2020-2029.године, бр. 5236/3 од 13.12.2021.године. Разматрана је и усвојена Одлука о усвајању Плана управљања Националним парком Ђердап за период од 2020-2029.године као и Одлука о изменама и допунама Статута Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“. Под тачком Разно донет је закључак у вези са предлогом Меморандума о разумевању и сарадњи са ,,Алпен Текија“ доо из Крагујевца, ул. Цара Лазара бр. 3 и информација о Пројекту ,,Европско етно село Текија са приказом развоја цивилизације у земљама дунавског слива и човечанства“.

На 91 (деведесет првој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.06.2022.године, бр. 3511-2 од 28.07.2022.године.

На 91 (деведесет првој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о о висини вредности дозволе за привредни риболов на рибарском подручју ,,Ђердап“ за 2023.годину, бр. 3511-3 од 28.07.2022.године.

На 91 (деведесет првој) редовној седници Надзорног одбора донет је Закључак о стављању ван снаге Одлуке о усвајању Плана управљања Националним парком Ђердап за период од 2020-2029.године, бр. 5236/3 од 13.12.2021.године, бр. 3511-4 од 28.07.2022.године.

На 91 (деведесет првој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Плана управљања Националним парком Ђердап за период од 2020-2029.године, бр. 3511-5 од 28.07.2022.године.

На 91 (деведесет првој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о изменама и допунама Статута Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, бр. 3511-6 од 28.07.2022.године

На 91 (деведесет првој) редовној седници Надзорног одбора донет је Закључак о у вези са предлогом Меморандума о разумевању и сарадњи са ,,Алпен Текија“ доо из Крагујевца, ул. Цара Лазара бр. 3 и информација о Пројекту ,,Европско етно село Текија са приказом развоја цивилизације у земљама дунавског слива и човечанства“, бр. 3511-7 од 28.07.2022.године.

Деведесет друга ванредна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 92 (деведесет другу) ванредну седницу одржао је 08.09.2022.године, електронским путем. У 92 (деведесет другој) ванредној седници учестовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, Дејан Стијовић и Мехо Махмутовић, вд директора Саша Јаношевић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 92 (деведесет другу) ванредну електронску седницу и записник са 91. редовне седнице. Разматран је и усвојен Закључак о стављању ван снаге Одлуке о усвајању Ценовника производа искоришћавања шума Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, бр. 3054/4 од 27.06.2022.године. Разматрана је и усвојена Одлука о усвајању Ценовника производа искоришћавања шума Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац.

На 92 (деведесет другој) ванредној седници Надзорног одбора донет је Закључак о стављању ван снаге Одлуке о усвајању Ценовника производа искоришћавања шума Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, бр. 3054/4 од 27.06.2022.године, бр. 3981-2 од 08.09.2022.године.

На 92 (деведесет другој) ванредној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Ценовника производа искоришћавања шума Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац са допуњеним условима продаје за социјално угрожене категорије становништва, бр. 3981-3 од 08.09.2022.године.

Деведесет трећа редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 93 (деведесет трећу) редовну седницу одржао је 30.09.2022.године, у просторијама Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“. 93 (деведесет трећој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић и Дејан Стијовић, вд директора Саша Јаношевић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 93 (деведесет трећу) редовну седницу и записник са 92. ванредне електроске седнице. Разматран је и усвојен Закључак о стављању ван снаге Одлуке о расподели добити за 2021.годину, бр. 3054/3 од 27.06.2022.године Разматрана је и усвојена Одлука о расподели добити за 2021.годину и Извештај комисије за ревизију за 2021.годину.

На 93 (деведесет трећој) редовној седници Надзорног одбора донет је Закључак о стављању ван снаге Одлуке о расподели добити за 2021.годину, бр. 3054/3 од 27.06.2022.године, бр. 4301-2 од 30.09.2022.године.

На 93 (деведесет трећој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о расподели добити за 2021.годину, бр. 4301-3 од 30.09.2022.године.

На 93 (деведесет трећој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја комисије за ревизију за 2021.годину, бр. 4301-4 од 30.09.2022.године.

Деведесет четврта редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 94 (деведесет четврту) редовну седницу одржао је 28.10.2022.године, у просторијама Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“. 94 (деведесет четвртој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, др Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, вд директора Саша Јаношевић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 94 (деведесет четврту) редовну седницу и записник са 93. редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.09.2022.године, Закључак о стављању ван снаге Одлуке о изменама и допунама Статута Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, бр. 3511/6 од 28.07.2022.године и Одлука о изменама и допунама Статута Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“. Разматрана је и донета Одлука о усвајању Основе за газдовање шумама за Газдинску јединицу ,,Десна река“ (2023-2032) и Одлука о усвајању Основе за газдовање шумама за Газдинску јединицу ,,Ђердап“ (2023-2032). Разматран је и усвојен Годишњи програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2023.годину.

На 94 (деведесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донет је Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.09.2022.године, бр. 4655-2 од 28.10.2022.године.

На 94 (деведесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донет је Закључак о стављању ван снаге Одлуке о изменама и допунама Статута Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, бр. 3511/6 од 28.07.2022.године, бр. 4655-3 од 28.10.2022.године.

На 94 (деведесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о изменама и допунама Статута Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, бр. 4655-4 од 28.10.2022.године.

На 94 (деведесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука усвајању Основе за газдовање шумама за Газдинску јединицу ,,Десна река“ (2023-2032), бр. 4655-5 од 28.10.2022.године.

На 94 (деведесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука усвајању Основе за газдовање шумама за Газдинску јединицу ,, Ђердап“ (2023-2032), бр. 4655-6 од 28.10.2022.године.

На 94 (деведесет четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука усвајању Годишњи програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2023.годину, бр. 4655-7 од 28.10.2022.године.

Деведесет пета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 95 (деведесет пету) редовну седницу одржао је 30.11.2022.године, у просторијама Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“. 95 (деведесет петој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић и Дејан Стијовић, вд директора Саша Јаношевић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 95. (деведесет пету) редовну седницу и записник са 94. редовне седнице. Разматране су и усвојене Измене и допуне Плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2022.годину, Програм управљања Националнм парком Ђердап за 2023. годину и Годишњи план газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2023. годину. Разматран је и усвојен Годишњи програм газдовања шумама сопственика на подручју општине Голубац за 2023. годину, Годишњи програм газдовања шумама сопственика на подручју општине Мајданпек за 2023. годину и Годишњи програм газдовања шумама сопственика на подручју општине Кладово за 2023. годину.

На 95 (деведесет петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Измена и допуна Плана набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2022.годину, бр. 5093-2 од 30.11.2022.године.

На 95 (деведесет петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма управљања Националнм парком Ђердап за 2023.годину, бр. 5093-3 од 30.11.2022.године.

На 95 (деведесет петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2023.годину, бр. 3095-4 од 30.11.2022.године.

На 95 (деведесет петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Голубац за 2023.годину, бр. 3095-5 од 30.11.2022.године.

На 95 (деведесет петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Мајданпек за 2023.годину, бр. 3095-6 од 30.11.2022.године.

На 95 (деведесет петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег програма газдовања шумама сопственика на подручју општине Кладово за 2023.годину, бр. 3095-7 од 30.11.2022.године.

Деведесет шеста редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 96 (деведесет шесту) редовну седницу одржао је 23.12.2022.године, у просторијама Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“. 96 (деведесет шестој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић и Дејан Стијовић, вд директора Саша Јаношевић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 96 (деведесет шесту) редовну седницу и записник са 95. редовне седнице. Разматран је и усвојен Програм пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2023.годину, План јавних набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2023.годину и Извештај о реализацији Програма управљања Националнм парком Ђердап за 2022.годину.

На 96 (деведесет шестој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о доношењу Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2023.годину, бр. 5391-2 од 23.12.2022.године.

На 96 (деведесет шестој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Плана јавних набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2023.годину, бр. 5391-3 од 23.12.2022.године.

На 96 (деведесет шестој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма управљања Националним парком Ђердап за 2022.годину, бр. 5391-4 од 23.12.2022.године.

Деведесет седма редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 97 (деведесет седму) редовну седницу одржао је 31.01.2023. године, у просторијама Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“. 97 (деведесет седмој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић и Дејан Стијовић, вд директора Саша Јаношевић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 97 (деведесет седму) редовну седницу и записник са 96. редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.12.2022. године. Разматране су и усвојене Измене и допуне Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка Ђердап и Извештај о реализацији годишњег програма управљања рибарским подручјем „Ђердап“ за 2022. годину

На 97 (деведесет седмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.12.2022.године, бр. 398-2 од 31.01.2023. године.

На 97 (деведесет седмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Измена и допуна Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка Ђердап, бр. 398-3 од 31.01.2023. године.

На 97 (деведесет седмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о реализацији годишњег програма управљања рибарским подручјем „Ђердап“ за 2022. годину, бр. 398-4 од 31.03.2023. године.

Деведесет осма редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 98 (деведесет осму) редовну седницу одржао је 31.03.2023.године, у просторијама Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“. 98 (деведесет осмој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић и Дејан Стијовић, вд директора Саша Јаношевић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 98 (деведесет осму) редовну седницу и записник са 97. редовне седнице. Разматран је и усвојен Годишњи план газдовања ловиштем „Ђердап“ за период од 01.04.2023. године до 31.03.2024. године. Разматран је и усвојен Тржишни ценовник уловљене дивљачи и услуга у лову за ловну 2023./2024. годину у ловишту ,,Ђердап“ за период од 01.04.2023. године до 31.03.2024. године, Ценовник услуга за посетиоце Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац и Закључак о стављању ван снаге Правилника о коришћењу средстава Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за донаторства, спонзорства и хуманитарну помоћ број 1878/5 од 29.04.2015. године.

На 98 (деведесет осмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања ловиштем „Ђердап“ за период од 01.04.2023. године до 31.03.2024. године, бр.1631-2 од 31.03.2023. године.

На 98 (деведесет осмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Тржишног ценовника уловљене дивљачи и услуга у лову за ловну 2023/2024 годину у ловишту ,,Ђердап“ за период од 01.04.2023. године до 31.03.2024. године, бр. 1631-3 од 31.03.2023. године.

На 98 (деведесет осмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Ценовника услуга за посетиоце у заштићеном подручју Националног парка „Ђердап“, бр. 1631-4 од 31.03.2023. године.

На 98 (деведесет осмој) редовној седници Надзорног одбора донет је Закључак о стављању ван снаге Правилника о коришћењу средстава Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац за донаторства, спонзорства и хуманитарну помоћ број 1878/5 од 29.04.2015. године, бр. 1631-5 од 31.03.2023. године.

Деведесет девета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 99 (деведесетдевету) редовну седницу одржао је 27.04.2023. године, у просторијама Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“. 99 (деведесетдеветој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић, Мехо Махмутовић и Дејан Стијовић, вд директора Саша Јаношевић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 99 (деведесет девету) редовну седницу и записник са 98. редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године. Разматрана је и усвојена Основа за газдовање шумама за Газдинску јединицу ,,Кожица“ (2023-2032).

На 99 (деведесет деветој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за период од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године, бр.2016-2 од 27.04.2023. године.

На 99 (деведесет деветој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Основе за газдовање шумама за Газдинску јединицу ,,Кожица“ (2023-2032), бр. 2016-3 од 27.04.2023. године.

Стота редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 100 (стоту) редовну седницу одржао је 15.05.2023.године, у просторијама Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“. 100 (стотој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић и Дејан Стијовић, вд директора Саша Јаношевић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 100(стоту) редовну седницу и записник са 99. редовне седнице. Разматран је и усвојен Закључак о стављању ван снаге Одлуке о усвајању Правилника о коришћењу ловишта Ђердап бр. 4639/5 од 28.10.2021.године и Правилника о коришћењу ловишта Ђердап .бр.4640 од 28.10.2021.године. Разматран је и усвојен Правилник о газдовању ловиштем ,,Ђердап“.

На 100 (стотој) редовној седници Надзорног одбора донет је Закључак о стављању ван снаге Одлуке о усвајању Правилника о коришћењу ловишта Ђердап бр. 4639/5 од 28.10.2021.године и Правилника о коришћењу ловишта Ђердап .бр.4640 од 28.10.2021.године, бр. 2276-5 од 15.05.2023.године.

На 100 (стотој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Правилника о газдовању ловиштем ,,Ђердап“, бр. 2276-6 од 15.05.2023.године.

Сто прва редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 101 (сто прву) редовну седницу одржао је 30.05.2023. године, у просторијама Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“. 101 (сто првој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић и Дејан Стијовић, вд директора Саша Јаношевић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 101 (сто прву) редовну седницу и записник са 100. редовне седнице. Разматрана је и усвојена Измена и допуна Плана јавних набавки Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2023. годину и Измена и допуна Програма управљања Националним парком Ђердап за 2023. годину. Разматран је и усвојен Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2023. годину.

На 101 (сто првој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Измена и допуна Плана јавних набавки Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2023. годину, бр. 2489-2 од 30.05.2023. године.

На 101 (сто првој) редовној седници Надзорног одбора донета Одлука о усвајању Измењеног Програма управљања Националним парком Ђердап за 2023. годину, бр. 2489-3 од 30.05.2023. године.

На 101 (сто првој) редовној седници Надзорног одбора донета Одлука о доношењу Програма о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2023. годину, бр. 2489-4 од 30.05.2023. године.

Сто друга редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 102 (сто другу) редовну седницу одржао је 29.06.2023.године, у просторијама Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“. 102 (сто другој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић, Драгана Милојковић и Дејан Стијовић, вд директора Саша Јаношевић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 102 (сто другу) редовну седницу и записник са 101. редовне седнице. Разматрана је и усвојена Одлука о утврђивању и усвајњу годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2022.годину и извештаја независног ревизора и Одлука о расподели добити за 2022.годину. Разматрана је и усвојена Измена и допуна Плана јавних набавки Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2023. годину.

На 102 (сто другој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о утврђивању и усвајњу годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац за 2022.годину и извештаја независног ревизора, бр. 3017-2 од 29.06.2023.године.

На 102 (сто другој) редовној седници Надзорног одбора донета Одлука о расподели добити за 2022.годину, бр. 3017-3 од 29.06.2023.године.

На 102 (сто другој) редовној седници Надзорног одбора донета Одлука о усвајању Измена и допуна Плана јавних набавки Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ за 2023. годину, бр. 3017-4 од 29.06.2023.године.

Сто трећа редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 103 (сто трећу) редовну седницу одржао је 27.07.2023. године, у просторијама Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“. 103 (сто трећој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Јасмина Радуловић и Драгана Милојковић, вд директора Саша Јаношевић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 103 (сто трећу) редовну седницу и записник са 102. редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.06.2023. године. Разматрана је и усвојена Одлука о висини вредности дозволе за привредни риболов на рибарском подручју ,,Ђердап“ за 2024. годину.

На 103 (сто трећој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.06.2023. године, бр. 3540-2 од 27.07.2023. године.

На 103 (сто трећој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о висини вредности дозволе за привредни риболов на рибарском подручју ,,Ђердап“ за 2024. годину, бр. 3540-3 од 27.07.2023. године.

Сто четврта редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 104 (сто четврту) редовну седницу одржао је 25.10.2023.године, у просторијама Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“. 104 (сто четвртој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Војислав Милошевић, Коста Галијаш и Драгана Милојковић, вд директора Саша Јаношевић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 104 (сто четврту) редовну седницу и записник са 103. редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.09.2023.године и Закључак о стављању ван снаге Одлуке о именовању Комисије за ревизију бр. 4980/9 од 22.11.2021. године. Разматрана је и усвојена Одлуке о именовању Комисије за ревизију.

 

На 104 (сто четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 30.09.2023.године, бр. 4982-2 од 25.10.2023.године.

На 104 (сто четвртој) редовној седници Надзорног одбора донет је Закључак о стављању ван снаге Одлуке о именовању Комисије за ревизију бр. 4980/9 од 22.11.2021. године, бр. 4982-3 од 25.10.2023.године.

На 104 (сто четвртој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о именовању Комисије за ревизију, бр. 4982-4 од 25.10.2023.године.

Сто пета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 105 (сто пету) редовну седницу одржао је 15.11.2023.године, у просторијама Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“. 105 (сто петој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Мехо Махмутовић и Драгана Милојковић, вд директора Саша Јаношевић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 105 (сто пету) редовну седницу и записник са 104. редовне седнице. Разматран је и усвојен Закључак о стављању ван снаге Одлуке о расподели добити за 2022.годину, бр. 3017/3 од 29.06.2023. године и Одлука о расподели добити за 2022.годину. Разматран је и усвојен Извештај комисије за ревизију за 2022.годину, Програм управљања Националнм парком Ђердап за 2024.годину, Извештај о мониторингу ради праћења стања рибљег фонда у риболовним водама рибарског подручја ,,Ђердап“, Измењени и допуњени Програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за период од 01.01.2021.године до 31.12.2030. године и Програм управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2024.годину.

 

На 105 (сто петој) редовној седници Надзорног одбора донет је Закључак о стављању ван снаге Одлуке о расподели добити за 2022.годину, бр. 3017/3 од 29.06.2023. године, бр. 5321-2 од 15.11.2023.године.

На 105 (сто петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о расподели добити за 2022.годину , бр. 5321-3 од 15.11.2023.године.

На 105 (сто петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја комисије за ревизију за 2022.годину, бр. 5321-4 од 15.11.2023.године.

На 105 (сто петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма управљања Националнм парком Ђердап за 2024.годину, бр. 5321-5 од 15.11.2023.године.

На 105 (сто петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о мониторингу ради праћења стања рибљег фонда у риболовним водама рибарског подручја ,,Ђердап“, бр. 5321-6 од 15.11.2023.године.

На 105 (сто петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Измењеног и допуњеног Програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за период од 01.01.2021.године до 31.12.2030. године, бр. 5321-7 од 15.11.2023.године.

На 105 (сто петој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2024.годину, бр. 5321-8 од 15.11.2023.године.

Сто шеста редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 106 (сто шесту) редовну седницу одржао је 01.12.2023.године, у просторијама Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“. 106 (сто шестој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Војислав Милошевић и Драгана Милојковић, вд директора Саша Јаношевић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 106 (сто шесту) редовну седницу и записник са 105. редовне седнице. Разматран је и усвојен Програм пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“  за 2024.годину и Годишњи план газдовања шумама у државној својини ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2024.годину. Разматрани су и усвојени и Привремени Годишњи план газдовања шумама сопственика на подручју општине Голубац за 2024.годину, Привремени Годишњи план газдовања шумама сопственика на подручју општине Мајданпек за 2024.годину и Привремени Годишњи план газдовања шумама сопственика на подручју општине Кладово за 2024.годину.

На 106 (сто шестој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о доношењу Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“  за 2024.годину, бр. 5549-2 од 01.12.2023.године.

На 106 (сто шестој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања шумама у државној својини  ЈП,,Национални парк Ђердап“ за 2024.годину, бр. 5549-3 од 01.12.2023.године.

На 106 (сто шестој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Привременог Годишњег плана газдовања шумама сопственика на подручју општине Голубац за 2024.годину, бр. 5549-4 од 01.12.2023.године.

На 106 (сто шестој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Привременог Годишњег плана газдовања шумама сопственика на подручју општине Мајданпек за 2024.годину, бр. 5549-5 од 01.12.2023.године.

На 106 (сто шестој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Привременог Годишњег плана газдовања шумама сопственика на подручју општине Кладово за 2024.годину, бр. 5549-6 од 01.12.2023.године.

Сто седма редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 107 (сто седму) редовну седницу одржао је 22.12.2023.године, у просторијама Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“. 107 (сто седмој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Војислав Милошевић, Коста Галијаш и Драгана Милојковић, вд директора Саша Јаношевић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 107 (сто седму) редовну седницу и записник са 106. редовне седнице. Разматран је и усвојен План јавних набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2024.годину, Извештај о реализацији Програма управљања Националним парком Ђердап за 2023.годину и Измена и допуна Основе за Газдинску јединицу ,,Чезава“ (2016-2025).

На 107 (сто седмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању плана јавних набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“  за 2024.годину, бр. 5879-2 од 22.12.2023.године.

На 107 (сто седмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештај о реализацији Програма управљања Националним парком Ђердап за 2023.годину, бр. 5879-3 од 22.12.2023.године.

На 107 (сто седмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Измена и допуна Основе за Газдинску јединицу ,,Чезава“ (2024-2025)., бр. 5879-4 од 22.12.2023.године.

Сто осма редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 108 (сто осму) редовну седницу одржао је 29.01.2024.године, електронским путем. У 108 (сто осмој) редовној седници учествовли су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Војислав Милошевић, Коста Галијаш и Драгана Милојковић, вд директора Саша Јаношевић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 108 (сто осму) редовну седницу и записник са 107. редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.12.2023.године.

На 108 (сто осмој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.12.2023.године, бр. 480-2 од 29.01.2024.године.

Сто девета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 109 (сто девету) редовну седницу одржао је 27.02.2024.године, електронским путем. У 109 (сто деветој) редовној седници учествовли су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Мехо Махмутовић, Војислав Милошевић, Коста Галијаш и Драгана Милојковић, вд директора Саша Јаношевић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 109 (сто девету) редовну седницу и записник са 108. редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о реализацији Годишњег програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2023. годину.

На 109 (сто деветој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Годишњег програма управљања рибарским подручјем ,,Ђердап“ за 2023. годину, бр. 1382-2 од 27.02.2024. године.

Сто десета редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 110 (сто десету) редовну седницу одржао је 26.03.2024.године, у просторијама предузећа. 110 (сто десетој) редовној седници присуствовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Војислав Милошевић и Драгана Милојковић, вд директора Саша Јаношевић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 110 (сто десету) редовну седницу и записник са 109. Редовне електронске седнице. Разматран је и усвојен Закључак о стављању ван снаге Одлуке о усвајању Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2024.годину, 5549-2 од 01.12.2023.године и Програм пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2024.годину. Разматране су и усвојене Измене и допуне Плана јавних набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2024.годину. Надзорни одбор упознат је са Годишњим планом газдовања ловиштем „Ђердап“ за период од 01.04.2024.године до 31.03.2025.године. Разматран је и усвојен Тржишни ценовник уловљене дивљачи, делова дивљачи, услуга у лову и живе дивљачи у ловишту „Ђердап“ за период од 01.04.2024. године до 31.03. 2025. године и Тржишни ценовник уловљене дивљачи, делова дивљачи, услуга у лову у ловишту „Ђердап“ за чланове ловачких удружења за период од 01.04.2024. године до 31.03. 2025. године.

На 110 (сто десетој) редовној седници Надзорног одбора донет је Закључак о стављању ван снаге Одлуке о усвајању Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2024.годину, 5549-2 од 01.12.2023.године, бр. 1871-2 од 26.03.2024.године.

На 110 (сто десетој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о доношењу Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2024.годину, 5549-2 од 01.12.2023.године, бр. 1871-3 од 26.03.2024.године.

На 110 (сто десетој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Измена и допуна Плана јавних набавки Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за 2024.годину, бр. 1871-4 од 26.03.2024.године.

На 110 (сто десетој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Тржишног ценовника уловљене дивљачи, делова дивљачи, услуга у лову и живе дивљачи у ловишту „Ђердап“ за период од 01.04.2024. године до 31.03. 2025. године, бр. 1871-6 од 26.03.2024.године.

На 110 (сто десетој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Тржишног ценовника уловљене дивљачи, делова дивљачи, услуга у лову у ловишту „Ђердап“ за чланове ловачких удружења за период од 01.04.2024. године до 31.03. 2025. године, бр. 1871-7 од 26.03.2024.године.

Сто једанаеста редовна седница

Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ своју 111 (сто једанаесту) редовну седницу одржао је 25.04.2024. године, електронским путем. У 111 (сто једанаестој) редовној седници учествовали су председник Надзорног одбора Др Милија Булатовић и чланови Надзорног одбора, Војислав Милошевић, Драгана Милојковић, Коста Галијаш и Мехо Махмутовић, вд директора Саша Јаношевић и записничар Јелена Радић. Разматран је и усвојен предлог дневног реда за 111 (сто једанаесту) редовну седницу и записник са 110. редовне седнице. Разматран је и усвојен Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.03.2024. године.

На 111 (сто једанаестој) редовној седници Надзорног одбора донета је Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа ,,Национални парк Ђердап“ за период од 01.01. до 31.03.2024. године, бр. 2342-2 од 25.04.2024. године.

О нама

Савет корисника

Сазнајте више