Nadzorni odbor

Predsednik Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“

dr Milija Bulatović, doktor biotehničkih nauka

Članovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“

dr Meho Mahmutović, doktor medicinskih nauka

Kosta Galijaš, dipl. ekonomista

Vojislav Milošević, dipl. ekonomista

Dragana Milojković, dipl. biolog

Izveštaji sa sednica

Prva redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ svoju 1. redovnu sednicu održao je 17.01.2014. godine u Donjem Milanovcu. Sednicom je predsedavao predsednik Nadzornog odbora, mr Zoran Škobić. Članovi Nadzornog odbora su na ovoj sednici razmatrali i usvojili zapisnik sa 43. redovne sednice Upravnog odbora u vršenju funkcije nadzornog odbora , razmatrali i usvojili dnevni red za 1. sednicu Nadzornog odbora, razmatrali i usvojili Poslovnik o radu Nadzornog odbora JP „Nacionalni park Đerdap“ .

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju zapisnika sa 43. redovne sednice Upravnog odbora u vršenju funkcije nadzornog odbora broj 117/1.

Na 1. redovnoj sednici jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Nadzornog odbora JP „Nacionalni park Đerdap“ broj 117/3.

Druga redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ svoju II redovnu sednicu održao je 27.01.2014. godine u Donjem Milanovcu. Sednicom je predsedavao predsednik Nadzornog odbora, mr Zoran Škobić. Članovi Nadzornog odbora su na ovoj sednici razmatrali i usvojili zapisnik sa I redovne sednice Nadzornog odbora i predlog dnevnog reda za II redovnu sednicu. Razmatrani su takođe Izveštaj o realizaciji Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2013.godinu, Program upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2014.godinu, Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini JP „Nacionalni park Đerdap“ za 2013. godinu, Godišnji plan gazdovanja šumama u državnoj svojini JP „Nacionalni park Đerdap“ za 2014. godinu, Plan nabavki JP „Nacionalni park Đerdap“ za 2014.godinu, Program poslovanja JP „Nacionalni park Đerdap“ za 2014. godinu, Program o rasporedu i korišćenju sredstava subvencija za JP „Nacionalni park Đerdap“ za 2014. godinu, Predlog sporazuma o priznanju duga i načinu izmirenja obaveza sa preduzećem „Beomark industrija“ d.o.o. Mosna, Cenovnik o proizvoda iskorišćavanja šuma sa odštetnim cenovnicima Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“.

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju zapisnika sa I redovne sednice Nadzornog odbora, broj 225/1.

Na II redovnoj sednici jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju sporazuma sa „Beomark industrijom“ d.o.o. o priznanju duga i načinu izmirenja obaveza broj 225/10.

Na II redovnoj sednici jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Cenovnika proizvoda iskorišćavanja šuma sa odštetnim cenovnicima Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ 225/11.

Što se tiče Izveštaja o realizaciji Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2013.godinu, Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2014.godinu, Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini JP „Nacionalni park Đerdap“ za 2013. godinu, Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini JP „Nacionalni park Đerdap“ za 2014. godinu, Plana nabavki JP „Nacionalni park Đerdap“ za 2014.godinu, Programa poslovanja JP „Nacionalni park Đerdap“ za 2014. godinu, Programa o rasporedu i korišćenju sredstava subvencija za JP „Nacionalni park Đerdap“ za 2014. godinu, zaključeno je da pomenuta dokumenta budu dopunjena korekcijama koje su prihvaćene tokom rasprave i budu dostavljena na uvid članovima Nadzornog odbora na jednoj od budućih sednica. Zbog hitnosti, korigovan Plan nabavki za 2014. godinu biće na dnevnom redu redovne elektronske sednice Nadzornog odbora.

Treća redovna elektronska sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ svoju III redovnu elektronsku sednicu održao je 03.02.2014.godine. U radu sednice učestvovala četiri člana, koji su razmotrili i usvojili Zapisnik sa II redovne sednice Nadzornog odbora JP „Nacionalni park Đerdap“, predlog dnevnog reda za III redovnu elektronsku sednicu i Plan nabavki JP „Nacionalni park Đerdap“ za 2014.godinu.

Jednoglasno je doneta Odluka o usvajanju Plana nabavki za 2014. godinu broj 389/3.

Četvrta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju IV redovnu sednicu održao je 01.04.2014.godine u Beogradu. Sednicom je predsedavao predsednik Nadzornog odbora, mr Zoran Škobić. Članovi Nadzornog odbora na ovoj sednici razmatrali su i usvojili zapisnik sa III elektronske sednice i predlog dnevnog reda za IV redovnu sednicu. Razmatrani su takođe Program poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2014.godinu sa Programom o rasporedu i korišćenju sredstava subvencija za Javno preduzeće ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2014.godinu, Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem Đerdap za 2013.godinu, Informacija o inspekcijskom nadzoru lovišta posebne namene ,,Đerdap“, Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke – interni akt, Zahtev AD,,Lepenski vir“ za umanjenje naknade za korišćenje zaštićenog područja, Informacia o marketinškim aktivnostima JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2013.godinu i Odluka o usvajanju sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza korišćenja područja Nacionalnog parka Đerdap za period od 09.04.2005.godine do 31.12.2013.godine.

Na IV redovnoj sednici Nadzornog odbora je doneta Odluka o usvajanju zapisnika sa III redovne elektronske sednice, broj 1346/1.

Na IV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2014.godinu sa Programom o rasporedu i korišćenju sredstava subvencija za Javno preduzeće ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2014.godinu, broj 1346/3.

Na IV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem Đerdap za 2013.godinu, broj 1346/4.

Na IV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke – interni akt, broj 1346/6.

Što se tiče Odluke o usvajanju sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza korišćenja područja Nacionalnog parka Đerdap za period od 09.04.2005.godine do 31.12.2013.godine, zaključeno je da treba obračunati iznos kamate, nakon čega će se odlučivati o sporazumu o regulisanju međusobnih prava i obaveza korišćenja područja Nacionalnog parka Đerdap za period od 09.04.2005.godine do 31.12.2013.godine.

Peta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju V redovnu sednicu održao je 28.05.2014.godine u upravnoj zgradi preduzeća. Sednicom je predsedavao predsednik Nadzornog odbora, mr Zoran Škobić. Članovi Nadzornog odbora razmatrali su i usvojili zapisnik sa IV redovne sednice i predlog dnevnog reda za V redovnu sednicu. Razmatrani su takođe, Izveštaj o gazdovanju lovištem ,,Đerdap“ u lovnoj 2013/2014. godini, Godišnji plan gazdovanja lovištem ,,Đerdap“ za 2014/2015.godine, Tržišni cenovnik ulovljene divljači, delova divljači i usluga u lovu za lovnu 2014/2015.godinu, Tržišni cenovnik ulovljene divljači, delova divljači i usluga u lovu za lovnu 2014/2015.godinu za članove LU ,,Đerdap“ i LU ,,Kuna“, Ugovor o korišćenju lovišta ,,Đerdap“ sa LU,,Kuna“ i LU ,,Đerdap“ za lovnu 2014/2015.godinu, Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi, Pravilnik o obliku, sadržini i načinu postavljanja informativnih i drugih oznaka na području Nacionalnog parka Đerdap i Pravilnik o imenu i izgledu zaštitnog znaka – logoa Nacionalnog parka Đerdap, postupku i uslovima za njihovo korišćenje.

Na V redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa IV redovne sednice, broj 2288/1 od 28.05.2014. godine.

Na V redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o gazdovanju lovištem ,,Đerdap“ u lovnoj 2013/2014. godini, broj 2288/3 od 28.05.2014.godine.

Na V redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja lovištem ,,Đerdap“ za 2014/2015.godine, broj 2288/4 od 28.05.2014.godine.

Na V redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Tržišnog cenovnika ulovljene divljači, delova divljači i usluga u lovu za lovnu 2014/2015.godinu, broj 2288/5 od 28.05.2014.godine.

Na V redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Tržišnog cenovnika ulovljene divljači, delova divljači i usluga u lovu za lovnu 2014/2015.godinu za članove LU ,,Đerdap“ i LU ,,Kuna“, broj 2288/6 od 28.05.2014.godine.

Na V redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Ugovora o korišćenju lovišta ,,Đerdap“ sa LU,,Kuna“ i LU ,,Đerdap“ za lovnu 2014/2015.godinu, broj 2288/7 od 28.05.2014.godine.

Na V redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Pravilnika o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi, broj 2288/8 od 28.05.2014.godine.

Na V redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Pravilnik o obliku, sadržini i načinu postavljanja informativnih i drugih oznaka na području Nacionalnog parka Đerdap, broj 2288/9 od 28.05.2014.godine.

Na V redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Pravilnik o imenu i izgledu zaštitnog znaka – logoa Nacionalnog parka Đerdap, postupku i uslovima za njihovo korišćenje, broj 2288/10 od 28.05.2014.godine.

Šesta redovna elektronska sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju VI redovnu elektronsku sednicu održao je 25.06.2014.godine. U VI redovnoj elektronskoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora mr Zoran Škobić i članovi Nadzornog odbora Dragan Kolarov, Ružica Grbić i Milanko Maksimović i zapisničar Jelena Radić. Razmatrali su i usvojili zapisnik sa V redovne sednice i predlog dnevnog reda za VI redovnu elektronsku sednicu. Razmatran je i usvojen Pravilnik o korišćenju lovišta ,,Đerdap“.

Na VI redovnoj elektronskoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa V redovne sednice, broj 2724/1 od 25.06.2014. godine.

Na VI redovnoj elektronskoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o usvajanju Pravilnika o korišćenju lovišta ,,Đerdap“, broj 2724/3 od 25.06.2014.godine.

Sedma redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju VII redovnu sednicu održao je 29.09.2014.godine u upravnoj zgradi preduzeća. Sednicom je predsedavao predsednik Nadzornog odbora, mr Zoran Škobić. Članovi Nadzornog odbora razmatrali su i usvojili zapisnik sa VI redovne elektronske sednice i predlog dnevnog reda za VII redovnu sednicu. Razmatrani su takođe i Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za period 01.01. – 31.12.2013. godine, Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu broj 4253 od 11.09.2014. godine, Odluka o raspodeli dobiti za 2013. godinu, Izveštaj komisije za reviziju Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“, Odluka o izboru društva za reviziju finansijskih izveštaja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za 2014. godinu, Odluka o otuđenju korišćenih bicikala sa motorom, Izveštaj o učešću Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ u otklanjanju posledica majskih poplava u Republci Srbiji, Izveštaj o učešću Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ u otklanjanju posledica poplava izazvanih bujičnim potocima u septembru 2014. godine.

Na VII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa VI redovne elektronske sednice, broj 4528/1 od 29.09.2014. godine.

Na VII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za period 01.01. – 31.12.2013. godine, broj 4528/3 od 29.09.2014.godine.

Na VII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu broj 4253 od 11.09.2014. godine, broj 4528/4 od 29.09.2014.godine.

Na VII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o raspodeli dobiti za 2013. godinu, broj 4528/5 od 29.09.2014.godine.

Na VII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja komisije za reviziju Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“, broj 4528/6 od 29.09.2014.godine.

Na VII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o otuđenju korišćenih bicikala sa motorom, broj 4528/8 od 29.09.2014.godine.

Na VII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o Izveštaja o učešću Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ u otklanjanju posledica majskih poplava u Republci Srbiji, broj 4528/9 od 29.09.2014.godine.

Na VII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o učešću Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ u otklanjanju posledica poplava izazvanih bujičnim potocima u septembru 2014. godine, broj 4528/10 od 29.09.2014.godine.

Na VII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o izboru društva za reviziju finansijskih izveštaja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za 2014. godinu.

Osma redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju VIII redovnu sednicu održao je 09.10.2014.godine u Beogradu. Sednicom je predsedavao predsednik Nadzornog odbora, mr Zoran Škobić. Članovi Nadzornog odbora razmatrali su i usvojili zapisnik sa VII redovne sednice i predlog dnevnog reda za VIII redovnu sednicu. Razmatrani su takođe i Program poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za 2014. godinu sa Programom o rasporedu i korišćenju sredstava subvencija za Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ za 2014. godinu, Rebalans Plana nabavki Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za 2014. godinu, Rebalans Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2014.godinu i Odluka o otuđenju 7 putničko terenskih vozila marke Lada Niva.

Na VIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa VII redovne sednice, broj 4765/1 od 09.10.2014. godine.

Na VIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za 2014. godinu sa Programom o rasporedu i korišćenju sredstava subvencija za Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ za 2014.godinu, broj 4765/3 od 09.10.2014.godine.

Na VIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Rebalansa Plana nabavki Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za 2014. godinu, broj 4765/4 od 09.10.2014.godine.

Na VIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Rebalansa Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2014.godinu, broj 4765/5 od 09.10.2014.godine.

Na VIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o otuđenju 7 putničko terenskih vozila marke Lada Niva, broj 4765/6 od 09.10.2014.godine.

Deveta redovna elektronska sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju IX redovnu elektronsku sednicu održao je 05.11.2014.godine. Sednicom je predsedavao predsednik Nadzornog odbora, mr Zoran Škobić. Članovi Nadzornog odbora razmatrali su i usvojili zapisnik sa VIII redovne sednice i predlog dnevnog reda za IX redovnu elektronsku sednicu. Razmatrani su takođe i Rebalans Plana nabavki Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za 2014. godinu, Odluka o otuđenju korišćenih čamaca, vanbrodskih motora i prikolica za čamac, Odluka o otuđenju korišćenog mobilnog građevinskog kontejnera, Odluka o otuđenju neispravnih kotlova za grejanje i drugih sekundarnih sirovina, Molba Komercijalne bakne AD Beograd za instaliranje banomata u Vizitor centru Donji Milanovac, Zahtev za donaciju Kliničkog centra Niš – Klinike za kardiohirurgiju i Zahtev za donatorstvo Lovačkog udruženja ,,Đerdap“.

Na IX redovnoj elektronskoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa VIII redovne sednice, broj 5470/1 od 05.11.2014. godine.

Na IX redovnoj elektronskoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Rebalansa Plana nabavki Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za 2014. godinu, broj 5470/3 od 05.11.2014.godine.

Na IX redovnoj elektronskoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o o otuđenju korišćenih čamaca, vanbrodskih motora i prikolica za čamac, broj 5470/4 od 05.11.2014.godine.

Na IX redovnoj elektronskoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o otuđenju korišćenog mobilnog građevinskog kontejnera, broj 5470/5 od 05.11.2014.godine.

Na IX redovnoj elektronskoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o otuđenju neispravnih kotlova za grejanje i drugih sekundarnih sirovina broj 5470/6 od 05.11.2014.godine.

Na IX redovnoj elektronskoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Molbe Komercijalne banke AD Beograd za instaliranje bankomata u Vizitor centru Donji Milanovac, broj 5470/7 od 05.11.2014.godine.

Na IX redovnoj elektronskoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o donatorstvu – Kliničkom centru Niš – Klinike za kardiohirurgiju, broj 5470/8 od 05.11.2014.godine.

Na IX redovnoj elektronskoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o poklonu korišćenog vozila, broj 5470/9 od 05.11.2014.godine.

Deseta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju X redovnu sednicu održao je 15.11.2014.godine u Beogradu. Sednicom je predsedavao predsednik Nadzornog odbora, mr Zoran Škobić. Članovi Nadzornog odbora razmatrali su i usvojili zapisnik sa IX redovne elektronske sednice i predlog dnevnog reda za X redovnu sednicu. Razmatrane su takođe i Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspodeli dobiti za 2013.godinu, br. 4528/5 od 29.09.2014.godine, Odluka o raspodeli dobiti za 2013.godinu, Odluka o usvajanju privremenog programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Golubac za 2015.godinu, br. 4931 od 17.10.2014.godine, Odluka o usvajanju privremenog programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Majdanpek za 2015.godinu, br. 4932 od 17.10.2014.godine, Odluka o usvajanju privremenog programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Kladovo za 2015.godinu, 4933 od 17.10.2014.godine, Odluka o usvajanju Pravilnika o radu Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, razmatran je i usvojen Izveštaj o implementaciji projekta ,,Posmatranje divljih životinja na Đerdapu“, Odluka o otuđenju korišćenih mobilnih telefona, fiksnih telefona, ručnih radio stanica, baza radio stanica, štampača i druge opreme, Odluka o otuđenju korišćenih zamrzivača u JP,,Nacionalni park Đerdap“ i Odluka o otuđenju 2 putničko terenska vozila marke Lada Niva.

Na X redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa IX redovne elektronske sednice, broj 5742/1 od 15.11.2014. godine.

Na X redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspodeli dobiti za 2013.godinu, br. 4528/5 od 29.09.2014.godine, broj 5742/3 od 15.11.2014.godine.

Na X redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o raspodeli dobiti za 2013.godinu, broj 5742/4 od 15.11.2014.godine.

Na X redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju privremenog programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Golubac za 2015.godinu, br. 4931 od 17.10.2014.godine, broj 5742/5 od 15.11.2014.godine.

Na X redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju privremenog programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Majdanpek za 2015.godinu, br. 4932 od 17.10.2014.godine, broj 5742/6 od 15.11.2014.godine.

Na X redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju privremenog programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Kladovo za 2015.godinu, 4933 od 17.10.2014.godine, broj 5742/7 od 15.11.2014.godine.

Na X redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o otuđenju korišćenih mobilnih telefona, fiksnih telefona, ručnih radio stanica, baza radio stanica, štampača i druge opreme, broj 5742/11 od 15.11.2014.godine.

Na X redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o otuđenju korišćenih zamrzivača u JP,,Nacionalni park Đerdap“, broj 5742/12 od 15.11.2014.godine.

Na X redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta Odluka o otuđenju 2 putničko terenska vozila marke Lada Niva, broj 5742/13 od 15.11.2014.godine.

Ponovljena jedanaesta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju ponovljenu XI elektronsku sednicu održao je 10.12.2014.godine. U ponovljenoj XI elektronskoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora mr Zoran Škobić i članovi Nadzornog odbora Dragan Kolarov, Ružica Grbić i Milanko Maksimović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen zapisnik sa X redovne sednice i predlog dnevnog reda za XI redovnu elektronsku sednicu. Razmatrane su takođe i Odluka o umanjenju početne vrednosti korišćenih mobilnih telefona, fiksnih telefona, ručnih radio stanica, baza radio stanica, štampača i druge opreme, Odluka o usvajanju Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2015. godinu, Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za 2015. godinu, Odluka o visini vrednosti dozvole za privredni ribolov za 2015.godinu, Odluka o usvajanju Godišnjeg Programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2015.godinu.

Na ponovljenoj XI elektronskoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa X redovne sednice, broj 6182/1 od 10.12.2014. godine.

Na ponovljenoj XI elektronskoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o umanjenju početne vrednosti korišćenih mobilnih telefona, fiksnih telefona, ručnih radio stanica, baza radio stanica, štampača i druge opreme za 30 %, broj 6182/3 od 10.12.2014. godine.

Na ponovljenoj XI elektronskoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o usvajanju Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2015. godinu, broj 6182/4 od 10.12.2014. godine.

Na ponovljenoj XI elektronskoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za 2015. godinu, broj 6182/5 od 10.12.2014. godine.

Na ponovljenoj XI elektronskoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o visini vrednosti dozvole za privredni ribolov za 2015.godinu, broj 6182/6 od 10.12.2014. godine.

Na ponovljenoj XI elektronskoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg Programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2015.godinu, broj 6182/7 od 10.12.2014. godine.

Dvanaesta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XII redovnu sednicu održao je 30.12.2014.godine. XII redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora mr Zoran Škobić i članovi Nadzornog odbora Dragan Kolarov, Ružica Grbić i Milanko Maksimović, direktor Srđan Stefanović, pomoćnik direktora za zaštitu i tazvoj Ninoslav Jovanović, rukovodilac službe marketinga Nevenka Jevrić i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen zapisnik sa XI ponovljene elektronske sednice i predlog dnevnog reda za XII redovnu sednicu. Razmatrane su takođe i Odluka o usvajanju Dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2014.godinu sa Programom o rasporedu i korišćenju sredstava subvencija za Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ za 2014. godinu, Odluka o usvajanju Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2015.godinu, Odluka o usvajanju Plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2015.godinu, Odluka o uslovima za obavljanje privrednog i rekreativnog ribolova za 2015.godinu, Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2014. godinu, Odluka o umanjenju početne vrednosti neispravnih kotlova za grejanje i drugih sekundarnih sirovina, Odluka o davanju na trajno korišćenje korišćenog izložbenog pulta, 2 (dva) stola i 30 (trideset) stolica OŠ ,,Vuk Karadžić“ Donji Milanovac, Odluka o davanju na trajno korišćenje 2 (dva) stola, 2 (dve) stolice i 5(pet) fotelja Domu zdravlja ,,Dr Veroljub Cakić“ Majdanpek, Zdravstvena stanica Donji Milanovac, Odluka o davanju na trajno korišćenje 4 (četiri) stolice LU ,,Đerdap“.

Na XII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa ponovljene XI elektronske sednice, broj 6684/1 od 30.12.2014. godine.

Na XII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o usvajanju Dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2014.godinu sa Programom o rasporedu i korišćenju sredstava subvencija za Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ za 2014. godinu, broj 6684/3 od 30.12.2014. godine.

Odluka o usvajanju Programu poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za 2014. godinu.

Na XII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o usvajanju Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2015.godinu, broj 6684/4 od 30.12.2014. godine.

Na XII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o usvajanju Plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2015.godinu, broj 6684/5 od 30.12.2014. godine.

Na XII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o uslovima za obavljanje privrednog i rekreativnog ribolova za 2015.godinu, broj 6684/6 od 30.12.2014. godine.

Na XII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2014. godinu, broj 6684/7 od 30.12.2014. godine.

Na XII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o umanjenju početne vrednosti neispravnih kotlova za grejanje i drugih sekundarnih sirovina, broj 6684/9 od 30.12.2014. godine.

Na XII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o davanju na trajno korišćenje korišćenog izložbenog pulta, 2 (dva) stola i 30 (trideset) stolica OŠ ,,Vuk Karadžić“ Donji Milanovac, broj 6684/10 od 30.12.2014. godine.

Na XII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o davanju na trajno korišćenje 2 (dva) stola, 2 (dve) stolice i 5(pet) fotelja Domu zdravlja ,,Dr Veroljub Cakić“ Majdanpek, Zdravstvena stanica Donji Milanovac, broj 6684/11 od 30.12.2014. godine.

Na XII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o davanju na trajno korišćenje 4 (četiri) stolice LU ,,Đerdap“, broj 6684/12 od 30.12.2014. godine.

Na XII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o stavljanju van snage br. 5470/4 od 05.11.2014.godine o otuđenju korišćenih čamaca, vanbrodskih motora i prikolice, broj 6684/8 od 30.12.2014. godine.

Na XII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o otuđenju korišćenih čamaca, vanbrodskih motora i prikolice, broj 6684/8-1 od 30.12.2014. godine.

Trinaesta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XIII redovnu sednicu održao je 07.02.2015.godine. XIII redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora mr Zoran Škobić i članovi Nadzornog odbora Dragan Kolarov, Ružica Grbić, Slaviša Božinović i Milanko Maksimović, direktor Srđan Stefanović, pomoćnik direktora za zaštitu i razvoj Ninoslav Jovanović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen zapisnik sa XII redovne sednice i predlog dnevnog reda za XIII redovnu sednicu. Razmatrane su takođe i Odluka o usvajanju Programa gazdovanja šumama sopstvenika ne teritoriji opštine Majdanpek za period od 2014. do 2023.godine, Odluka o usvajanju Programa gazdovanja šumama sopstvenika ne teritoriji opštine Golubac za period od 2014. do 2023.godine, Odluka o usvajanju Programa gazdovanja šumama sopstvenika ne teritoriji opštine Kladovo za period od 2014. do 2023.godine, Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2014.godinu, Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2015.godinu, Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2015. godinu, Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Godišnjeg Programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2014.godinu, Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Godišnjeg Programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“za 2015.godinu, Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Odluka o usvajanju Rebalansa Plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2015.godinu, Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju komisije za reviziju, broj 4972/15 od 16.12.2013.godine, Odluka o imenovanju komisije za reviziju.

Na XIII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa XIII redovne sednice, broj 620/1 od 07.02.2015. godine.

Na XIII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o usvajanju Programa gazdovanja šumama sopstvenika ne teritoriji opštine Majdanpek za period od 2014. do 2023.godine, broj 620/3 od 07.02.2015. godine.

Na XIII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o usvajanju Programa gazdovanja šumama sopstvenika ne teritoriji opštine Golubac za period od 2014. do 2023.godine, broj 620/4 od 07.02.2015. godine.

Na XIII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o usvajanju Programa gazdovanja šumama sopstvenika ne teritoriji opštine Kladovo za period od 2014. do 2023.godine, broj 620/5 od 07.02.2015. godine.

Na XIII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2014.godinu, broj 620/6 od 07.02.2015. godine.

Na XIII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Godišnjeg Programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2014.godinu, broj 620/9 od 07.02.2015. godine.

Na XIII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Godišnjeg Programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“za 2015.godinu, broj 620/10 od 07.02.2015. godine.

Na XIII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, broj 620/11 od 07.02.2015. godine.

Na XIII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o usvajanju Rebalansa Plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2015.godinu, broj 620/12 od 07.02.2015.godine.

Na XIII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju komisije za reviziju, broj 4972/15 od 16.12.2013.godine, broj 620/13 od 07.02.2015.godine.

Na XIII redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ doneta je Odluka o imenovanju komisije za reviziju, broj 620/14 od 07.02.2015.godine.

Četrnaesta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XIV redovnu sednicu održao je 24.02.2015.godine. XIV redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora mr Zoran Škobić i članovi Nadzornog odbora Dragan Kolarov, Ružica Grbić, Slaviša Božinović i Milanko Maksimović, direktor Srđan Stefanović, pomoćnik direktora za zaštitu i razvoj Ninoslav Jovanović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen zapisnik sa XIII redovne sednice i predlog dnevnog reda za XIV redovnu sednicu. Razmatrane su takođe i Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2015.godinu, Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2015. godinu.

Petnaesta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XV redovnu sednicu održao je 24.03.2015.godine. XV redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bilatović i članovi Nadzornog odbora Jasmina Radulović, Slaviša Božinović i Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen zapisnik sa XIV redovne sednice i predlog dnevnog reda za XV redovnu sednicu. Razmatrane su takođe i Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2015.godinu, Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2015. godinu i Usklađivanje postojećih normativnih akata preduzeća sa Zakonom.

Na XV redovnoj Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa XIV redovne sednice, broj 1226/2 od 24.03.2015.godine.

Šesnaesta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XVI redovnu sednicu održao je 08.04.2015.godine. XVI redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bilatović i članovi Nadzornog odbora Jasmina Radulović, Ružica Grbić, Slaviša Božinović i Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen zapisnik sa XV redovne sednice i predlog dnevnog reda za XVI redovnu sednicu. Razmatrane su takođe i Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2015.godinu, Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2015. godinu i Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja lovištem ,,Đerdap“ za lovnu 2015./2016.godinu.

Na XVI redovnoj Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa XV redovne sednice, broj 1528/1 od 08.04.2015.godine.

Na XVI redovnoj Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2015.godinu, broj 1528/3 od 08.04.2015.godine.

Na XVI redovnoj Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2015. godinu, broj 1528/4 od 08.04.2015.godine.

Na XVI redovnoj Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja lovištem ,,Đerdap“ za lovnu 2015./2016.godinu, broj 1528/5 od 08.04.2015.godine.

Sedamnaesta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XVII redovnu sednicu održao je 29.04.2015.godine. XVII redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora Jasmina Radulović, Ružica Grbić, Dragan Kolarov i Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen zapisnik sa XVI redovne sednice i predlog dnevnog reda za XVII redovnu sednicu. Razmatrane su i Odluka o izmenama i dopunama statuta Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap” i Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“. Razmatrani su i Pravilnik o ponašanju zaposlenih u javnom preduzeću „Nacionalni park Đerdap”, Pravilnik o korišćenju sredstava javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap” za donatorstva, sponzorstva i humanitarnu pomoć i Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu u Javnom preduzeću „Nacionalni park Đerdap”, zatim Izveštaj o dugovanjima i potraživanjima JP NP „Đerdap“,Izveštaj povodom zahteva Nadzornog odbora (24.03.2015.) bivšem predsedniku Nadzornog odbora da dostavi Izveštaj o radu Nadzornog odbora u njegovom mandatu za Sednicu NO 08.04.2015., Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2015.godinu

Na XVII redovnoj Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa XVI redovne sednice, broj 1878/1 od 29.04.2015.godine.

Na XVII redovnoj Nadzornog odbora doneta je Odluka o izmenama i dopunama statuta Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”, broj 1878/2 od 29.04.2015.godine.

Na XVII redovnoj Nadzornog odbora doneta je Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“, broj 1878/3 od 29.04.2015.godine.

Na XVII redovnoj Nadzornog odbora donet je Pravilnik o ponašanju zaposlenih u javnom preduzeću „Nacionalni park Đerdap”, broj 1878/4 od 29.04.2015.godine.

Na XVII redovnoj Nadzornog odbora donet je Pravilnik o korišćenju sredstava javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap” za donatorstva, sponzorstva i humanitarnu pomoć, broj 1878/5 od 29.04.2015.godine.

Na XVII redovnoj Nadzornog odbora donet je Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu u Javnom preduzeću „Nacionalni park Đerdap”, broj 1878/6 od 29.04.2015.godine.

Osamnaesta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XVIII redovnu sednicu održao je 29.04.2015.godine. XVIII redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora Jasmina Radulović, Ružica Grbić, Dragan Kolarov i Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Maja Binđesko. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XVIII redovnu sednicu i zapisnik sa XVII redovne sednice. Razmatran je i usvojen Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2015.godinu, zatim Program poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2015.godinu, Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ i razmatran je Popis nedovršene proizvodnje u šumi i popis gotovih proizvoda na privremenom i glavnom stovarištu.

Na XVIII redovnoj Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2015.godinu, broj 2339/2-1

Na XVIII redovnoj Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2015.godinu, broj 2339/2-2

Devetnaesta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XIX redovnu sednicu održao je 19.06.2015.godine. XIX redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora Jasmina Radulović, Ružica Grbić, Dragan Kolarov i Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XIX redovnu sednicu i zapisnik sa XVIII redovne sednice. Razmatrana je i usvojena Odluka o utvrđivanju i usvajnju godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2014.godinu i izveštaja nezavisnog revizora, zatim Odluka o raspodeli dobiti za 2014.godinu, Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju komisije za reviziju, broj 620/14 od 07.02.2015.godine, Odluka o imenovanju komisije za reviziju. Razmatran je i usvojen usklađeni Program upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ od 1040 km do 940 km za period od 01.januara 2015. Do 31.decembra 2020.godine, zatim Izveštaj komisije za Popis nedovršene proizvodnje u šumi i popis gotovih proizvoda na privremenom i glavnom stovarištu vezano za nastale viškove i manjkove po popisu drvnih sortimenata pod 31.12.2014.godine, Izveštaj vezan za Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Nacionalnog parka Đerdap odnosno o saglasnosti Ministarstva koje se očekuje i Izveštaj v.d. direktara vezan za zaključak pod tačkom 5. sa petnaeste redovne sednice Nadzornog vezane za usklađivanje normativnih akata sa Zakonom.

Na XIX redovnoj Nadzornog odbora doneta je Odluka o utvrđivanju i usvajnju godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2014.godinu i izveštaja nezavisnog revizora, broj 2835/2 od 19.06.2015.godine

Na XIX redovnoj Nadzornog odbora doneta je Odluka o raspodeli dobiti za 2014.godinu, broj 2835/3 od 19.06.2015.godine

Na XIX redovnoj Nadzornog odbora doneta je Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju komisije za reviziju, broj 620/14 od 07.02.2015.godine, broj 2835/4 od 19.06.2015.godine

Na XIX redovnoj Nadzornog odbora doneta je Odluka o imenovanju komisije za reviziju, broj 2835/5 od 19.06.2015.godine

Na XIX redovnoj Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju usklađenog Programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ od 1040 km do 940 km za period od 01.januara 2015. Do 31.decembra 2020.godine, broj 2835/6 od 19.06.2015.godine

Dvadeseta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XX redovnu sednicu održao je 03.08.2015.godine. XX redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Ružica Grbić, Dragan Kolarov i Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XX redovnu sednicu i zapisnik sa XIX redovne sednice. Razmatrana je i usvojena Odluka o usvajanju Predloga izmena i dopuna Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2015.godinu, zatim Odluka o usvajanju Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2015.godinu, Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja za drugi kvartal 2015.godine o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2015.godinu, Odluka o usvajanju rebalansa plana nabavki za 2015.godinu. Razmatran je i usvojen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom preduzeću ,,Nacionalnni park Đerdap, Odluka o visini vrednosti dozvole za privredni ribolov na ribarskom području Đerdap za 2016.godinu zatim Izveštaj komisije za Popis nedovršene proizvodnje u šumi i popis gotovih proizvoda na privremenom i glavnom stovarištu vezano za nastale viškove i manjkove po popisu drvnih sortimenata zaključno sa 31.12.2014.godine.

Na XX redovnoj Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2015.godinu, broj 3498/2-1 od 03.08.2015.godine.

Na XX redovnoj Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Predloga izmena i dopuna Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2015.godinu, broj 3498/2-2 od 03.08.2015.godine.

Na XX redovnoj Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja za drugi kvartal 2015.godine o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2015.godinu, broj 3498/3 od 03.08.2015.godine.

Na XX redovnoj Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju rebalansa plana nabavki za 2015.godinu, broj 3498/4 od 03.08.2015.godine.

Na XX redovnoj Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom preduzeću ,,Nacionalnni park Đerdap, broj 3498/5 od 03.08.2015.godine.

Na XX redovnoj Nadzornog odbora doneta je Odluka o visini vrednosti dozvole za privredni ribolov na ribarskom području Đerdap za 2016.godinu, broj 3498/6 od 03.08.2015.godine.

Dvadeset prva vanredna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XXI vanrednu sednicu održao je 16.09.2015.godine. XXI redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragan Kolarov i Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XXI vanrednu sednicu i zapisnik sa XX redovne sednice. Razmatrano je i usvojeno Obaveštenje o bespravnim sečama u Gazdinskoj jedinici ,,Đerdap“ i Gazdinskoj jedinici ,,Štrbačko korito, zatim Izveštaj komisije za reviziju i predlog kandidata za revizora i Dodatno objašnjenje o raspodeli dobiti za 2014.godine.

Na XXI vanrednoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja komisije za reviziju JP ,,Nacionalni park Đerdap“, broj 4195/3 od 16.09.2015.godine.

Na XXI vanrednoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o izboru društva za reviziju finansijskih izveštaja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2015.godinu, broj 4195/3-1 od 16.09.2015.godine.

Dvadeset druga redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XXII redovnu sednicu održao je 30.10.2015.godine. XXII redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Ružica Grbić i Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Član Nadzornog odbora Dragan Kolarov nije bio u mogućnosti da prisustvuje sednici usled zdravstvenih problema, ali je poslao svoja izjašnjenja, u pisanom obliku, po tačkama dnevnog reda. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XXII redovnu sednicu i zapisnik sa XXI vanredne sednice. Razmatran je i usvojen tromesečni izveštaj o realizaciji Programa poslovanja (01.07. – 30.09.2015.godine), zatim Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke – internog akta na osnovu Pravilnika o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca (,,Sl.glasnik RS“, br. 083/2015 od 03.10.2015.godine), Elaborat sa izmenama i dopunama o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini JP,,Nacionalni park Đerdap“, Osnova za gazdovanje šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Đerdap“, Osnova za gazdovanje šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Čezava“, Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspodeli dobiti za 2014.godinu, br. 2835/3 od 19.06.2015.godine, Odluke o raspodeli dobiti za 2014.godinu.

Na XXII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaj o realizaciji Programa poslovanja (01.07. – 30.09.2015.godine), broj 5215/2 od 30.10.2015.godine.

Na XXII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Pravilnika o bližem uređenju postupka javne nabavke – internog akta, broj 5215/3 od 30.10.2015.godine.

Na XXII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Elaborata sa izmenama i dopunama o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini JP,,Nacionalni park Đerdap“, broj 5215/4 od 30.10.2015.godine.

Na XXII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Osnova za gazdovanje šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Đerdap“, broj 5215/5 od 30.10.2015.godine.

Na XXII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Osnova za gazdovanje šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Čezava“, broj 5215/6 od 30.10.2015.godine.

Na XXII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspodeli dobiti za 2014.godinu, br. 2835/3 od 19.06.2015.godine, broj 5215/7 od 30.10.2015.godine.

Na XXII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o raspodeli dobiti za 2014.godinu, br. 2835/8 od 30.10.2015.godine.

Dvadeset treća redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XXIII redovnu sednicu održao je 30.11.2015.godine. XXIII redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragan Kolarov i Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Maja Binćesko. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XXIII redovnu sednicu i zapisnik sa XXII redovne sednice. Razmatran je i usvojen zapisnik sa XXII redovne sednice Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“, zatim Godišnji program upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2016.godinu, Odluka o usvajanju Uslova za obavljanje rekreativnog i privrednog ribolova na ribarskom području ,,Đerdap“ za 2016.godine, Odluka o izmenama i dopunama statuta Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”. Razmatran je i usvojen Godišnji program gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Golubac za 2016.godinu, zatim Godišnji program gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Majdanpek za 2016.godinu i Godišnji program gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Kladovo za 2016.godinu. Razmatran je takođe i Godišnji plan gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2016.godinu, zatim Osnova za gazdovanje šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Desna reka“, kao i Izmene i dopune Osnove za gazdovanje šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Leva reka“ i Izmene i dopune Osnove za gazdovanje šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Boljetinka“.

Na XXIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg program upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2016.godinu), broj 5620/2 od 30.11.2015.godine.

Na XXIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Uslova za obavljanje rekreativnog i privrednog ribolova na ribarskom području ,,Đerdap“ za 2016.godine), broj 5620/3 od 30.11.2015.godine.

Na XXIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o izmenama i dopunama statuta Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”, broj 5620/4 od 30.11.2015.godine.

Na XXIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Golubac za 2016.godinu, broj 5620/5 od 30.11.2015.godine.

Na XXIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Majdanpek za 2016.godinu, broj 5620/6 od 30.11.2015.godine.

Na XXIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Kladovo za 2016.godinu, broj 5620/7 od 30.11.2015.godine.

Na XXIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2016.godinu, broj 5620/8 od 30.11.2015.godine.

Na XXIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Osnove za gazdovanje šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Desna reka“, broj 5620/9 od 30.11.2015.godine.

Na XXIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Osnove za gazdovanje šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Leva reka“, broj 5620/10 od 30.11.2015.godine.

Na XXIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Osnove za gazdovanje šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Boljetinka“, broj 5620/11 od 30.11.2015.godine.

Dvadeset četvrta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XXIV redovnu sednicu održao je 29.12.2015.godine. XXIV redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Ružica Grbić, Dragan Kolarov i Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Maja Binćesko. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XXIV redovnu sednicu i zapisnik sa XXIII redovne sednice. Razmatran je i usvojen Program upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2016.godinu, Izveštaj o realizaciji Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2015.godinu, Program poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap” za 2016.godinu, Izmene i dopune obrazloženja odluke o raspodeli dobiti za 2014.godinu, zatim Plan nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2016.godinu i Osnova za gazdovanje šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Kožica“.

Na XXIV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2016.godinu, broj 6049/2 od 29.12.2015.godine.

Na XXIV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2015.godinu, broj 6049/3 od 29.12.2015.godine.

Na XXIV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap” za 2016.godinu, broj 6049/4 od 29.12.2015.godine.

Na XXIV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o raspodeli dobiti za 2014.godinu, broj 6049/5 od 29.12.2015.godine.

Na XXIV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2016.godinu, broj 6049/6 od 29.12.2015.godine.

Na XXIV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Osnove za gazdovanje šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Kožica“, broj 6049/7 od 29.12.2015.godine.

Dvadeset peta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XXV redovnu sednicu održao je 29.01.2016.godine. XXV redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Ružica Grbić, Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Maja Binćesko. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XXV redovnu sednicu i zapisnik sa XXIV redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“za IV kvartal 2015.godine, zatim Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje područja Nacionalnog parka Đerdap. Razmatrano je i usvojeno i Popisano stanje drvnih sortimenata sa stanjem na dan 31.12.2015.godine i otpis celokupno navedene količine drvnih sortimenata na osnovu izveštaja komisije za popis nedovršene proizvodnje u šumi i popisa gotovih proizvoda na privremenom i glavnom stovarištu i Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja.

Na XXV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“za IV kvartal 2015.godine, broj 257/2 od 29.01.2016.godine.

Na XXV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje područja Nacionalnog parka Đerdap, broj 257/3 od 29.01.2016.godine.

Na XXV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Popisanog stanja drvnih sortimenata sa stanjem na dan 31.12.2015.godine, broj 257/4 od 29.01.2016.godine.

Na XXIV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Pravilnika o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja, broj 257/5 od 29.01.2016.godine.

Dvadeset šesta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XXVI redovnu sednicu održao je 29.02.2016.godine. XXVI redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Maja Binđesko. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XXVI redovnu sednicu i zapisnik sa XXV redovne sednice. Razmatran je i usvojen izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2015.godinu i Program poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2016.godinu (po primedbama Ministarstva privrede).

Na XXVI redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2015.godinu, broj 568/2 od 29.02.2016.godine.

Na XXVI redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2016.godinu, broj 568/3 od 29.02.2016.godine.

Dvadeset sedma redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XXVII redovnu sednicu održao je 04.04.2016.godine. XXVII redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Ružica Grbić, Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Maja Binđesko. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XXVII redovnu sednicu i zapisnik sa XXVI redovne sednice. Razmatran je i Godišnji plan gazdovanja lovištem „Đerdap„ za 2016./2017.godinu i Tržišni cenovnik ulovljene divljači, delova divljači i usluga u lovu za lovnu 2016./2017.godinu.

Na XXVII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja lovištem „Đerdap„ za 2016./2017.godinu, broj 1085/2 od 04.04.2016.godine.

Na XXVII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Tržišnog cenovnika ulovljene divljači, delova divljači i usluga u lovu za lovnu 2016./2017.godinu, broj 1085/3 od 04.04.2016.godine.

Dvadeset osma redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XXVIII redovnu sednicu održao je 27.04.2016.godine. XXVIII redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XXVIII redovnu sednicu i zapisnik sa XXVII redovne sednice. Razmatran je i Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za prvi kvartal 2016.godine i Cenovnik turističkih usluga JP „Nacionalni park Đerdap“ Donji Milanovac.

Na XXVIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za prvi kvartal 2016.godine, broj 1451/2 od 27.04.2016.godine.

Na XXVIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Cenovnika turističkih usluga JP „Nacionalni park Đerdap“ Donji Milanovac, broj 1451/3 od 27.04.2016.godine.

Dvadeset deveta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XXIX redovnu sednicu održao je 21.06.2016.godine. XXIX redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Ružica Grbić, Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XXIX redovnu sednicu i zapisnik sa XXVIII redovne sednice. Razmatrana je i usvojena Odluka o utvrđivanju i usvajnju godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2015.godinu i izveštaja nezavisnog revizora, zatim Odluka o raspodeli dobiti za 2015.godinu i Odluka o proglašenju ribarskog područja ,,Đerdap“. Razmatrana je i usvojena i Odluka o stavljanju van snage Cenovnika turističkih uslua JP ,,Nacionallni park Đerdap“ kao i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka Đerdap.

Na XXIX redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o utvrđivanju i usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2015.godinu i izveštaja nezavisnog revizora, broj 2236/2 od 21.06.2016.godine.

Na XXIX redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o raspodeli dobiti za 2015.godinu, broj 2236/3 od 21.06.2016.godine.

Na XXIX redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o proglašenju ribarskog područja ,,Đerdap“, broj 2236/4 od 21.06.2016.godine.

Na XXIX redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o stavljanju van snage Cenovnika turističkih uslua JP ,,Nacionallni park Đerdap“, broj 2236/5 od 21.06.2016.godine.

Na XXIX redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka Đerdap, broj 2236/6 od 21.06.2016.godine.

Trideseta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XXX redovnu sednicu održao je 01.08.2016.godine. XXX redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Ružica Grbić i Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XXX redovnu sednicu i zapisnik sa XXIX redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za drugi kvartal 2016.godine i Odluka o visini vrednosti dozvole za privredni ribolov na ribarskom području Đerdap za 2017.godinu.

Na XXX redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za drugi kvartal 2016.godine, broj 2740/2 od 01.08.2016.godine.

Na XXX redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o visini vrednosti dozvole za privredni ribolov na ribarskom području Đerdap za 2017.godinu, broj 2740/3 od 01.08.2016.godine.

Trideset prva redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XXXI redovnu sednicu održao je 12.09.2016.godine. XXXI redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Ružica Grbić, Jasmina Radulović. Dragan Kolarov i Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Maja Binđesko. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XXXI redovnu sednicu i zapisnik sa XXX redovne sednice. Razmatrana je i usvojena Odluka o imenovanju komisije za reviziju i Odluka o izmenama i dopunama odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka Đerdap

Na XXXI redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o imenovanju komisije za reviziju, broj 3287/2 od 12.09.2016.godine.

Na XXXI redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o izmenama i dopunama odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka Đerdap, broj 3287/3 od 12.09.2016.godine.

Trideset druga redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XXXII redovnu sednicu održao je 01.11.2016.godine. XXXII redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Ružica Grbić, Jasmina Radulović i Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Maja Binđesko. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XXXII redovnu sednicu i zapisnik sa XXXI redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.09.2016.godine, Predlog pilot projekta za rano otkrivanje šumskih požara i upozorenja na području JP NP Đerdap i Predlog projekta za praćenje zagađenja vode na području JP NP Đerdap

Na XXXII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.09.2016.godine, broj 4073/2 od 01.11.2016.godine.

Trideset treća redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XXXIII redovnu sednicu održao je 29.11.2016.godine. XXXIII redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragan Kolarov i Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Maja Binđesko. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XXXIII redovnu sednicu i zapisnik sa XXXII redovne sednice. Razmatran je i usvojen Godišnji program upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2017.godinu, Izmena i dopuna Godišnjeg plana gazdovanja lovištem ,,Đerdap“ za lovnu 2016/17.godinu, Godišnji program gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Golubac za 2017.godinu, Godišnji program gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Majdanpek za 2017.godinu, Godišnji programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Kladovo za 2017.godinu, zatim Godišnji plan gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2017.godinu i Program upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2017.godinu. Razmatran je i Zapisnik komisije o procenjenoj vrednosti korišćenih desktop računara radi prodaje putem oglasa.

Na XXXIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2017.godinu, broj 4421/2 od 29.11.2016.godine.

Na XXXIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Godišnjeg plana gazdovanja lovištem ,,Đerdap“ za lovnu 2016/17.godinu, broj 4421/3 od 29.11.2016.godine.

Na XXXIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Golubac za 2017.godinu, broj 4421/4 od 29.11.2016.godine.

Na XXXIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Majdanpek za 2017.godinu, broj 4421/5 od 29.11.2016.godine.

Na XXXIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Kladovo za 2017.godinu, broj 4421/6 od 29.11.2016.godine.

Na XXXIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2017.godinu, broj 4421/7 od 29.11.2016.godine.

Na XXXIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2017.godinu, broj 4421/8 od 29.11.2016.godine.

Na XXXIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Zapisnika br. 4389 od 25.11.2016.godine, komisije za utvrđivanje činjeničnog stanja u objektima JP,,Nacionalni park Đerdap“ u Oreškovici za otpis osnovnih sredstava, broj 4421/10 od 29.11.2016.godine.

Trideset četvrta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XXXIV redovnu sednicu održao je 27.12.2016.godine. XXXIV redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Ružica Grbić, Dragan Kolarov i Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Maja Binđesko. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XXXIV redovnu sednicu i zapisnik sa XXXIII redovne sednice. Razmatran je i usvojen Program poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2017.godinu, zatim Plan nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2017.godinu. Razmatrana je i usvojena Revizija Lovne Osnove lovišta,,Đerdap“ za period od 01.04.2017.godine do 31.03.2023.godine, kao i Izveštaj o realizaciji Programa upravljanja nacionalnim parkom Đerdap za 2016.godinu.

Na XXXIV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Program poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2017.godinu, broj 4753/2 od 27.12.2016.godine.

Na XXXIV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2017.godinu, broj 4753/3 od 27.12.2016.godine.

Na XXXIV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Revizije Lovne Osnove lovišta,,Đerdap“ za period od 01.04.2017.godine do 31.03.2023.godine, broj 4753/4 od 27.12.2016.godine.

Na XXXIV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaj o realizaciji Programa upravljanja nacionalnim parkom Đerdap za 2016.godinu, broj 4753/5 od 27.12.2016.godine.

Na XXXIV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o o prihvatanju dopune zapisnika koja se odnosi na predlog komisije za otpis procenjenih vrednosti desk top računara od 23.11.2016.godine, prihvataju se podaci šifara konfiguracija računara sa godinom kupovine radi prodaje putem oglasa, broj 4753/6-1 od 27.12.2016.godine.

Na XXXIV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka Nadzorni odbor je saglasan sa predlogom ugovora o zakupu koji bi se zaključio između Elektroprivrede Srbije JP Beograd, ogranak HE Đerdap, JP,,Nacionalni park Đerdap“ i Preduzeća za telekomunikacije ,,Telekom Srbije“, akcionarsko društvo Beograd. Daje se u zadatak stručnim službama JP,,Nacionalni park Đerdap“ da navedenu saglasnost dostave resornom Ministarstvu – Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, broj 4753/6-2 od 27.12.2016.godine.

Trideset peta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XXXV redovnu sednicu održao je 30.01.2017.godine. XXXV redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Ružica Grbić, Dragan Kolarov i Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Maja Binđesko. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XXXV redovnu sednicu i zapisnik sa XXXIV redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.12.2016.godine kao i Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana uravljanja Nacionalim parkom Đerdap za period 2017-2026.god.

Na XXXV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.12.2016.godine, broj 277/2 od 30.01.2017.godine.

Na XXXV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana uravljanja Nacionalim parkom Đerdap za period 2017-2026.god., broj 277/3 od 30.01.2017.godine

Trideset šesta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XXXVI redovnu sednicu održao je 27.02.2017.godine. XXXVI redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Ružica Grbić i Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XXXVI redovnu sednicu i zapisnik sa XXXV redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2016.godinu kao i Izveštaj o aktivnostima oko korporativnog upravljanja JP,,Nacionalni park Đerdap“.

Na XXXVI redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2016.godinu, broj 692/2 od 27.02.2017.godine.

Na XXXVI redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o aktivnostima oko korporativnog upravljanja JP,,Nacionalni park Đerdap“, broj 692/3 od 27.02.2017.godine.

Trideset sedma redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XXXVII redovnu sednicu održao je 27.03.2017.godine. XXXVII redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Ružica Grbić i Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XXXVII redovnu sednicu i zapisnik sa XXXVI redovne sednice. Razmatrane su i usvojene Izmene i dopune Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini Javnog preduzeća,,Nacionalni park Đerdap“ za 2017.godinu na osnovu Mišljenja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine broj: 011-00-00007/2017-09 od 01.februara 2017.godine, zatim Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća,,Nacionalni park Đerdap“ za 2017.godinu na osnovu Mišljenja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine broj: 011-00-00007/2017-09 od 01.februara 2017.godine, kao i Plan Upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za period 2017-2026.godine, radi usklađivanja sa Zakonom o Nacionalnim parkovima.Usvojen je Godišnji plan gazdovanja lovištem ,,Đerdap“ za 2017/2018.godinu i Tržišni cenovnik ulovljene divljači, delova divljači i usluga u lovu za lovnu 2017/2018.godinu.

Na XXXVII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini Javnog preduzeća,,Nacionalni park Đerdap“ za 2017.godinu, broj 1264/2/2 od 27.03.2017.godine.

Na XXXVII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa poslovanja JP,,Nacionalni park Đerdap“, broj 1264/3 od 27.03.2017.godine.

Na XXXVII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Plana Upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za period 2017-2026.godine, broj 1264/4 od 27.03.2017.godine.

Na XXXVII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja lovištem ,,Đerdap“ za 2017/2018.godinu, broj 1264/5 od 27.03.2017.godine.

Na XXXVII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Tržišni cenovnik ulovljene divljači, delova divljači i usluga u lovu za lovnu 2017/2018.godinu, broj 1264/6 od 27.03.2017.godine.

Trideset osma redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XXXVIII redovnu sednicu održao je 28.04.2017.godine. XXXVIII redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović i Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XXXVIII redovnu sednicu i zapisnik sa XXXVII redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća,,Nacionalni park Đerdap“ za period 01.01. – 31.03.2017.godine, kao i Statut Javnog preduzeća,,Nacionalni park Đerdap“Donji Milanovac, radi usklađivanja sa Zakonom o javnim preduzećima (..Sl. glasnik RS“, br. 15/2016) i Odlukom Osnivača o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ Donji Milanovac sa Zakonom o javnim preduzećima (,,Sl.glasnik RS“, br. 5/2017, br. Odluke 05 br. 023-354/2017 od 24.01.2017.godine)..

Na XXXVIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća,,Nacionalni park Đerdap“ za period 01.01. – 31.03.2017.godine, broj 1788/2 od 28.04.2017.godine.

Na XXXVIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Statuta Javnog preduzeća,,Nacionalni park Đerdap“ Donji Milanovac, broj 1788/2 od 28.04.2017.godine.

Trideset deveta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XXXIX redovnu sednicu održao je 23.06.2017.godine. XXXIX redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Ružica Grbić, Dragan Kolarov i Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XXXIX redovnu sednicu i zapisnik sa XXXVIII redovne sednice. Razmatran je i usvojen Godišnji finansijski izveštaj Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2016.godinu i izveštaj nezavisnog revizora, razmatrana je i usvojena i Odluka o raspodeli dobiti za 2016.godinu, Sanacioni plan za Gazdinsku jedinicu ,,Zlatica“ i Rebalans plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2017.godinu.

Na XXXIX redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o utvrđivanju i usvajnju godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2016.godinu i izveštaja nezavisnog revizora, broj 2530/2 od 23.06.2017.godine.

Na XXXIX redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o raspodeli dobiti za 2016.godinu, broj 2530/3 od 23.06.2017.godine.

Na XXXIX redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Sanacionog plana za Gazdinsku jedinicu ,,Zlatica“, broj 2530/4 od 23.06.2017.godine.

Na XXXIX redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o Rebalansa plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2017.godinu.broj 2530/5 od 23.06.2017.godine.

Četrdeseta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XL redovnu sednicu održao je 28.07.2017.godine. XL redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Dragan Kolarov i Milanko Maksimović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XL redovnu sednicu i zapisnik sa XXXIX redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.06.2017.godine i Odluka o visini vrednosti dozvole za privredni ribolov na ribarskom području Đerdap za 2018.godinu. Doneta je i Odluka o usvajanju Osnove za gazdovanja šumama u državnoj svojini za Gazdinsku jedinicu Štrbačko korito kao i Odluka o usvajanju Osnove za gazdovanja šumama u državnoj svojini za Gazdinsku jedinicu Zlatica.

Na XL redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.06.2017.godine, broj 2986/2 od 28.07.2017.godine.

Na XL redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o visini vrednosti dozvole za privredni ribolov na ribarskom području Đerdap za 2018.godinu, broj 2986/3 od 28.07.2017.godine.

Na XL redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Osnove za gazdovanja šumama u državnoj svojini za Gazdinsku jedinicu Štrbačko korito, broj 2986/4 od 28.07.2017.godine.

Na XL redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Osnove za gazdovanja šumama u državnoj svojini za Gazdinsku jedinicu Zlatica, broj 2986/5 od 28.07.2017.godine.

Četrdeset prva redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XLI redovnu sednicu održao je 31.08.2017.godine. XLI redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Milanko Maksimović, Ružica Grbić i Jasmina Radulović, v.d. direktor Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XLI redovnu sednicu i zapisnik sa XL redovne sednice. Razmatran je i usvojen Statut Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“.

Na XLI redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Statuta Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, broj 3458/2 od 31.08.2017.godine.

Četrdeset druga redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XLII redovnu sednicu održao je 30.10.2017.godine. XLII redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Milanko Maksimović, Ružica Grbić i Jasmina Radulović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XLII redovnu sednicu i zapisnik sa XLI redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.09.2017.godine, zatim Izmena i dopuna tržišnog cenovnika ulovljene divljači, delova divljači i usluga u lovu za lovnu 2017/2018. godinu, Monitoring ribarskog područja ,,Đerdap“ kao i Cenovnik proizvoda iskorišćavanja šuma sa odštetnim cenovnicima JP,,Nacionalni park Đerdap“.

Na XLII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.09.2017.godine, broj 4581/2 od 30.10.2017.godine.

Na XLII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izmena i dopuna tržišnog cenovnika ulovljene divljači, delova divljači i usluga u lovu za lovnu 2017/2018. godinu, broj 4581/3 od 30.10.2017.godine.

Na XLII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Monitoringa ribarskog područja ,,Đerdap“, broj 4581/4 od 30.10.2017.godine.

Na XLII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Cenovnika proizvoda iskorišćavanja šuma sa odštetnim cenovnicima JP,,Nacionalni park Đerdap“, broj 4581/5 od 30.10.2017.godine.

Četrdeset treća redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XLIII redovnu sednicu održao je 30.11.2017.godine. XLIII redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Milanko Maksimović, Ružica Grbić i Jasmina Radulović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XLIII redovnu sednicu i zapisnik sa XLII redovne sednice. Razmatran je i usvojen Program upravljanja Nacionalnm parkom Đerdap za 2018.godinu, zatim Godišnji program upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2018.godinu. Razmatran je i usvojen Godišnji plan gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2018.godinu, zatim Godišnji program gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Golubac za 2018.godinu, Godišnji program gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Majdanpek za 2018.godinu i Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Kladovo za 2018.godinu. Razmatran je i usvojen Aneks ugovora o radu broj 1545 od 08.04.2015. godine sa v.d. direktorom Preduzeća Lazarom Mitrovićem i Pravilnik o poklonima zaposlenih u Javnom preduzeću ,,Nacionalni park Đerdap“.

Na XLIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa upravljanja Nacionalnm parkom Đerdap za 2018.godinu, broj 5127/2 od 30.11.2017.godine.

Na XLIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2018.godinu, broj 5127/3 od 30.11.2017.godine.

Na XLIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2018.godinu, broj 5127/4 od 30.11.2017.godine.

Na XLIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Golubac za 2018.godinu, broj 5127/5 od 30.11.2017.godine.

Na XLIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Majdanpek za 2018.godinu, broj 5127/6 od 30.11.2017.godine.

Na XLIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Kladovo za 2018.godinu, broj 5127/7 od 30.11.2017.godine.

Na XLIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Pravilnika o poklonima zaposlenih u Javnom preduzeću ,,Nacionalni park Đerdap“, broj 5127/9 od 30.11.2017.godine.

Četrdeset četvrta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XLIV redovnu sednicu održao je 25.12.2017.godine. XLIV redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Milanko Maksimović, Ružica Grbić i Jasmina Radulović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XLIV redovnu sednicu i zapisnik sa XLIII redovne sednice. Razmatran je i usvojen Programa poslovanja JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2018.godinu, zatim Izveštaj o realizaciji Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2017.godinu. Razmatran je i usvojen Cenovnik proizvoda iskorišćavanja šuma JP,,Nacionalni park Đerdap“ i stavljena je van snage Odluka o usvajanju Cenovnika proizvoda iskorišćavanja šuma sa odštetnim cenovnikom JP,,Nacionalni park Đerdap“, br. 4581/5 od 30.10.2017.godine, zatim Odštetni Cenovnik proizvoda iskorišćavanja šuma JP,,Nacionalni park Đerdap“ i Izmene i dopune Osnove za gazdovanje šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Đerdap“.

Na XLIV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa poslovanja JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2018.godinu, broj 5480/2 od 25.12.2017.godine.

Na XLIV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2017.godinu, broj 5480/4 od 25.12.2017.godine.

Na XLIV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Cenovnika proizvoda iskorišćavanja šuma JP,,Nacionalni park Đerdap“ i stavljanje van snage Odluke o usvajanju Cenovnika proizvoda iskorišćavanja šuma sa odštetnim cenovnikom JP,,Nacionalni park Đerdap“, br. 4581/5 od 30.10.2017.godine, broj 5480/5 od 25.12.2017.godine.

Na XLIV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Odštetnog Cenovnika proizvoda iskorišćavanja šuma JP,,Nacionalni park Đerdap“, broj 5480/6 od 25.12.2017.godine.

Na XLIV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Osnove za gazdovanje šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Đerdap“., broj 5480/7 od 25.12.2017.godine.

Četrdeset peta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XLV redovnu sednicu održao je 17.01.2018.godine. XLV redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Milanko Maksimović, Dr Meho Mahmutović i Jasmina Radulović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XLV redovnu sednicu i zapisnik sa XLIV redovne sednice. Razmatran je i usvojen Plan nabavki JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2018.godinu i Predlog polovnih motocikala (mopeda) za prodaju putem licitacije.

Na XLV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Plana nabavki JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2018.godinu, broj 162/2 od 17.01.2018.godine.

Na XLV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Predloga polovnih motocikala (mopeda) za prodaju putem licitacije, broj 162/3 od 17.01.2018.godine.

Četrdeset šesta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XLVI redovnu sednicu održao je 29.01.2018.godine. XLVI redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Milanko Maksimović, Ružica Grbić i Jasmina Radulović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XLVI redovnu sednicu i zapisnik sa XLV redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.12.2017.godine i Izmena i dopuna Plana upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ od 1040km do 940km za period od 01.januara 2011.godine do 31.12.2020.godine.

Na XLVI redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.12.2017.godine, broj 369/2 od 29.01.2018.godine.

Na XLV redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju izmena i dopuna Plana upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ od 1040km do 940km za period od 01.januara 2011.godine do 31.12.2020.godine, broj 369/3 od 29.01.2018.godine.

Četrdeset sedma redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XLVII redovnu sednicu održao je 26.02.2018.godine. XLVII redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Milanko Maksimović, Ružica Grbić i Jasmina Radulović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XLVII redovnu sednicu i zapisnik sa XLVI redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2017.godinu.

Na XLVII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2017.godinu, broj 740/2 od 26.02.2018.godine.

Četrdeset osma redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XLVIII redovnu sednicu održao je 10.04.2018.godine. XLVIII redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Milanko Maksimović, Ružica Grbić i Jasmina Radulović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XLVIII redovnu sednicu i zapisnik sa XLVII redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2017.godinu.

Na XLVIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja lovištem ,,Đerdap“ za period od 01.04.2018.godine do 31.03.2019.godine, broj 1406/2 od 10.04.2018.godine.

Na XLVIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Tržišnog cenovnika ulovljene divljači, delova divljači i usluga u lovu za lovnu 2018/2019.godinu, broj 1406/3 od 10.04.2018.godine.

Na XLVIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Odluke o prenosu vlasništva nad službenim pištoljima u korist Republike Srbije, broj 1406/4 od 10.04.2018.godine.

Četrdeset deveta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju XLIX redovnu sednicu održao je 30.04.2018.godine. XLIX redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Milanko Maksimović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za XLIX redovnu sednicu i zapisnik sa XLVIII redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.03.2018.godine, Zaključak o stavljanju van snage Odluke o imenovanju komisije za reviziju, br. 3287/2 od 12.09.2016.godine i Odluka o imenovanju komisije za reviziju.

Na XLIX redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.03.2018.godine, broj 1693/2 od 30.04.2018.godine.

Na XLVIII redovnoj sednici Nadzornog odbora donet je Zaključak o stavljanju van snage Odluke o imenovanju komisije za reviziju, br. 3287/2 od 12.09.2016.godine, broj 1693/3 od 30.04.2018.godine.

Na XLVIII redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o imenovanju komisije za reviziju, br. 3287/2 od 12.09.2016.godine, broj 1693/4 od 30.04.2018.godine.

Pedeseta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju L (pedesetu) redovnu sednicu održao je 26.06.2018.godine. L (pedesetoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za L (pedesetu) redovnu sednicu i zapisnik sa XLIX redovne sednice. Razmatrana je i usvojena Odluka o utvrđivanju i usvajnju godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2017.godinu i izveštaja nezavisnog revizora, Odluka o raspodeli dobiti za 2017.godinu, zatim Odluka o prodaji polovnih službenih motornih vozila po sistemu zamene starih vozila za nova vozila i Rebalans plana javnih nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2018.godinu.

Na L(pedesetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o utvrđivanju i usvajnju godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2017.godinu i izveštaja nezavisnog revizora, broj 2534/2 od 26.06.2018.godine.

Na L(pedesetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o raspodeli dobiti za 2017.godinu, broj 2534/3 od 26.06.2018.godine.

Na L(pedesetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o prodaji polovnih službenih motornih vozila po sistemu zamene starih vozila za nova vozila, broj 2534/4 od 26.06.2018.godine.

Na L(pedesetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Rebalans plana javnih nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2018.godinu, broj 2534/5 od 26.06.2018.godine.

Pedeset prva redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 51 (pedeset prvu) redovnu sednicu održao je 30.07.2018.godine. 51 (pedeset prvoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dejan Stijović, Dragana Milojković, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 51 (pedeset prvu) redovnu sednicu i zapisnik sa 50. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.06.2018.godine, zatim Odluka o visini vrednosti dozvole za privredni ribolov na ribarskom području Đerdap za 2019.godinu i Odluka o usvajanju Osnove gazdovanja šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Boljetinska reka“ (2018-2026). Razmatrana je i usvojena Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o korišćenju službenih stanova Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, kao i Zaključak o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju naknade – zakupnine za službene stanove Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, br. 510/8 od 01.03.2010.godine i razmatrana je i doneta Odluka o usvajanju Pravilnika o korišćenju službenih stanova Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“.

Na 51 (pedeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o i usvajnju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.06.2018.godine, broj 2996/2 od 30.07.2018.godine.

Na 51 (pedeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o visini vrednosti dozvole za privredni ribolov na ribarskom području Đerdap za 2019.godinu, broj 2996/3 od 30.07.2018.godine.

Na 51 (pedeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Osnove gazdovanja šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Boljetinska reka“ (2018-2026, broj 2996/4 od 30.07.2018.godine.

Na 51 (pedeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o korišćenju službenih stanova Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap, broj 2996/5 od 30.07.2018.godine.

Na 51 (pedeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora donet je Zaključak o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju naknade – zakupnine za službene stanove Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“,, broj 2996/6 od 30.07.2018.godine.

Na 51 (pedeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Pravilnika o korišćenju službenih stanova Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, broj 2996/7 od 30.07.2018.godine.

Pedeset druga redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 52 (pedeset drugu) redovnu sednicu održao je 30.08.2018.godine. 52 (pedeset drugoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Meho Mahmutović, Dejan Stijović, Dragana Milojković, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 52 (pedeset drugu) redovnu sednicu i zapisnik sa 51. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja za period 2019-2028.godine i donet je Zaključak o usvajanju Pravilnika o postupku provere alkoholisanosti i uticaja drugih sredstava zavisnosti zaposlenih u Javnom preduzeću „Nacionalni park Đerdap“.

Na 52 (pedeset drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o donošenju Dugoročnog i srednjoročnog plana poslovne strategije i razvoja za period 2019-2028.godine, broj 3445/2 od 30.08.2018.godine.

Na 52 (pedeset drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora donet je Zaključak o usvajanju Pravilnika o postupku provere alkoholisanosti i uticaja drugih sredstava zavisnosti zaposlenih u Javnom preduzeću „Nacionalni park Đerdap“, broj 3445/3 od 30.08.2018.godine.

Pedeset treća redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 53 (pedeset treću) redovnu sednicu održao je 26.10.2018.godine. 53 (pedeset trećoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 53 (pedeset treću) redovnu sednicu i zapisnik sa 52. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.09.2018.godine i Godišnji program upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2019.godinu.

Na 53 (pedeset trećoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.09.2018.godine, broj 4471/2 od 26.10.2018.godine.

Na 53 (pedeset trećoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2019.godinu, broj 4471/3 od 26.10.2018.godine.

Pedeset četvrta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 54 (pedeset četvrtu) redovnu sednicu održao je 26.11.2018.godine. 54 (pedeset četvrtoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Meho Mahmutović, Dragana Milojković i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 54 (pedeset četvrtu) redovnu sednicu i zapisnik sa 53. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Program upravljanja Nacionalnm parkom Đerdap za 2019.godinu i Plan nabavki JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2019.godinu, zatim Godišnji plan gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2019.godinu, Godišnji program gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Golubac za 2019.godinu, Godišnji program gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Majdanpek za 2019.godinu, Godišnji program gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Kladovo za 2019.godinu i Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Nacionalnog parka Đerdap.

Na 54 (pedeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa upravljanja Nacionalnm parkom Đerdap za 2019.godinu, broj 4961/2 od 26.11.2018.godine.

Na 54 (pedeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Plana nabavki JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2019.godinu, broj 4961/3 od 26.11.2018.godine.

Na 54 (pedeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2019.godinu, broj 4961/4 od 26.11.2018.godine.

Na 54 (pedeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Golubac za 2019.godinu, broj 4961/5 od 26.11.2018.godine.

Na 54 (pedeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Majdanpek za 2019.godinu, broj 4961/6 od 26.11.2018.godine.

Na 54 (pedeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Kladovo za 2019.godinu, broj 4961/7 od 26.11.2018.godine.

Na 54 (pedeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Pravilnika o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Nacionalnog parka Đerdap., broj 4961/8 od 26.11.2018.godine.

Pedeset peta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 55 (pedeset petu) redovnu sednicu održao je 24.12.2018.godine. 55 (pedeset petoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 55 (pedeset petu) redovnu sednicu i zapisnik sa 54. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Program poslovanja JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2019.godinu.

Na 55 (pedeset petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa poslovanja JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2019.godinu., broj 5340/2 od 24.12.2018.godine.

Na 55 (pedeset petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Programa upravljanja Nacionalnm parkom Đerdap za 2018.godinu, broj 5340/3 od 24.12.2018.godine.

Na 55 (pedeset petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Osnove gazdovanja šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Pecka bara“ (2019 – 2028), broj 5340/4 od 24.12.2018.godine.

Na 55 (pedeset petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o izradi Programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za period od 01.01.2021.godine do 31.12.2030.godine, broj 5340/5 od 24.12.2018.godine.

Na 55 (pedeset petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o izmenama i dopunama Cenovnika proizvoda iskorišćavanja šuma sa odštetnim cenovnicima Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac br. 283 od 28.01.2014. godine, broj 5340/6 od 24.12.2018.godine.

Na 55 (pedeset petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora donet je Zaključak o stavljanju van snage Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka Đerdap, broj 5340/7 od 24.12.2018.godine.

Na 55 (pedeset petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka Đerdap, broj 5340/8 od 24.12.2018.godine.

Pedeset šesta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 56 (pedeset šestu) redovnu sednicu održao je 30.01.2019.godine. 56 (pedeset šestoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 56 (pedeset šestu) redovnu sednicu i zapisnik sa 55. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.12.2018.godine i Odluka o izmeni odluke o raspodeli iskazane dobiti preduzeća za 2017.godinu.

Na 56 (pedeset šestoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.12.2018.godine, broj 465/2 od 30.01.2019.godine.

Na 56 (pedeset šestoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o izmeni odluke o raspodeli iskazane dobiti preduzeća za 2017.godinu, broj 465/3 od 30.01.2019.godine.

Pedeset sedma vanredna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 57 (pedeset sedmu) vanrednu sednicu održao je 13.02.2019.godine. 57 (pedeset sedmoj) vanrednoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 57 (pedeset sedmu) redovnu sednicu i zapisnik sa 56. redovne sednice. Razmatrana je i usvojena Revizija Godišnjeg plana gazdovanja lovištem ,,Đerdap“ za period od 11.02.2019.godine do 31.03.2019.godine i Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2018. godinu.

Na 57 (pedeset sedmoj) vanrednoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Revizija Godišnjeg plana gazdovanja lovištem ,,Đerdap“ za period od 11.02.2019.godine do 31.03.2019.godine, broj 678/2 od 13.02.2019.godine.

Na 57 (pedeset sedmoj) vanrednoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2018. godinu, broj 678/3 od 13.02.2019.godine.

Pedeset osma vanredna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 58 (pedeset osmu) vanrednu sednicu održao je 13.03.2019.godine. 58 (pedeset osmoj) vanrednoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 58 (pedeset osmu) vanrednu sednicu i zapisnik sa 57. vanredne sednice. Razmatrana je i usvojena Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Cenovnika proizvoda iskorišćavanja šuma Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ Donji Milanovac br. 5480/5 od 25.12.2017.godine.

Na 58 (pedeset osmoj) vanrednoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Cenovnika proizvoda iskorišćavanja šuma Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ Donji Milanovac br. 5480/5 od 25.12.2017.godine, broj 1068/2 od 13.03.2019.godine.

Pedeset deveta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 59 (pedeset devetu) redovnu sednicu održao je 28.03.2019.godine. 59 (pedeset devetoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 59 (pedeset devetu) redovnu sednicu i zapisnik sa 58. vanredne sednice. Razmatrana je i usvojena Osnova za gazdovanje šumama za GJ ,,Boljetinka“ (2019-2028) i Posebna osnova za gazdovanje šumama za GJ ,,Porečke šume“ (2019-2028). Razmatran je i usvojen Godišnji plan gazdovanja lovištem ,,Đerdap“ za period od 01.04.2019.godine do 31.03.2020.godine i Tržišni cenovnik ulovljene divljači i usluga u lovu za lovnu 2019/2020 godinu u lovištu ,,Đerdap“ za period od 01.04.2019.godine do 31.03.2020.godine.

Na 59 (pedeset devetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Osnove za gazdovanje šumama za GJ ,,Boljetinka“ (2019-2028) br. 1291/2 od 28.03.2019.godine.

Na 59 (pedeset devetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Posebne osnove za gazdovanje šumama za GJ ,,Porečke šume“ (2019-2028), br. 1291/3 od 28.03.2019.godine.

Na 59 (pedeset devetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja lovištem ,,Đerdap“ za period od 01.04.2019.godine do 31.03.2020.godine, br. 1291/4 od 28.03.2019.godine.

Na 59 (pedeset devetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Tržišnog cenovnika ulovljene divljači i usluga u lovu za lovnu 2019/2020 godinu u lovištu ,,Đerdap“ za period od 01.04.2019.godine do 31.03.2020.godine., br. 1291/5 od 28.03.2019.godine.

Šezdeseta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 60 (šezdesetu) redovnu sednicu održao je 24.04.2019.godine. 60 (šezdesetoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 60 (šezdesetu) redovnu sednicu i zapisnik sa 59. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.03.2019.godine i Dopuna elaborata o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini za Javno preduzeće ,,Nacionalni park Đerdap“ iz Donjeg Milanovca.

Na 60 (šezdesetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.03.2019.godine, br. 1796/2 od 24.04.2019.godine.

Na 60 (šezdesetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Dopune elaborata o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini za Javno preduzeće ,,Nacionalni park Đerdap“ iz Donjeg Milanovca br. 1796/3 od 24.04.2019.godine.

Šezdeset prva redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 61 (šezdeset prvu) redovnu sednicu održao je 27.06.2019.godine. 61 (šezdeset prvoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 61 (šezdeset prvu) redovnu sednicu i zapisnik sa 60. redovne sednice. Razmatrana je i usvojena Odluka o utvrđivanju i usvajnju godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2018.godinu i izveštaja nezavisnog revizora i Odluka o raspodeli dobiti za 2018.godinu. Razmatrana je i usvojena izmena Programa upravljanja Nacionalnm parkom Đerdap za 2019.godinu.

Na 61 (šezdeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o utvrđivanju i usvajnju godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2018.godinu i izveštaja nezavisnog revizora, br. 2707/2 od 27.06.2019.godine.

Na 61 (šezdeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o raspodeli dobiti za 2018.godinu, br. 2707/3 od 27.06.2019.godine.

Na 61 (šezdeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju izmena Programa upravljanja Nacionalnm parkom Đerdap za 2019.godinu, br. 2707/4 od 27.06.2019.godine.

Šezdeset druga redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 62 (šezdeset drugu) redovnu sednicu održao je 29.07.2019.godine. 62 (šezdeset drugoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović i Dragana Milojković, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 62 (šezdeset drugu) redovnu sednicu i zapisnik sa 61. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.06.2019.godine. Razmatrana je i usvojena Odluka o visini vrednosti dozvole za privredni ribolov na ribarskom području „Đerdap“ za 2020.godinu i Rebalans Plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2019.godinu. Razmatrana je i usvojena Odluka o izmenama i dopunama Odkuke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka Đerdap.

Na 62 (šezdeset drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.06.2019.godine, br. 3200/2 od 29.07.2019.godine.

Na 62 (šezdeset drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o visini vrednosti dozvole za privredni ribolov na ribarskom području „Đerdap“ za 2020.godinu, br. 3200/3 od 29.07.2019.godine.

Na 62 (šezdeset drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Rebalansa Plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2019.godinu, br. 3200/4 od 29.07.2019.godine.

Na 62 (šezdeset drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odkuke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka Đerdap, br. 3200/5 od 29.07.2019.godine. (.pdf) (i prečišćen tekst kompletne Odluke, br. 3200/5-1 od 29.07.2019.godine). (.pdf)

Šezdeset treća redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 63 (šezdeset treću) redovnu sednicu održao je 28.10.2019.godine. 63 (šezdeset trećoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković i Dejan Stijović, izvršni direktor Mr Nenad Radaković i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 63 (šezdeset treću) redovnu sednicu i zapisnik sa 62. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.09.2019.godine. Razmatran je i usvojen Program upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za period 2021-2030.godine. Razmatrana je i usvojena Izmena i dopuna Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2019.godinu.

Na 63 (šezdeset trećoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.09.2019.godine, br. 4744/2 od 28.10.2019.godine. 

Na 63 (šezdeset trećoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za period 2021-2030.godine, br. 4744/3 od 28.10.2019.godine. 

Na 63 (šezdeset trećoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2019.godinu, br. 4744/4 od 28.10.2019.godine.

Šezdeset četvrta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 64 (šezdeset četvrtu) redovnu sednicu održao je 27.11.2019.godine. 64 (šezdeset četvrtoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 64 (šezdeset četvrtu) redovnu sednicu i zapisnik sa 63. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Program upravljanja Nacionalnm parkom Đerdap za 2020.godinu. Razmatran je i usvojen Godišnji plan gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2020.godinu. Razmatran je i usvojen Godišnji program gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Golubac za 2020.godinu. Razmatran je i usvojen Godišnji program gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Majdanpek za 2020.godinu i Godišnji program gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Kladovo za 2020.godinu. Razmatrana je i usvojena Odluka o izmenjenom predlogu ugovora o zakupu koji bi se zaključio između, JP,,Nacionalni park Đerdap“ i Preduzeća za Telekomunikacije ,,Telekom Srbije“akcionarsko društvo Beograd. Razmatran je i usvojen Program monitoringa Ribarskog područja ,,Đerdap“ za 2019.godinu i Godišnji program upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2020.godinu.

Na 64 (šezdeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa upravljanja Nacionalnm parkom Đerdap za 2020.godinu, br. 5093/2 od 27.11.2019.godine.

Na 64 (šezdeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2020.godinu, br. 5093/3 od 27.11.2019.godine.

Na 64 (šezdeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Golubac za 2020.godinu, br. 5093/4 od 27.11.2019.godine.

Na 64 (šezdeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Majdanpek za 2020.godinu, br. 5093/5 od 27.11.2019.godine.

Na 64 (šezdeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Kladovo za 2020.godinu, br. 5093/6 od 27.11.2019.godine.

Na 64 (šezdeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o izmenjenom predlogu ugovora o zakupu koji bi se zaključio između, JP,,Nacionalni park Đerdap“ i Preduzeća za Telekomunikacije ,,Telekom Srbije“akcionarsko društvo Beograd., br. 5093/7 od 27.11.2019.godine.

Na 64 (šezdeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa monitoringa Ribarskog područja ,,Đerdap“ za 2019.godinu, br. 5093/8 od 27.11.2019.godine.

Na 64 (šezdeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnji program upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2020.godinu, br. 5093/9 od 27.11.2019.godine.

Šezdeset peta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 65 (šezdeset petu) redovnu sednicu održao je 13.12.2019.godine. 65 (šezdeset petoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Sanja Manojlović. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 65 (šezdeset petu) redovnu sednicu i zapisnik sa 64. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Program poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2020.godinu. Razmatran je i usvojen Plan nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2020.godinu kao i Izveštaj o realizaciji Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2019.godinu i Izveštaj komisije za reviziju.

Na 65 (šezdeset petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2020.godinu, br. 5311/2 od 13.12.2019.godine.

Na 65 (šezdeset petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2020.godinu, br. 5311/3 od 13.12.2019.godine.

Na 65 (šezdeset petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2019.godinu, br. 5311/4 od 13.12.2019.godine.

Na 65 (šezdeset petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja komisije za reviziju, br. 5311/5 od 13.12.2019.godine.

Šezdeset šesta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 66 (šezdeset šestu) redovnu sednicu održao je 29.01.2020.godine. 66 (šezdeset šestoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dr Mego Mahmutović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 66 (šezdeset šestu) redovnu sednicu i zapisnik sa 65. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.12.2019.godine. Razmatran je i usvojen Izveštaja o realizaciji godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem „Đerdap“ za 2019. godinu kao i izmena i dopuna Godišnjeg plana gazdovanja lovištem “ Đerdap “ za period od 01.04.2019. godine do 31.03.2020. godine.

Na 66 (šezdeset šestoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.12.2019.godine, br. 359/2 od 29.01.2020.godine.

Na 66 (šezdeset šestoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem „Đerdap“ za 2019. godinu, br. 359/3 od 29.01.2020.godine.

Na 66 (šezdeset šestoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju izmena i dopuna Godišnjeg plana gazdovanja lovištem “ Đerdap “ za period od 01.04.2019. godine do 31.03.2020. godine, br. 359/4 od 29.01.2020.godine.

Šezdeset sedma redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 67 (šezdeset sedmu) redovnu sednicu održao je 01.04.2020.godine, elektronskim putem. U 67 (šezdeset sedmoj) redovnoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dr Meho Mahmutović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 67 (šezdeset sedmu) redovnu sednicu i zapisnik sa 66. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Godišnji plan gazdovanja lovištem ,,Đerdap“ za period od 01.04.2020.godine do 31.03.2021.godine i Tržišni cenovnik ulovljene divljači i usluga u lovu za lovnu 2020/2021 godinu u lovištu ,,Đerdap“ za period od 01.04.2020.godine do 31.03.2021.godine. Razmatrana je i usvojena Odluka o obrazovanju Ogranka ,,Lovačka kuća Oreškovica“, Odluka o odgovornom licu za čuvanje, držanje, izdavanje i vođenje evidencije službenog oružja u Javnom preduzeću ,,Nacionalni park Đerdap“ i Odluka o prihvatanju Projekta konkursa budžetskog fonda za lovstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Na 67 (šezdeset sedmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja lovištem ,,Đerdap“ za period od 01.04.2020.godine do 31.03.2021.godine, br. 1561/2 od 01.04.2020.godine.

Na 67 (šezdeset sedmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Tržišni cenovnik ulovljene divljači i usluga u lovu za lovnu 2020/2021 godinu u lovištu ,,Đerdap“ za period od 01.04.2020.godine do 31.03.2021.godine, br. 1561/3 od 01.04.2020.godine.

Na 67 (šezdeset sedmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o obrazovanju Ogranka ,,Lovačka kuća Oreškovica“, br. 1561/4 od 01.04.2020.godine.

Na 67 (šezdeset sedmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o odgovornom licu za čuvanje, držanje, izdavanje i vođenje evidencije službenog oružja u Javnom preduzeću ,,Nacionalni park Đerdap“, br. 1561/5 od 01.04.2020.godine.

Na 67 (šezdeset sedmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o prihvatanju Projekta konkursa budžetskog fonda za lovstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, br. 1561/6 od 01.04.2020.godine.

Šezdeset osma redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 68 (šezdeset osmu) redovnu sednicu održao je 13.05.2020.godine, elektronskim putem. U 68 (šezdeset osmoj) redovnoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, Dr Meho Mahmutović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 68 (šezdeset osmu) redovnu sednicu i zapisnik sa 67. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2020.godinu, zatim Rebalans Plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2020.godinu i Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.03.2020.godine.

Na 68 (šezdeset osmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2020.godinu, br. 2410/2 od 13.05.2020.godine.

Na 68 (šezdeset osmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Rebalansa Plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2020.godinu, br. 2410/3 od 13.05.2020.godine.

Na 68 (šezdeset osmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.03.2020.godine, br. 2410/4 od 13.05.2020.godine.

Šezdeset deveta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 69 (šezdeset devetu) redovnu sednicu održao je 28.07.2020.godine, elektronskim putem. U 69 (šezdeset devetoj) redovnoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 69 (šezdeset devetu) redovnu  sednicu  i zapisnik sa 68. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Godišnji finansijski izveštaj Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2019.godinu i izveštaj nezavisnog revizora, zatim Odluka o raspodeli dobiti za 2019.godinu i Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.06.2020.godine. Razmatran je i usvojen Plan nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2020.godinu (usklađivanje sa novim Zakonom o javnim nabavkama ,,Sl.glasnik RS“, br. 91/2019), Odluka o visini vrednosti dozvole za privredni ribolov na  ribarskom području „Đerdap“ za 2021.godinu, zatim Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila i Predlog polovnih motocikala (mopeda) za prodaju putem licitacije.

Na 69 (šezdeset devetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka ousvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća ,,Nacionalni parkĐerdap“, Donji Milanovac za 2019.godinu i izveštaj nezavisnog revizora, br. 3844/2 od 28.07.2020.godine.

Na 69 (šezdeset devetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka oraspodeli dobiti za 2019.godinu, br. 3844/3 od 28.07.2020.godine.

Na 69 (šezdeset devetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka ousvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.06.2020.godine, br. 3844/4 od28.07.2020.godine.

Na 69 (šezdeset devetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka ousvajanju Plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2020.godinu(usklađivanje sa novim Zakonom o javnim nabavkama ,,Sl.glasnik RS“, br. 91/2019), br.3844/5 od 28.07.2020.godine.

Na 69 (šezdeset devetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka ovisini vrednosti dozvole za privredni ribolov na ribarskom području „Đerdap“ za2021.godinu, br. 3844/6 od 28.07.2020.godine.

Na 69 (šezdeset devetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka ousvajanju Plana primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zaraznebolesti, br. 3844/7 od 28.07.2020.godine.

Na 69 (šezdeset devetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka ousvajanju Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila, br. 3844/8 od 28.07.2020.godine.

Na 69 (šezdeset devetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka ousvajanju Predloga polovnih motocikala (mopeda) za prodaju putem licitacije, br.3844/9 od 28.07.2020.godine.

Sedamdeseta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 70 (sedamdesetu)
redovnu sednicu održao je 02.10.2020.godine, elektronskim putem. U 70 (sedamdesetoj)
redovnoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i
članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, Dr Meho
Mahmutović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Jelena
Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 70 (sedamdesetu) redovnu
sednicu i zapisnik sa 69. redovne sednice. Razmatrane i usvojene su Izmene i dopune
Plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2020.godinu.

Na 70 (sedamdesetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanjuIzmena i dopuna Plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za2020.godinu, br. 4871/2 od 02.10.2020.godine.

Sedamdeset prva redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 71 (sedamdeset
prvu) redovnu sednicu održao je 29.10.2020.godine, elektronskim putem. U 71
(sedamdeset prvoj) redovnoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr
Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana
Milojković, Dr Meho Mahmutović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i
zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 71
(sedamdeset prvu) redovnu sednicu i zapisnik sa 70. redovne sednice. Razmatran i
usvojen je Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća
,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.09.2020.godine, Program
upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2021. godinu. Doneta je i Odluka o
prihvatanju konkursa za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva
Republike Srbije u 2020. godini, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede.

Na 71 (sedamdeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka ousvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.09.2020.godine, br. 5162/2 od29.10.2020.godine.

Na 71 (sedamdeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka ousvajanju Programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2021. godinu, br.5162/3 od 29.10.2020.godine.

Na 71 (sedamdeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka oprihvatanju konkursa za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstvaRepublike Srbije u 2020. godini, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva ivodoprivrede, br. 5162/4 od 29.10.2020.godine.

Sedamdeset druga redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 72 (sedamdeset drugu) redovnu sednicu održao je 30.11.2020.godine, elektronskim putem. U 72 (sedamdeset drugoj) redovnoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, Dr Meho Mahmutović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 72 (sedamdeset drugu) redovnu sednicu i zapisnik sa 71. redovne sednice. Razmatran i usvojen je Program upravljanja Nacionalnm parkom Đerdap za 2021.godinu, Godišnji plan gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2021.godinu, Godišnji program gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Golubac za 2021.godinu, Godišnji program gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Majdanpek za 2021.godinu i Godišnji program gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Kladovo za 2021.godinu. Donete su i Odluka o usvajanju Osnove za gazdovanja šumama u državnoj svojini za Gazdinsku jedinicu ,,Leva reka“ (2021 – 2030) i Odluka o usvajanju Plana upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za period od 2020-2029.godine.

Na 72 (sedamdeset drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa upravljanja Nacionalnm parkom Đerdap za 2021.godinu, br. 5546/2 od 30.11.2020.godine.

Na 72 (sedamdeset drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2021.godinu, br. 5546/3 od 30.11.2020.godine.

Na 72 (sedamdeset drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Golubac za 2021.godinu, br. 5546/4 od 30.11.2020.godine.

Na 72 (sedamdeset drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Majdanpek za 2021.godinu, br. 5546/5 od 30.11.2020.godine.

Na 72 (sedamdeset drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Kladovo za 2021.godinu, br. 5546/6 od 30.11.2020.godine.

Na 72 (sedamdeset drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Osnove za gazdovanja šumama u državnoj svojini za Gazdinsku jedinicu ,,Leva reka“ (2021 – 2030), br. 5546/7 od 30.11.2020.godine.

Na 72 (sedamdeset drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Plana upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za period od 2020-2029.godine, br. 5546/8 od 30.11.2020.godine.

Sedamdeset treća redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 73 (sedamdeset treću) redovnu sednicu održao je 25.12.2020.godine, elektronskim putem. U 73 (sedamdeset trećoj) redovnoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, Dr Meho Mahmutović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 73 (sedamdeset drugu) redovnu sednicu i zapisnik sa 72. redovne sednice. Razmatran i usvojen je Program poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2021.godinu, Plan nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2021.godinu, Pravilnik o bližem uređivanju postupaka javnih nabavki u JP ,,Nacionalni park Đerdap“ i Izveštaj o realizaciji Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2020.godinu.

Na 73 (sedamdeset trećoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2021.godinu, br. 5850/2 od 25.12.2020.godine.

Na 73 (sedamdeset trećoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2021.godinu, br. 5850/3 od 25.12.2020.godine.

Na 73 (sedamdeset trećoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Pravilnika o bližem uređivanju postupaka javnih nabavki u JP ,,Nacionalni park Đerdap“, br. 5850/4 od 25.12.2020.godine.

Na 73 (sedamdeset trećoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2020.godinu, br. 5850/5 od 25.12.2020.godine.

Sedamdeset četvrta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 74 (sedamdeset četvrtu) redovnu sednicu održao je 22.01.2021.godine, elektronskim putem. U 74 (sedamdeset četvrtoj) redovnoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, Dr Meho Mahmutović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 74 (sedamdeset četvrtu) redovnu sednicu i zapisnik sa 73. redovne sednice. Razmatran i usvojen je Zaključak o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2021.godinu, br.5850/2 od 25.12.2020.godine, kao i Zaključak o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2021.godinu, br.5850/3 od 25.12.2020.godine. Razmatran i usvojen je Program poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2021.godinu i Plan nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2021.godinu.

Na 74 (sedamdeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Zaključka o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2021.godinu, br.5850/2 od 25.12.2020.godine, br. 285/2 od 22.01.2021.godine.

Na 74 (sedamdeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Zaključka o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2021.godinu, br.5850/3 od 25.12.2020.godine, br. 285/3 od 22.01.2021.godine.

Na 74 (sedamdeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2021.godinu, br.5850/3 od 25.12.2020.godine, br. 285/4 od 22.01.2021.godine.

Na 74 (sedamdeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Plan nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2021.godinu, br. 285/5 od 22.01.2021.godine.

Sedamdeset peta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 75 (sedamdeset petu) redovnu sednicu održao je 29.01.2021.godine, elektronskim putem. U 75 (sedamdeset petoj) redovnoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, Dr Meho Mahmutović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 75 (sedamdeset petu) redovnu sednicu i zapisnik sa 74. redovne sednice. Razmatran i usvojen je Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.12.2020.godine.

Na 75 (sedamdeset petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.12.2020.godine, br. 444/2 od 29.01.2021.godine.

Sedamdeset šesta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 76 (sedamdeset šestu) redovnu sednicu održao je 22.02.2021.godine, elektronskim putem. U 76 (sedamdeset šestoj) redovnoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, Dr Meho Mahmutović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 76 (sedamdeset šestu) redovnu sednicu i zapisnik sa 75. redovne sednice. Razmatran i usvojen je Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem „Đerdap“ za 2020. godinu.

Na 76 (sedamdeset šestoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem „Đerdap“ za 2020. godinu, br. 940/2 od 22.02.2021.godine.

Sedamdeset sedma redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 77 (sedamdeset sedmu) redovnu sednicu održao je 29.03.2021.godine, elektronskim putem. U 77 (sedamdeset sedmoj) redovnoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, Dr Meho Mahmutović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 77 (sedamdeset sedmu) redovnu sednicu i zapisnik sa 76. redovne sednice. Razmatran i usvojen je Godišnji plan gazdovanja lovištem „Đerdap“ za period od 01.04.2021.godine do 31.03.2022. godine, Tržišni cenovnik ulovljene divljači i usluga u lovu za lovnu 2021/2022 godinu u lovištu ,,Đerdap“ za period od 01.04.2021.godine do 31.03.2022.godine, Lovna osnova lovišta ,,Đerdap“ za period od 01.04.2021.godine do 31.03.2031.godine, Program ulaganja u lovište „Đerdap“ za period od 2021.godine do 2040. godine kao i Predlog polovnih motorcikala (mopeda) za prodaju putem licitacije.

Na 77 (sedamdeset sedmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja lovištem „Đerdap“ za period od 01.04.2021.godine do 31.03.2022. godine, br. 1530/2 od 29.03.2021.godine.

Na 77 (sedamdeset sedmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Tržišnog cenovnika ulovljene divljači i usluga u lovu za lovnu 2021/2022 godinu u lovištu ,,Đerdap“ za period od 01.04.2021.godine do 31.03.2022.godine, br. 1530/3 od 29.03.2021.godine.

Na 77 (sedamdeset sedmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Lovne osnove lovišta ,,Đerdap“ za period od 01.04.2021.godine do 31.03.2031.godine, br. 1530/4 od 29.03.2021.godine.

Na 77 (sedamdeset sedmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa ulaganja u lovište „Đerdap“ za period od 2021.godine do 2040. godine, br. 1530/5 od 29.03.2021.godine.

Na 77 (sedamdeset sedmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Predloga za prodaju polovnih motora (mopeda) putem licitacije, br. 1530/6 od 29.03.2021.godine.

Sedamdeset osma redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 78 (sedamdeset osmu) redovnu sednicu održao je 26.04.2021.godine, elektronskim putem. U 78 (sedamdeset osmoj) redovnoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, Dr Meho Mahmutović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 78 (sedamdeset sedmu) redovnu sednicu i zapisnik sa 77. redovne sednice. Razmatran i usvojen je Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.03.2021.godine i Odluka o prodaji polovnog službenog motornog vozila po sistemu zamene starog vozila za novo vozilo.

Na 78 (sedamdeset osmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.03.2021.godine, br. 1997/2 od 26.04.2021.godine.

Na 78 (sedamdeset osmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o prodaji polovnog službenog motornog vozila po sistemu zamene starog vozila za novo vozilo, br. 1997/3 od 26.04.2021.godine.

Sedamdeset deveta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 79 (sedamdeset devetu) redovnu sednicu održao je 28.06.2021.godine, elektronskim putem. U 79 (sedamdeset devetoj) redovnoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, Dr Meho Mahmutović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 79 (sedamdeset devetu) redovnu sednicu i zapisnik sa 78. redovne sednice. Razmatrana je i doneta Odluka o utvrđivanju i usvajnju godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2020.godinu i izveštaja nezavisnog revizora, Odluka o raspodeli dobiti za 2020.godinu i Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2021.godinu.

Na 79 (sedamdeset devetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o utvrđivanju i usvajnju godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2020.godinu i izveštaja nezavisnog revizora, br. 2927/2 od 28.06.2021.godine.

Na 79 (sedamdeset devetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o raspodeli dobiti za 2020.godinu, br. 2927/3 od 28.06.2021.godine.

Na 79 (sedamdeset devetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2021.godinu, br. 2927/4 od 28.06.2021.godine.

Osamdeseta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 80 (osamdesetu) redovnu sednicu održao je 26.07.2021.godine, elektronskim putem. U 80 (osamdesetoj) redovnoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, Dr Meho Mahmutović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 80 (osamdesetu) redovnu sednicu i zapisnik sa 79. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.06.2021.godine i Odluka o visini vrednosti dozvole za privredni ribolov na ribarskom području ,,Đerdap“ za 2022.godinu.

Na 80 (osamdesetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o utvrđivanju i usvajnju Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.06.2021.godine, br. 3372/2 od 26.07.2021.godine.

Na 80 (osamdesetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o visini vrednosti dozvole za privredni ribolov na ribarskom području ,,Đerdap“ za 2022.godinu, br. 3372/3 od 26.07.2021.godine.

Osamdeset prva redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 81 (osamdeset prvu) redovnu sednicu održao je 06.10.2021.godine, elektronskim putem. U 81 (osamdeset prvoj) redovnoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, Dr Meho Mahmutović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 81 (osamdeset prvu) redovnu sednicu i zapisnik sa 80. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Cenovnik proizvoda iskorišćavanja šuma sa odštetnim cenovnikom Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Pravilnik o računovodstvu Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Pravilnik o sticanju prava na upotrebu zaštitnog znaka „Đerdap Geopark“ i slogana ,,Zato što vredi!“ i Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Nacionalnog parka Đerdap. Razmatran je i usvojen Izveštaj komisije za reviziju za 2019.godinu.

Na 81 (osamdeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajnju Cenovnika proizvoda iskorišćavanja šuma Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, br. 4328/2-1 od 06.10.2021.godine.

Na 81 (osamdeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajnju Odštetnim cenovnika proizvoda iskorišćavanja šuma Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, br. 4328/2-2 od 06.10.2021.godine.

Na 81 (osamdeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora donet je Pravilnik o računovodstvu Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, br. 4328/3 od 06.10.2021.godine.

Na 81 (osamdeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora donet je Pravilnik o sticanju prava na upotrebu zaštitnog znaka „Đerdap Geopark“ i slogana ,,Zato što vredi!“, br. 4328/4 od 06.10.2021.godine.

Na 81 (osamdeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora donet je Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Nacionalnog parka Đerdap, br. 4328/5 od 06.10.2021.godine.

Na 81 (osamdeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajnju Izveštaj komisije za reviziju za 2019.godinu, br. 4328/6 od 06.10.2021.godine.

Osamdeset druga redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 82 (osamdeset drugu) redovnu sednicu održao je 28.10.2021.godine, elektronskim putem. U 82 (osamdeset drugoj) redovnoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, Dr Meho Mahmutović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 82 (osamdeset drugu) redovnu sednicu i zapisnik sa 81. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.09.2021.godine, Pravilnika o računovodstvenim politikama u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima odnosno međunarodnim standardima finanasisjkog izveštavanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ i Godišnji program upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2022. godinu. Razmatran je i usvojen Pravilnik o korišćenju lovišta ,,Đerdap“, Pravilnik o čuvanju šuma, Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala i Lista kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja.

Na 82 (osamdeset drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.09.2021.godine, br. 4639-2 od 28.10.2021.godine.

Na 82 (osamdeset drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora donet je Pravilnik o računovodstvenim politikama u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima odnosno međunarodnim standardima finanasisjkog izveštavanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, br. 4639-3 od 28.10.2021.godine.

Na 82 (osamdeset drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2022. godinu, br. 4639-4 od 28.10.2021.godine.

Na 82 (osamdeset drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Pravilnika o korišćenju lovišta ,,Đerdap“, br. 4639-5 od 28.10.2021.godine.

Na 82 (osamdeset drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Pravilnika o čuvanju šuma, br. 4639-6 od 28.10.2021.godine.

Na 82 (osamdeset drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Pravilnika o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala, br. 4639-7 od 28.10.2021.godine.

Na 82 (osamdeset drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Liste kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja ., br. 4639-8 od 28.10.2021.godine.

Osamdeset treća redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 83 (osamdeset treću) redovnu sednicu održao je 22.11.2021.godine, elektronskim putem. U 83 (osamdeset trećoj) redovnoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, Dr Meho Mahmutović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 83 (osamdeset trću) redovnu sednicu i zapisnik sa 82. redovne sednice. Razmatrana je i usvojena Izmena Programa upravljanja Nacionalnm parkom Đerdap za 2021.godinu i Program upravljanja Nacionalnm parkom Đerdap za 2022.godinu. Razmatran je i usvojen Godišnji plan gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2022.godinu, Godišnji program gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Golubac za 2022.godinu, Godišnji program gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Majdanpek za 2022.godinu i Godišnji program gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Kladovo za 2022.godinu. Na 83 (osamdeset trećoj) redovnoj sednici donet je i Zaključak o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Komisije za reviziju br. 1693/4 od 30.04.2018. godine i Odluka o imenovanju Komisije za reviziju.

Na 83 (osamdeset trećoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izmena Programa upravljanja Nacionalnm parkom Đerdap za 2021.godinu, br. 4980-2 od 22.11.2021.godine.

Na 83 (osamdeset trećoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa upravljanja Nacionalnm parkom Đerdap za 2022.godinu, br. 4980-3 od 22.11.2021.godine.

Na 83 (osamdeset trećoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2022.godinu, br. 4980-4 od 22.11.2021.godine.

Na 83 (osamdeset trećoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Golubac za 2022.godinu, br. 4980-5 od 22.11.2021.godine.

Na 83 (osamdeset trećoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Majdanpek za 2022.godinu, br. 4980-6 od 22.11.2021.godine.

Na 83 (osamdeset trećoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Kladovo za 2022.godinu, br. 4980-7 od 22.11.2021.godine.

Na 83 (osamdeset trećoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Zaključka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Komisije za reviziju br. 1693/4 od 30.04.2018. godine, br. 4980-8 od 22.11.2021.godine.

Na 83 (osamdeset trećoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o imenovanju Komisije za reviziju, br. 4980-9 od 22.11.2021.godine.

Osamdeset četvrta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 84 (osamdeset četvrtu) redovnu sednicu održao je 09.12.2021.godine, elektronskim putem. U 84 (osamdeset četvrtoj) redovnoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, Dr Meho Mahmutović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 84 (osamdeset četvrtu) redovnu sednicu i zapisnik sa 83. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Program poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2022.godinu i Plan nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2022.godinu.

Na 84 (osamdeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2022.godinu, br. 5201-2 od 09.12.2021.godine.

Na 84 (osamdeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Plan nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2022.godinu, br. 5201-3 od 09.12.2021.godine.

Osamdeset peta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 85 (osamdeset petu) redovnu sednicu održao je 13.12.2021.godine, elektronskim putem. U 85 (osamdeset petoj) redovnoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, Dr Meho Mahmutović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 85 (osamdeset petu) redovnu sednicu i zapisnik sa 84. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Zaključak o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Plana upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za period od 2020-2029.godine, br. 5546/8 od 30.11.2020.godine i Odluka o usvajanju Plana upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za period od 2020-2029.godine.

Na 85 (osamdeset petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora donet je Zaključak o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Plana upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za period od 2020-2029.godine, br. 5546/8 od 30.11.2020.godine, br. 5236-2 od 13.12.2021.godine.

Na 85 (osamdeset petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Plana upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za period od 2020-2029.godine, br. 5236-3 od 13.12.2021.godine.

Osamdeset šesta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 86 (osamdeset šestu) redovnu sednicu održao je 29.12.2021.godine, elektronskim putem. U 86 (osamdeset šestoj) redovnoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, Dr Meho Mahmutović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 86 (osamdeset šestu) redovnu sednicu i zapisnik sa 85. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o realizaciji Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2021.godinu, Izveštaj komisije za reviziju za 2020.godinu, Zaključak o stavljanju van snage Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka Đerdap – prečišćen tekst, br. 3200/5-1 od 29.07.2019.godine i Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka Đerdap. Razmatrana je i usvojena i Odluka o naknadama za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene kod korisnika šuma i šumskog zemljišta Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ Donji Milanovac.

Na 86 (osamdeset šestoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2021.godinu, br. 5523-2 od 29.12.2021.godine.

Na 86 (osamdeset šestoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja komisije za reviziju za 2020.godinu, br. 5523-3 od 29.12.2021.godine.

Na 86 (osamdeset šestoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora donet je Zaključak o stavljanju van snage Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka Đerdap – prečišćen tekst, br. 3200/5-1 od 29.07.2019.godine, br. 5523-4 od 29.12.2021.godine.

Na 86 (osamdeset šestoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka Đerdap, br. 5523-5 od 29.12.2021.godine.

Na 86 (osamdeset šestoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o naknadama za korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene kod korisnika šuma i šumskog zemljišta Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ Donji Milanovac, br. 5523-6 od 29.12.2021.godine.

Osamdeset sedma redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 87 (osamdeset sedmu) redovnu sednicu održao je 27.01.2022.godine, elektronskim putem. U 87 (osamdeset sedmoj) redovnoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, Dr Meho Mahmutović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 87 (osamdeset sedmu) redovnu sednicu i zapisnik sa 86. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.12.2021.godine i Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem „Đerdap“ za 2021. godinu.

Na 87 (osamdeset sedmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.12.2021.godine, br. 354-2 od 27.01.2022.godine.

Na 87 (osamdeset sedmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem „Đerdap“ za 2021. godinu, br. 354-3 od 27.01.2022.godine.

Osamdeset osma redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 88 (osamdeset osmu) redovnu sednicu održao je 21.03.2022.godine, elektronskim putem. U 88 (osamdeset osmoj) redovnoj sednici učestvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, Dr Meho Mahmutović i Dejan Stijović, v.d. direktora Lazar Mitrović i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 88 (osamdeset osmu) redovnu sednicu i zapisnik sa 87. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Zaključak o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2022.godinu, br. 5201-2 od 09.12.2021.godine i Program poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2022.godinu. Razmatran je i usvojen Godišnji plan gazdovanja lovištem „Đerdap“ za period od 01.04.2022.godine do 31.03.2023.godine i Tržišni cenovnik ulovljene divljači i usluga u lovu za lovnu 2022/2023 godinu u lovištu ,,Đerdap“ za period od 01.04.2022.godine do 31.03.2023.godine.

Na 88 (osamdeset osmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora donet Zaključak o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2022.godinu, br. 5201-2 od 09.12.2021.godine, br. 1412-2 od 21.03.2022.godine.

Na 88 (osamdeset osmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2022.godinu, br. 1412-3 od 21.03.2022.godine.

Na 88 (osamdeset osmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja lovištem „Đerdap“ za period od 01.04.2022.godine do 31.03.2023.godine, br. 1412-4 od 21.03.2022.godine.

Na 88 (osamdeset osmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Tržišnog cenovnika ulovljene divljači i usluga u lovu za lovnu 2022/2023 godinu u lovištu ,,Đerdap“ za period od 01.04.2022.godine do 31.03.2023.godine., br. 1412-5 od 21.03.2022.godine.

Osamdeset deveta vanredna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 89 (osamdeset devetu) vanrednu sednicu održao je 26.04.2022.godine, u prostorijama Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“. 89 (osamdeset devetoj) vanrednoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, Dr Meho Mahmutović i Dejan Stijović, izvršni direktor Nenad Radaković i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 89 (osamdeset devetu) vanrednu sednicu. Nadzorni odbor upoznat je sa sa dešavanjima u vezi intervencije UBPOK-a (na osnovu zahteva Predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Dr Milije Bulatovića od 19.04.2022.godine) od strane izvršnog direktora Nenada Radakovića. Razmatran je i usvojen zapisnik sa 88. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.03.2022.godine i Osnova za gazdovanje šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Crni vrh“ (2022-2031).

Na 89 (osamdeset devetoj) vanrednoj sednici Nadzornog odbora donet je Zaključak na osnovu usmenog izveštaja Izvršnog direktora Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ Nenada Radakovića i izveštaja Savetnika direktora za pravne i opšte poslove Milana Đorđevića, o aktivnostima inspektora Uprave za sprovođenje krivičnih sankcija SBPOK-a, br. 2039-1 od 26.04.2022.godine.

Na 89 (osamdeset devetoj) vanrednoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.03.2022.godine, br. 2039-3 od 26.04.2022.godine.

Na 89 (osamdeset devetoj) vanrednoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Osnove za gazdovanje šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Crni vrh“ (2022-2031), br. 2039-4 od 26.04.2022.godine.

Devedeseta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 90 (devedesetu) redovnu sednicu održao je 27.05.2022.godine, u prostorijama Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“. 90 (devedesetoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković i Dejan Stijović, vd direktora Saša Janošević i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 90 (devedesetu) redovnu sednicu i zapisnik sa 89. vanredne sednice. Razmatrana je i usvojena Odluka o utvrđivanju i usvajnju godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2021.godinu i izveštaja nezavisnog revizora i Odluka o raspodeli dobiti za 2021.godinu. Razmatran je i usvojen Cenovnik proizvoda korišćenja šuma Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ i Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju ogranka ,,Lovačka kuća Oreškovica“ br. 1561/4 od 01.04.2020.godine. Pod tačkom Razno Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ upoznat je sa predlogom Memoranduma o razumevanju i saradnji sa ,,Alpen Tekija“ doo iz Kragujevca, ul. Cara Lazara br. 3 i informacijom o Projektu ,,Evropsko etno selo Tekija sa prikazom razvoja civilizacije u zemljama dunavskog sliva i čovečanstva“.

Na 90 (devedesetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o utvrđivanju i usvajnju godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2021.godinu i izveštaja nezavisnog revizora, br. 3054-2 od 27.06.2022.godine.

Na 90 (devedesetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o raspodeli dobiti za 2021.godinu, br. 3054-3 od 27.06.2022.godine.

Na 90 (devedesetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Cenovnika proizvoda korišćenja šuma Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, br. 3054-4 od 27.06.2022.godine.

Na 90 (devedesetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o o izmenama Odluke o obrazovanju ogranka ,,Lovačka kuća Oreškovica“ br. 1561/4 od 01.04.2020.godine, br. 3054-5 od 27.06.2022.godine.

Devedeset prva redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 91 (devedeset prvu) redovnu sednicu održao je 28.07.2022.godine, u prostorijama Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“. 91 (devedeset prvoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković i Dejan Stijović, vd direktora Saša Janošević i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 91 (devedeset prvu) redovnu sednicu i zapisnik sa 90. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.06.2022.godine. Razmatrana je i usvojena i Odluka o visini vrednosti dozvole za privredni ribolov na ribarskom području ,,Đerdap“ za 2023.godinu. Razmatran je i usvojen Zaključak o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Plana upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za period od 2020-2029.godine, br. 5236/3 od 13.12.2021.godine. Razmatrana je i usvojena Odluka o usvajanju Plana upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za period od 2020-2029.godine kao i Odluka o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“. Pod tačkom Razno donet je zaključak u vezi sa predlogom Memoranduma o razumevanju i saradnji sa ,,Alpen Tekija“ doo iz Kragujevca, ul. Cara Lazara br. 3 i informacija o Projektu ,,Evropsko etno selo Tekija sa prikazom razvoja civilizacije u zemljama dunavskog sliva i čovečanstva“.

Na 91 (devedeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.06.2022.godine, br. 3511-2 od 28.07.2022.godine.

Na 91 (devedeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o o visini vrednosti dozvole za privredni ribolov na ribarskom području ,,Đerdap“ za 2023.godinu, br. 3511-3 od 28.07.2022.godine.

Na 91 (devedeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora donet je Zaključak o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Plana upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za period od 2020-2029.godine, br. 5236/3 od 13.12.2021.godine, br. 3511-4 od 28.07.2022.godine.

Na 91 (devedeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Plana upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za period od 2020-2029.godine, br. 3511-5 od 28.07.2022.godine.

Na 91 (devedeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, br. 3511-6 od 28.07.2022.godine

Na 91 (devedeset prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora donet je Zaključak o u vezi sa predlogom Memoranduma o razumevanju i saradnji sa ,,Alpen Tekija“ doo iz Kragujevca, ul. Cara Lazara br. 3 i informacija o Projektu ,,Evropsko etno selo Tekija sa prikazom razvoja civilizacije u zemljama dunavskog sliva i čovečanstva“, br. 3511-7 od 28.07.2022.godine.

Devedeset druga vanredna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 92 (devedeset drugu) vanrednu sednicu održao je 08.09.2022.godine, elektronskim putem. U 92 (devedeset drugoj) vanrednoj sednici učestovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, Dejan Stijović i Meho Mahmutović, vd direktora Saša Janošević i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 92 (devedeset drugu) vanrednu elektronsku sednicu i zapisnik sa 91. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Zaključak o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Cenovnika proizvoda iskorišćavanja šuma Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac, br. 3054/4 od 27.06.2022.godine. Razmatrana je i usvojena Odluka o usvajanju Cenovnika proizvoda iskorišćavanja šuma Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac.

Na 92 (devedeset drugoj) vanrednoj sednici Nadzornog odbora donet je Zaključak o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Cenovnika proizvoda iskorišćavanja šuma Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac, br. 3054/4 od 27.06.2022.godine, br. 3981-2 od 08.09.2022.godine.

Na 92 (devedeset drugoj) vanrednoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Cenovnika proizvoda iskorišćavanja šuma Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac sa dopunjenim uslovima prodaje za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, br. 3981-3 od 08.09.2022.godine.

Devedeset treća redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 93 (devedeset treću) redovnu sednicu održao je 30.09.2022.godine, u prostorijama Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“. 93 (devedeset trećoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković i Dejan Stijović, vd direktora Saša Janošević i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 93 (devedeset treću) redovnu sednicu i zapisnik sa 92. vanredne elektroske sednice. Razmatran je i usvojen Zaključak o stavljanju van snage Odluke o raspodeli dobiti za 2021.godinu, br. 3054/3 od 27.06.2022.godine Razmatrana je i usvojena Odluka o raspodeli dobiti za 2021.godinu i Izveštaj komisije za reviziju za 2021.godinu.

Na 93 (devedeset trećoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora donet je Zaključak o stavljanju van snage Odluke o raspodeli dobiti za 2021.godinu, br. 3054/3 od 27.06.2022.godine, br. 4301-2 od 30.09.2022.godine.

Na 93 (devedeset trećoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o raspodeli dobiti za 2021.godinu, br. 4301-3 od 30.09.2022.godine.

Na 93 (devedeset trećoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja komisije za reviziju za 2021.godinu, br. 4301-4 od 30.09.2022.godine.

Devedeset četvrta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 94 (devedeset četvrtu) redovnu sednicu održao je 28.10.2022.godine, u prostorijama Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“. 94 (devedeset četvrtoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, dr Meho Mahmutović i Dejan Stijović, vd direktora Saša Janošević i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 94 (devedeset četvrtu) redovnu sednicu i zapisnik sa 93. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.09.2022.godine, Zaključak o stavljanju van snage Odluke o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, br. 3511/6 od 28.07.2022.godine i Odluka o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“. Razmatrana je i doneta Odluka o usvajanju Osnove za gazdovanje šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Desna reka“ (2023-2032) i Odluka o usvajanju Osnove za gazdovanje šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Đerdap“ (2023-2032). Razmatran je i usvojen Godišnji programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2023.godinu.

Na 94 (devedeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora donet je Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.09.2022.godine, br. 4655-2 od 28.10.2022.godine.

Na 94 (devedeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora donet je Zaključak o stavljanju van snage Odluke o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, br. 3511/6 od 28.07.2022.godine, br. 4655-3 od 28.10.2022.godine.

Na 94 (devedeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, br. 4655-4 od 28.10.2022.godine.

Na 94 (devedeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka usvajanju Osnove za gazdovanje šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Desna reka“ (2023-2032), br. 4655-5 od 28.10.2022.godine.

Na 94 (devedeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka usvajanju Osnove za gazdovanje šumama za Gazdinsku jedinicu ,, Đerdap“ (2023-2032), br. 4655-6 od 28.10.2022.godine.

Na 94 (devedeset četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka usvajanju Godišnji programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2023.godinu, br. 4655-7 od 28.10.2022.godine.

Devedeset peta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 95 (devedeset petu) redovnu sednicu održao je 30.11.2022.godine, u prostorijama Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“. 95 (devedeset petoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković i Dejan Stijović, vd direktora Saša Janošević i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 95. (devedeset petu) redovnu sednicu i zapisnik sa 94. redovne sednice. Razmatrane su i usvojene Izmene i dopune Plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2022.godinu, Program upravljanja Nacionalnm parkom Đerdap za 2023. godinu i Godišnji plan gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2023. godinu. Razmatran je i usvojen Godišnji program gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Golubac za 2023. godinu, Godišnji program gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Majdanpek za 2023. godinu i Godišnji program gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Kladovo za 2023. godinu.

Na 95 (devedeset petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Plana nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2022.godinu, br. 5093-2 od 30.11.2022.godine.

Na 95 (devedeset petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa upravljanja Nacionalnm parkom Đerdap za 2023.godinu, br. 5093-3 od 30.11.2022.godine.

Na 95 (devedeset petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2023.godinu, br. 3095-4 od 30.11.2022.godine.

Na 95 (devedeset petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Golubac za 2023.godinu, br. 3095-5 od 30.11.2022.godine.

Na 95 (devedeset petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Majdanpek za 2023.godinu, br. 3095-6 od 30.11.2022.godine.

Na 95 (devedeset petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg programa gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Kladovo za 2023.godinu, br. 3095-7 od 30.11.2022.godine.

Devedeset šesta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 96 (devedeset šestu) redovnu sednicu održao je 23.12.2022.godine, u prostorijama Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“. 96 (devedeset šestoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković i Dejan Stijović, vd direktora Saša Janošević i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 96 (devedeset šestu) redovnu sednicu i zapisnik sa 95. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Program poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2023.godinu, Plan javnih nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2023.godinu i Izveštaj o realizaciji Programa upravljanja Nacionalnm parkom Đerdap za 2022.godinu.

Na 96 (devedeset šestoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o donošenju Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2023.godinu, br. 5391-2 od 23.12.2022.godine.

Na 96 (devedeset šestoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2023.godinu, br. 5391-3 od 23.12.2022.godine.

Na 96 (devedeset šestoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2022.godinu, br. 5391-4 od 23.12.2022.godine.

Devedeset sedma redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 97 (devedeset sedmu) redovnu sednicu održao je 31.01.2023. godine, u prostorijama Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“. 97 (devedeset sedmoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković i Dejan Stijović, vd direktora Saša Janošević i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 97 (devedeset sedmu) redovnu sednicu i zapisnik sa 96. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.12.2022. godine. Razmatrane su i usvojene Izmene i dopune Pravilnika o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Nacionalnog parka Đerdap i Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem „Đerdap“ za 2022. godinu

Na 97 (devedeset sedmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.12.2022.godine, br. 398-2 od 31.01.2023. godine.

Na 97 (devedeset sedmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Pravilnika o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Nacionalnog parka Đerdap, br. 398-3 od 31.01.2023. godine.

Na 97 (devedeset sedmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem „Đerdap“ za 2022. godinu, br. 398-4 od 31.03.2023. godine.

Devedeset osma redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 98 (devedeset osmu) redovnu sednicu održao je 31.03.2023.godine, u prostorijama Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“. 98 (devedeset osmoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković i Dejan Stijović, vd direktora Saša Janošević i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 98 (devedeset osmu) redovnu sednicu i zapisnik sa 97. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Godišnji plan gazdovanja lovištem „Đerdap“ za period od 01.04.2023. godine do 31.03.2024. godine. Razmatran je i usvojen Tržišni cenovnik ulovljene divljači i usluga u lovu za lovnu 2023./2024. godinu u lovištu ,,Đerdap“ za period od 01.04.2023. godine do 31.03.2024. godine, Cenovnik usluga za posetioce Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ Donji Milanovac i Zaključak o stavljanju van snage Pravilnika o korišćenju sredstava Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ Donji Milanovac za donatorstva, sponzorstva i humanitarnu pomoć broj 1878/5 od 29.04.2015. godine.

Na 98 (devedeset osmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja lovištem „Đerdap“ za period od 01.04.2023. godine do 31.03.2024. godine, br.1631-2 od 31.03.2023. godine.

Na 98 (devedeset osmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Tržišnog cenovnika ulovljene divljači i usluga u lovu za lovnu 2023/2024 godinu u lovištu ,,Đerdap“ za period od 01.04.2023. godine do 31.03.2024. godine, br. 1631-3 od 31.03.2023. godine.

Na 98 (devedeset osmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Cenovnika usluga za posetioce u zaštićenom području Nacionalnog parka „Đerdap“, br. 1631-4 od 31.03.2023. godine.

Na 98 (devedeset osmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora donet je Zaključak o stavljanju van snage Pravilnika o korišćenju sredstava Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ Donji Milanovac za donatorstva, sponzorstva i humanitarnu pomoć broj 1878/5 od 29.04.2015. godine, br. 1631-5 od 31.03.2023. godine.

Devedeset deveta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 99 (devedesetdevetu) redovnu sednicu održao je 27.04.2023. godine, u prostorijama Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“. 99 (devedesetdevetoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković, Meho Mahmutović i Dejan Stijović, vd direktora Saša Janošević i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 99 (devedeset devetu) redovnu sednicu i zapisnik sa 98. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01.2023. godine do 31.03.2023. godine. Razmatrana je i usvojena Osnova za gazdovanje šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Kožica“ (2023-2032).

Na 99 (devedeset devetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01.2023. godine do 31.03.2023. godine, br.2016-2 od 27.04.2023. godine.

Na 99 (devedeset devetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Osnove za gazdovanje šumama za Gazdinsku jedinicu ,,Kožica“ (2023-2032), br. 2016-3 od 27.04.2023. godine.

Stota redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 100 (stotu) redovnu sednicu održao je 15.05.2023.godine, u prostorijama Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“. 100 (stotoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković i Dejan Stijović, vd direktora Saša Janošević i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 100(stotu) redovnu sednicu i zapisnik sa 99. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Zaključak o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Pravilnika o korišćenju lovišta Đerdap br. 4639/5 od 28.10.2021.godine i Pravilnika o korišćenju lovišta Đerdap .br.4640 od 28.10.2021.godine. Razmatran je i usvojen Pravilnik o gazdovanju lovištem ,,Đerdap“.

Na 100 (stotoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora donet je Zaključak o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Pravilnika o korišćenju lovišta Đerdap br. 4639/5 od 28.10.2021.godine i Pravilnika o korišćenju lovišta Đerdap .br.4640 od 28.10.2021.godine, br. 2276-5 od 15.05.2023.godine.

Na 100 (stotoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Pravilnika o gazdovanju lovištem ,,Đerdap“, br. 2276-6 od 15.05.2023.godine.

Sto prva redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 101 (sto prvu) redovnu sednicu održao je 30.05.2023. godine, u prostorijama Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“. 101 (sto prvoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković i Dejan Stijović, vd direktora Saša Janošević i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 101 (sto prvu) redovnu sednicu i zapisnik sa 100. redovne sednice. Razmatrana je i usvojena Izmena i dopuna Plana javnih nabavki Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za 2023. godinu i Izmena i dopuna Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2023. godinu. Razmatran je i usvojen Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za 2023. godinu.

Na 101 (sto prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Plana javnih nabavki Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za 2023. godinu, br. 2489-2 od 30.05.2023. godine.

Na 101 (sto prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta Odluka o usvajanju Izmenjenog Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2023. godinu, br. 2489-3 od 30.05.2023. godine.

Na 101 (sto prvoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta Odluka o donošenju Programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za 2023. godinu, br. 2489-4 od 30.05.2023. godine.

Sto druga redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 102 (sto drugu) redovnu sednicu održao je 29.06.2023.godine, u prostorijama Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“. 102 (sto drugoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović, Dragana Milojković i Dejan Stijović, vd direktora Saša Janošević i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 102 (sto drugu) redovnu sednicu i zapisnik sa 101. redovne sednice. Razmatrana je i usvojena Odluka o utvrđivanju i usvajnju godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2022.godinu i izveštaja nezavisnog revizora i Odluka o raspodeli dobiti za 2022.godinu. Razmatrana je i usvojena Izmena i dopuna Plana javnih nabavki Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za 2023. godinu.

Na 102 (sto drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o utvrđivanju i usvajnju godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac za 2022.godinu i izveštaja nezavisnog revizora, br. 3017-2 od 29.06.2023.godine.

Na 102 (sto drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta Odluka o raspodeli dobiti za 2022.godinu, br. 3017-3 od 29.06.2023.godine.

Na 102 (sto drugoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Plana javnih nabavki Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za 2023. godinu, br. 3017-4 od 29.06.2023.godine.

Sto treća redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 103 (sto treću) redovnu sednicu održao je 27.07.2023. godine, u prostorijama Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“. 103 (sto trećoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Jasmina Radulović i Dragana Milojković, vd direktora Saša Janošević i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 103 (sto treću) redovnu sednicu i zapisnik sa 102. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.06.2023. godine. Razmatrana je i usvojena Odluka o visini vrednosti dozvole za privredni ribolov na ribarskom području ,,Đerdap“ za 2024. godinu.

Na 103 (sto trećoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.06.2023. godine, br. 3540-2 od 27.07.2023. godine.

Na 103 (sto trećoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o visini vrednosti dozvole za privredni ribolov na ribarskom području ,,Đerdap“ za 2024. godinu, br. 3540-3 od 27.07.2023. godine.

Sto četvrta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 104 (sto četvrtu) redovnu sednicu održao je 25.10.2023.godine, u prostorijama Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“. 104 (sto četvrtoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Vojislav Milošević, Kosta Galijaš i Dragana Milojković, vd direktora Saša Janošević i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 104 (sto četvrtu) redovnu sednicu i zapisnik sa 103. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.09.2023.godine i Zaključak o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Komisije za reviziju br. 4980/9 od 22.11.2021. godine. Razmatrana je i usvojena Odluke o imenovanju Komisije za reviziju.

 

Na 104 (sto četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 30.09.2023.godine, br. 4982-2 od 25.10.2023.godine.

Na 104 (sto četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora donet je Zaključak o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Komisije za reviziju br. 4980/9 od 22.11.2021. godine, br. 4982-3 od 25.10.2023.godine.

Na 104 (sto četvrtoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o imenovanju Komisije za reviziju, br. 4982-4 od 25.10.2023.godine.

Sto peta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 105 (sto petu) redovnu sednicu održao je 15.11.2023.godine, u prostorijama Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“. 105 (sto petoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Meho Mahmutović i Dragana Milojković, vd direktora Saša Janošević i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 105 (sto petu) redovnu sednicu i zapisnik sa 104. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Zaključak o stavljanju van snage Odluke o raspodeli dobiti za 2022.godinu, br. 3017/3 od 29.06.2023. godine i Odluka o raspodeli dobiti za 2022.godinu. Razmatran je i usvojen Izveštaj komisije za reviziju za 2022.godinu, Program upravljanja Nacionalnm parkom Đerdap za 2024.godinu, Izveštaj o monitoringu radi praćenja stanja ribljeg fonda u ribolovnim vodama ribarskog područja ,,Đerdap“, Izmenjeni i dopunjeni Programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za period od 01.01.2021.godine do 31.12.2030. godine i Program upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2024.godinu.

 

Na 105 (sto petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora donet je Zaključak o stavljanju van snage Odluke o raspodeli dobiti za 2022.godinu, br. 3017/3 od 29.06.2023. godine, br. 5321-2 od 15.11.2023.godine.

Na 105 (sto petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o raspodeli dobiti za 2022.godinu , br. 5321-3 od 15.11.2023.godine.

Na 105 (sto petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja komisije za reviziju za 2022.godinu, br. 5321-4 od 15.11.2023.godine.

Na 105 (sto petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa upravljanja Nacionalnm parkom Đerdap za 2024.godinu, br. 5321-5 od 15.11.2023.godine.

Na 105 (sto petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o monitoringu radi praćenja stanja ribljeg fonda u ribolovnim vodama ribarskog područja ,,Đerdap“, br. 5321-6 od 15.11.2023.godine.

Na 105 (sto petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izmenjenog i dopunjenog Programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za period od 01.01.2021.godine do 31.12.2030. godine, br. 5321-7 od 15.11.2023.godine.

Na 105 (sto petoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2024.godinu, br. 5321-8 od 15.11.2023.godine.

Sto šesta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 106 (sto šestu) redovnu sednicu održao je 01.12.2023.godine, u prostorijama Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“. 106 (sto šestoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Vojislav Milošević i Dragana Milojković, vd direktora Saša Janošević i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 106 (sto šestu) redovnu sednicu i zapisnik sa 105. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Program poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“  za 2024.godinu i Godišnji plan gazdovanja šumama u državnoj svojini JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2024.godinu. Razmatrani su i usvojeni i Privremeni Godišnji plan gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Golubac za 2024.godinu, Privremeni Godišnji plan gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Majdanpek za 2024.godinu i Privremeni Godišnji plan gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Kladovo za 2024.godinu.

Na 106 (sto šestoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o donošenju Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“  za 2024.godinu, br. 5549-2 od 01.12.2023.godine.

Na 106 (sto šestoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja šumama u državnoj svojini  JP,,Nacionalni park Đerdap“ za 2024.godinu, br. 5549-3 od 01.12.2023.godine.

Na 106 (sto šestoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Privremenog Godišnjeg plana gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Golubac za 2024.godinu, br. 5549-4 od 01.12.2023.godine.

Na 106 (sto šestoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Privremenog Godišnjeg plana gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Majdanpek za 2024.godinu, br. 5549-5 od 01.12.2023.godine.

Na 106 (sto šestoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Privremenog Godišnjeg plana gazdovanja šumama sopstvenika na području opštine Kladovo za 2024.godinu, br. 5549-6 od 01.12.2023.godine.

Sto sedma redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 107 (sto sedmu) redovnu sednicu održao je 22.12.2023.godine, u prostorijama Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“. 107 (sto sedmoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Vojislav Milošević, Kosta Galijaš i Dragana Milojković, vd direktora Saša Janošević i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 107 (sto sedmu) redovnu sednicu i zapisnik sa 106. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Plan javnih nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2024.godinu, Izveštaj o realizaciji Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2023.godinu i Izmena i dopuna Osnove za Gazdinsku jedinicu ,,Čezava“ (2016-2025).

Na 107 (sto sedmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju plana javnih nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“  za 2024.godinu, br. 5879-2 od 22.12.2023.godine.

Na 107 (sto sedmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaj o realizaciji Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2023.godinu, br. 5879-3 od 22.12.2023.godine.

Na 107 (sto sedmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Osnove za Gazdinsku jedinicu ,,Čezava“ (2024-2025)., br. 5879-4 od 22.12.2023.godine.

Sto osma redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 108 (sto osmu) redovnu sednicu održao je 29.01.2024.godine, elektronskim putem. U 108 (sto osmoj) redovnoj sednici učestvovli su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Vojislav Milošević, Kosta Galijaš i Dragana Milojković, vd direktora Saša Janošević i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 108 (sto osmu) redovnu sednicu i zapisnik sa 107. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.12.2023.godine.

Na 108 (sto osmoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.12.2023.godine, br. 480-2 od 29.01.2024.godine.

Sto deveta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 109 (sto devetu) redovnu sednicu održao je 27.02.2024.godine, elektronskim putem. U 109 (sto devetoj) redovnoj sednici učestvovli su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Meho Mahmutović, Vojislav Milošević, Kosta Galijaš i Dragana Milojković, vd direktora Saša Janošević i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 109 (sto devetu) redovnu sednicu i zapisnik sa 108. redovne sednice. Razmatran je i usvojen Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2023. godinu.

Na 109 (sto devetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Godišnjeg programa upravljanja ribarskim područjem ,,Đerdap“ za 2023. godinu, br. 1382-2 od 27.02.2024. godine.

Sto deseta redovna sednica

Nadzorni odbor Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ svoju 110 (sto desetu) redovnu sednicu održao je 26.03.2024.godine, u prostorijama preduzeća. 110 (sto desetoj) redovnoj sednici prisustvovali su predsednik Nadzornog odbora Dr Milija Bulatović i članovi Nadzornog odbora, Vojislav Milošević i Dragana Milojković, vd direktora Saša Janošević i zapisničar Jelena Radić. Razmatran je i usvojen predlog dnevnog reda za 110 (sto desetu) redovnu sednicu i zapisnik sa 109. Redovne elektronske sednice. Razmatran je i usvojen Zaključak o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2024.godinu, 5549-2 od 01.12.2023.godine i Program poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2024.godinu. Razmatrane su i usvojene Izmene i dopune Plana javnih nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2024.godinu. Nadzorni odbor upoznat je sa Godišnjim planom gazdovanja lovištem „Đerdap“ za period od 01.04.2024.godine do 31.03.2025.godine. Razmatran je i usvojen Tržišni cenovnik ulovljene divljači, delova divljači, usluga u lovu i žive divljači u lovištu „Đerdap“ za period od 01.04.2024. godine do 31.03. 2025. godine i Tržišni cenovnik ulovljene divljači, delova divljači, usluga u lovu u lovištu „Đerdap“ za članove lovačkih udruženja za period od 01.04.2024. godine do 31.03. 2025. godine.

Na 110 (sto desetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora donet je Zaključak o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2024.godinu, 5549-2 od 01.12.2023.godine, br. 1871-2 od 26.03.2024.godine.

Na 110 (sto desetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o donošenju Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2024.godinu, 5549-2 od 01.12.2023.godine, br. 1871-3 od 26.03.2024.godine.

Na 110 (sto desetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Plana javnih nabavki Javnog preduzeća ,,Nacionalni park Đerdap“ za 2024.godinu, br. 1871-4 od 26.03.2024.godine.

Na 110 (sto desetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Tržišnog cenovnika ulovljene divljači, delova divljači, usluga u lovu i žive divljači u lovištu „Đerdap“ za period od 01.04.2024. godine do 31.03. 2025. godine, br. 1871-6 od 26.03.2024.godine.

Na 110 (sto desetoj) redovnoj sednici Nadzornog odbora doneta je Odluka o usvajanju Tržišnog cenovnika ulovljene divljači, delova divljači, usluga u lovu u lovištu „Đerdap“ za članove lovačkih udruženja za period od 01.04.2024. godine do 31.03. 2025. godine, br. 1871-7 od 26.03.2024.godine.

O nama

Savet korisnika

Saznajte više