Skip to main content

Скупштина Србије усвојила је Закон о националним парковима, којим се утврђују мере заштите природе и природних вредности у националним парковима у Србији. Законом се уређују циљеви, вредности, површина, границе и режими заштите, управљање и одрживо коришћење националних паркова „Фрушка гора“, „Ђердап“, „Тара“, „Копаоник“ и „Шар планина“.

Новим законским решењима прецизније се дефинишу режими заштите, тако што су таксативно наведене активности и радови које је могуће обављати у појединим степенима заштите, што ствара већу правну сигурност за потенцијалне инвеститоре.„У Србији је још недовољан проценат територије у статусу заштићеног подручја природе и тренутно износи свега 6,38 одсто“, изјавила је министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић образлажући предлог Закона о националним парковима у Скупштини Србије и истакла да ће се његовим усвајањем омогућити повећање процента заштићених подручја у нашој земљи.

Предложним решењима се јасније дефинишу и обавезе управљача, кроз спровођење режима заштите у националном парку и управљање природним вредностима, грађевинским земљиштем које му је пренето на коришћење и управљање, објектима који служе управљању природним вредностима, као и другим непокретностима која му се повере на управљање.Јасније се дефинише развој и управљање, правила понашања, политика одрживог развоја и финансирање националних паркова.