Dokumenta

Planovi i programi

2019. godina

– Godišnji plan gazdovanja lovištem „Đerdap“ za period od 01.04.2019. do 31.03.2020. godine (DOCXDOCPDFODT)
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja lovištem „Đerdap“ za period od 01.04.2019. do 31.03.2020. godine (DOCXDOCPDFODT)

– Program upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2019. godinu (DOCXDOCPDFODT)
Saglasnost na Program upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2019. godinu (DOCXDOCPDFODT)

– Program poslovanja Javnog preduzeća Nacionalni park Đerdap za 2019. godinu (DOCXDOCPDFODT)
Saglasnost na Program poslovanja Javnog preduzeća Nacionalni park Đerdap za 2019. godinu (DOCXDOCPDFODT)

Izveštaji i odluke

2021. godina

2019. godina

– Bilans uspeha JP „Nacionalni park Đerdap“ za 2019. godinu za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine (DOCXDOCPDFODT)

– Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja JP „Nacionalni park Đerdap“ za 2019. godinu za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine i Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine (DOCXDOCPDFODT)

– Izveštaj o stepenu usplađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine (DOCXDOCPDFODT)

– Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu usplađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine (DOCXDOCPDFODT)

– Odluka o usvajanju Dopune elaborata o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini za Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ iz Donjeg Milanovca br. 1796/3 od 24.04.2019. godine. (DOCXDOCPDFODT)

– Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.03.2019.godine, br. 1796/2 od 24.04.2019.godine (DOCPDFODT)

– Odluka o usvajanju Tržišnog cenovnika ulovljene divljači i usluga u lovu za lovnu 2019/2020 godinu u lovištu „Đerdap“ za period od 01.04.2019.godine do 31.03.2020.godine., br. 1291/5 od 28.03.2019.godine (DOCXDOCPDFODT)

– Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja lovištem „Đerdap“ za period od 01.04.2019.godine do 31.03.2020.godine, br. 1291/4 od 28.03.2019.godine (DOCXDOCPDFODT)

– Odluka o usvajanju Posebne osnove za gazdovanje šumama za GJ „Porečke šume“ (2019-2028), br. 1291/3 od 28.03.2019.godine (DOCXDOCPDFODT)

– Odluka o usvajanju Osnove za gazdovanje šumama za GJ „Boljetinka“ (2019-2028) br. 1291/2 od 28.03.2019.godine (DOCXDOCPDFODT)

– Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja lovištem „Đerdap“ za period od 01.04.2019. do 31.03.2020. godine (DOCXDOCPDFODT)

– Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Cenovnika proizvoda iskorišćavanja šuma Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ Donji Milanovac br. 5480/5 od 25.12.2017.godine, broj 1068/2 od 13.03.2019.godine (DOCXDOCPDFODT)

– Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa upravljanja ribarskim posručjem „Đerdap“ za 2018. godinu (DOCXDOCPDFODT)

– Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji godišnjeg programa upravljanja ribarskim posručjem „Đerdap“ za 2018. godinu (DOCXDOCPDFODT)

– Revizija Godišnjeg plana gazdovanja lovištem „Đerdap“ za period od 11.02.2019. godine do 31.03.2019. godine (DOCXDOCPDFODT)

– Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka „Đerdap“ (DOCXDOCPDFODT)

– Izveštaj o realizaciji Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2018. godinu (DOCXDOCPDFODT)

2018. godina

– Posebni podaci (DOCXDOCPDFODT)

– Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu (DOCXDOCPDFODT)

– Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2017. do 31.12.2017.godine (DOCXDOCPDFODT)

– Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01.2017. do 31.12.2017.godine (DOCXDOCPDFODT)

– Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2017. do 31.12.2017.godine (DOCXDOCPDFODT)

– Bilans uspeha za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine (DOCXDOCPDFODT)

– Bilans stanja na dan 31.12.2017. godine (DOCXDOCPDFODT)

– Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu (DOCXDOCPDFODT)

Pravilnici

04

– Stari Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Nacionalnog parka Đerdap (DOCXDOCPDFODT)

Prateća akta starog pravilnika
– Odluka o usvajanju pravilnika o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Nacionalnog parka Đerdap

– Novi Pravilnik (sa pratećim aktima) o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Nacionalnog parka Đerdap (PDF)

Kalendar lovne sezone divljači sa lovostajem zaštićenih vrsta