Dokumenta

Planovi i programi

2019. godina

– Godišnji plan gazdovanja lovištem „Đerdap“ za period od 01.04.2019. do 31.03.2020. godine (DOCX DOC PDF ODT)
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja lovištem „Đerdap“ za period od 01.04.2019. do 31.03.2020. godine (DOCX DOC PDF ODT)

– Program upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2019. godinu (DOCX DOC PDF ODT)
Saglasnost na Program upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2019. godinu (DOCX DOC PDF ODT)

– Program poslovanja Javnog preduzeća Nacionalni park Đerdap za 2019. godinu (DOCX DOC PDF ODT)
Saglasnost na Program poslovanja Javnog preduzeća Nacionalni park Đerdap za 2019. godinu (DOCX DOC PDF ODT)

Izveštaji i odluke

2019. godina

– Bilans uspeha JP „Nacionalni park Đerdap“ za 2019. godinu za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine (DOCX DOC PDF ODT)

– Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja JP „Nacionalni park Đerdap“ za 2019. godinu za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine i Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine (DOCX DOC PDF ODT)

– Izveštaj o stepenu usplađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine (DOCX DOC PDF ODT)

– Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu usplađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine (DOCX DOC PDF ODT)

– Odluka o usvajanju Dopune elaborata o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini za Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ iz Donjeg Milanovca br. 1796/3 od 24.04.2019. godine. (DOCX DOC PDF ODT)

– Odluka o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ za period od 01.01. do 31.03.2019.godine, br. 1796/2 od 24.04.2019.godine (DOC PDF ODT)

– Odluka o usvajanju Tržišnog cenovnika ulovljene divljači i usluga u lovu za lovnu 2019/2020 godinu u lovištu „Đerdap“ za period od 01.04.2019.godine do 31.03.2020.godine., br. 1291/5 od 28.03.2019.godine (DOCX DOC PDF ODT)

– Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja lovištem „Đerdap“ za period od 01.04.2019.godine do 31.03.2020.godine, br. 1291/4 od 28.03.2019.godine (DOCX DOC PDF ODT)

– Odluka o usvajanju Posebne osnove za gazdovanje šumama za GJ „Porečke šume“ (2019-2028), br. 1291/3 od 28.03.2019.godine (DOCX DOC PDF ODT)

– Odluka o usvajanju Osnove za gazdovanje šumama za GJ „Boljetinka“ (2019-2028) br. 1291/2 od 28.03.2019.godine (DOCX DOC PDF ODT)

– Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja lovištem „Đerdap“ za period od 01.04.2019. do 31.03.2020. godine (DOCX DOC PDF ODT)

– Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Cenovnika proizvoda iskorišćavanja šuma Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ Donji Milanovac br. 5480/5 od 25.12.2017.godine, broj 1068/2 od 13.03.2019.godine (DOCX DOC PDF ODT)

– Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa upravljanja ribarskim posručjem „Đerdap“ za 2018. godinu (DOCX DOC PDF ODT)

– Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji godišnjeg programa upravljanja ribarskim posručjem „Đerdap“ za 2018. godinu (DOCX DOC PDF ODT)

– Revizija Godišnjeg plana gazdovanja lovištem „Đerdap“ za period od 11.02.2019. godine do 31.03.2019. godine (DOCX DOC PDF ODT)

– Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka „Đerdap“ (DOCX DOC PDF ODT)

– Izveštaj o realizaciji Programa upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap za 2018. godinu (DOCX DOC PDF ODT)

2018. godina

– Posebni podaci (DOCX DOC PDF ODT)

– Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu (DOCX DOC PDF ODT)

– Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2017. do 31.12.2017.godine (DOCX DOC PDF ODT)

– Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01.2017. do 31.12.2017.godine (DOCX DOC PDF ODT)

– Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2017. do 31.12.2017.godine (DOCX DOC PDF ODT)

– Bilans uspeha za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine (DOCX DOC PDF ODT)

– Bilans stanja na dan 31.12.2017. godine (DOCX DOC PDF ODT)

– Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu (DOCX DOC PDF ODT)

Pravilnici

01

– Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Nacionalnog parka Đerdap (DOCX DOC PDF ODT)

Prateća akta
– Odluka o usvajanju pravilnika o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Nacionalnog parka Đerdap

Statut Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“

Kalendar lovne sezone divljači sa lovostajem zaštićenih vrsta